Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva

Dodatna kvalifikacija

Raven: SOK 6/EOK 5

Skupaj s kompetentnimi strokovnjaki s področja javno-zasebnih partnerstev smo ob pregledu veljavnih predpisov izdelali sistematičen pregled potrebnega znanja, ki ga tipični vodja projekta potrebuje pri podeljevanju koncesij in izvajanju javno-zasebnih partnerstev. Tako definiran program izvajajo zgolj strokovnjaki s teoretičnim in praktičnim znanjem o koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih, da udeležencem prenesejo znanje za strokovno in suvereno vodenje projektov. Pravilno izbiro strokovnjakov ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe. Celotno strokovno usposabljanje je zasnovano na razumljiv način, vključene so tudi vaje.

Pobudo o dodatni kvalifikaciji s področja koncesij in javno-zasebnih partnerstev smo prejeli neposredno s trga. Podeljevanje koncesij in sklepanje javno-zasebnih partnerstev je bilo v Sloveniji podrobneje urejeno s sprejemom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2006, pri čemer na trgu ni sistemsko urejenega načina širitve znanja na tem področju. Dodatna kvalifikacija zajema vse ključne elemente, ki jih mora vodja projekta poznati za uspešno izveden projekt podelitve koncesije ali sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Celotna izvedba programa je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe. Po zaključenem 41-urnem programu kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Preverjanje znanje (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat/potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Učni izidi, ki jih kandidat osvoji:

 • kandidat pozna pojem in vrste koncesij
 • kandidat pozna pojem in oblike javno-zasebnih partnerstev
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi pravili o javnih službah
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi pravili o državnih pomočeh, relevantnih za področje financiranja javnih storitev in javne infrastrukture
 • kandidat je seznanjen s predpisi Evropske unije s področja koncesij, javno-zasebnih partnerstev in javnih služb
 • kandidat pozna postopek izdelave ocene možnosti izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva
 • kandidat zna izvesti predhodni postopek
 • kandidat pozna vrste in vsebino zahtev za izdelavo investicijske dokumentacije
 • kandidat pozna pravila ugotavljanja in opredelitve javnega interesa
 • kandidat zna pripraviti odločitev in/ali akt o javno-zasebnem partnerstvu
 • kandidat zna pripraviti razpisno dokumentacijo
 • kandidat zna voditi postopek javnega razpisa za izbiro koncesionarja ali zasebnega partnerja
 • kandidat zna voditi delo strokovne komisije
 • kandidat pozna sistem pravnega varstva, tek rokov in zahtevane aktivnosti
 • kandidat pozna faze izvajanja pogodbe in nadzora nad izvajanjem pogodbe

Temeljni cilji programa:

 • kandidat pozna pojem in vrste koncesij
 • kandidat pozna predpise Republike Slovenije s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi pravili o javnih službah po slovenskem pravu in po pravu EU
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi načini financiranja javnih storitev in javne infrastrukture, kombiniranjem različnih metod financiranja ter sodobnimi smernicami
 • kandidat pozna postopek izdelave ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva
 • kandidat zna izvesti predhodni postopek
 • kandidat pozna pravila oblikovanja strokovne komisije
 • kandidat pozna temeljna načela postopka izbora
 • kandidat pozna vse obvezne faze izbora koncesionarja ali zasebnega partnerja
 • kandidat pozna pravila glede spreminjanja pogodb
 • kandidat pozna mehanizme za izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodb
 • kandidat pozna pravila za predčasno prenehanje pogodb

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj stopnja izobrazbe 6/1
 • v zadnjih treh letih od prijave na pridobitev dodatne kvalifikacije osebi ni bil pravnomočno izrečen prekršek po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2, ZJNVETPS, ZJN-3)

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja
 • ustni zagovor

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

STRUKTURA PROGRAMA DODATNE KVALIFIKACIJE

1. modul: UVOD V KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Število ur: 7

Učni izidi:

 • kandidat pozna pojem in vrste koncesij
 • kandidat pozna pojem in oblike javno-zasebnih partnerstev
 • kandidat je seznanjen s predpisi Evropske unije s področja koncesij in javno-zasebnih partnerstev
 • kandidat je seznanjen s predpisi Republike Slovenije s področja koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Oblike in metode dela: predavanja in vaje

2. modul: TEMELJI FINANCIRANJA JAVNIH STORITEV IN JAVNE INFRASTUKTURE

Število ur: 7

Učni izidi:

 • kandidat je seznanjen s temeljnimi pravili o javnih službah po slovenskem pravu in po pravu EU
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi načini financiranja javnih storitev in javne infrastrukture, kombiniranjem različnih metod financiranja ter sodobnimi smernicami
 • kandidat je seznanjen s temeljnimi pravili EU o državnih pomočeh in postopkih, relevantnih za področje financiranja javnih storitev in javne infrastrukture

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

3. modul: PREDHODNI POSTOPEK

Število ur: 7

Učni izidi:

 • kandidat pozna postopek izdelave ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva
 • kandidat zna izvesti predhodni postopek
 • kandidat pozna temeljne stvarnopravne pojme (služnost, stavbna pravica, lastninska pravica itd.) in njihovo uporabo na področju koncesij oz. javno-zasebnih partnerstev
 • kandidat pozna pravila ugotavljanja javnega interesa
 • kandidat pozna vrste in vsebino zahtev investicijske dokumentacije
 • kandidat zna pripraviti odločitev in akt o javno-zasebnem partnerstvu

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

4. modul: PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Število ur: 7

Učni izidi:

 • kandidat pozna pravila oblikovanja strokovne komisije
 • kandidat pozna temeljna načela postopka izbora
 • kandidat zna pripraviti razpisno dokumentacijo
 • kandidat pozna pravila za objave javnih razpisov za podelitve koncesije in sklepanje javno-zasebnih partnerstev
 • kandidat pozna temeljna poglavja in specifike koncesijske pogodbe oz. pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

5. modul: VODENJE POGAJANJ, EVALVACIJA PONUDB IN PRAVNO VARSTVO

Število ur: 7

Učni izidi:

 • kandidat pozna vse obvezne faze izbora koncesionarja ali zasebnega partnerja
 • kandidat zna izvajati pogajanja s kandidati
 • kandidat zna izvesti evalvacijo ponudb
 • kandidat zna oblikovati akt izbire
 • kandidat zna voditi delo strokovne komisije
 • kandidat pozna postopek pravnega varstva

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

6. modul: SPREMINJANJE POGODB IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB

Število ur: 6

Učni izidi:

 • kandidat pozna pravila o spreminjanju pogodb
 • kandidat pozna mehanizme za izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodb
 • kandidat pozna pravila za predčasno prenehanje pogodb

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

Skupaj trajanje dodatne kvalifikacije: 41 ur

Datoteke
PravilnikPravilnik [PDF | 271 Kb]
Izjava o nekaznovanostiIzjava o nekaznovanosti [PDF | 179 Kb]
Izpis iz registra kvalifikacij SOK Izpis iz registra kvalifikacij SOK  [PDF | 80 Kb]
Priporočena literatura
SPZ s komentarjem
SPZ z uvodnimi pojasnili
Priročnik za uporabo JN v praksi
ZJN-3 s komentarjem
ZJN-3 z uvodnimi pojasnili
Obligacijski zakonik
Preverite termine dodatnih kvalifikacij
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti