Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2685. Uredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu

Odloki

2686. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1992
2687. Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja in 1 tolar ter za 50, 20 in 10 stotinov
2688. Odlok o izdaji kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja in 1 tolar ter za 50, 20 in 10 stotinov
2689. Odlok o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj
2713. Odlok o dopolnitvi odloka o vračilu carinskih, davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spodbujanje izvoza v letu 1992
2714. Odlok o dopolnitvah odloka o izdajanju dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev in ustanovitev borze vrednostnih papirjev

Sklepi

2690. Sklep o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2691. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naročniški sistem
2692. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrščanju zdravil
2693. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 17. julija do 27. novembra 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet
2694. Seznam pravnih oseb v Republiki Sloveniji, pooblaščenih za atestiranje električnih aparatov za gospodinjstvo
2695. Seznam pravnih oseb, pooblaščenih za atestiranje
2696. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1992
2715. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

2697. Odločba o ugotovitvi neveljavnosti začasnega navodila o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve Republike Slovenije
2698. Odločba o razveljavitvi 10. člena odloka SO Žalec o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi

BANKA SLOVENIJE

2716. Sklep o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank
2717. Sklep o dajanju lombardnih kreditov
2718. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
2719. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2699. Sklep o začasnem finančnem načrtu Zavoda za leto 1993
2700. Sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske člane
2701. Sklep o kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti premikanja zavarovancev za najmanj 70 %
2702. Sklep o koeficientih za dokup zavarovalne dobe
2703. Sklep o povračilu in višini potnih in selitvenih stroškov za zavarovance in delovne invalide
2704. Poslovnik o delu Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

OBČINE

Grosuplje

2707. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
2708. Sklep o soglasju k Statutu vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stična

Kamnik

2709. Odredba o določitvi najvišjih cen

Krško

2710. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje ustvarjanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu v občini Krško

Ljubljana

2705. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
2706. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Šiška

2711. Pravilnik o dodeljevanju občinskih stanovanj v najem

Šmarje pri Jelšah

2712. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o obveznem atestiranju naprav za informacijsko tehnologijo in pisarniške in telekomunikacijske opreme ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji
AAA Zlata odličnost