Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1331. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991
1332. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1333. Odlok o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991
1334. Sklep o določitvi osnove za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije

Predsedstvo Republike Slovenije

1406. Odlok o pomilostitvi obdolženca in obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru
1407. Odlok o pomilostitvi obsojenca - pomilostitev po uradni dolžnosti ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici
1336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za uveljavljanje pravice do carinske oprostitve
1337. Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo
1338. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. novembra 1991
1339. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
1340. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. novembra 1991
1341. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. novembra 1991

BANKA SLOVENIJE

1342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot
1343. Sklep o spremembi sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
1344. Sklep o prodaji priložnostnih kovancev izdanih ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
1345. Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1346. Sklep o uskladitvi pokojnin
1347. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1348. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
1349. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
1350. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1351. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Cerknica

1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerknica za leto 1991
1357. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Cerknica za leto 1992
1358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov
1359. Odlok o preimenovanju naselij Žilce, Šivče in Krajič
1360. Programske zasnove za lokacijski načrt RTP 110/20 kV Cerknica z razvodom
1361. Sklep o soglasju k statutarnim sklepom osnovnih šol in glasbene šole Cerknica
1362. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica

Črnomelj

1363. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Grosuplje

1364. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1365. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1989

Idrija

1366. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za I. trimesečje 1992
1367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov občine Idrija
1368. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1369. Pravilnik o sofinanciranju pridobivanja znanja iz sredstev proračuna občine Idrija

Kamnik

1370. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v prvem trimesečju 1992
1371. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Kamnik
1372. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1373. Odlok o priznanjih občine Kamnik
1374. Odlok o izvajanju tržnega reda na tržnici v Kamniku
1375. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka BM-2, dela zazidalnega otoka BP-2 in dela zazidalnega otoka BP-1 v Kamniku

Laško

1376. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Breze
1377. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Breze
1378. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svibno
1379. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Svibno
1380. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškem
1381. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Vrh nad Laškim
1382. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zidani most
1383. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Zidani most
1384. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Jurklošter
1385. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Laško
1386. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Marija Gradec
1387. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Rečica
1388. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Sedraž

Litija

1389. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana

1352. Odlok o začasnem financiranju javne porabe mesta Ljubljane v prvem trimesečju 1992
1353. Odlok o krajevni taksi na območju mesta Ljubljane
1354. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov mesta Ljubljane
1355. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992

Ljubljana Moste-Polje

1394. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Moste-Polje v prvem trimesečju leta 1992
1395. Odlok o spremembi odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah

Ljubljana-Center

1390. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Ljubljana Center v prvem trimesečju 1992
1391. Odlok o davkih občanov v letu 1992
1392. Odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
1393. Odredba o spremembah odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center

Ljubljana-Šiška

1396. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Šiška za I. trimesečje 1992
1397. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v Skupščina občine Ljubljana Šiška
1398. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za delegata zbora združenega dela Skupščina občine Ljubljana Šiška

Ljutomer

1399. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov občine Ljutomer

Novo mesto

1400. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1401. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt osnovne šole na Drski kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Slovenska Bistrica

1402. Sprememba in dopolnitev odredbe o določitvi najvišjih cen

Šmarje pri Jelšah

1403. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov

Trebnje

1404. Odredba o dopolnitvi odredbe o dajanju soglasja k cenam

Tržič

1405. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Tržič

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah odloka o ureditvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenju greznic na območju občine Jesenice
AAA Zlata odličnost