Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024

Kazalo

573. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija, stran 1535.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 54/10 – UPB, 107/13, 13/19 in 202/20) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Idrija na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 in Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom Občina Idrija, s sedežem v Idriji, Mestni trg 1, 5280 Idrija in Občina Cerkno, s sedežem v Cerknem, Bevkov trg 9, 5282 Cerkno (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata na področju glasbene vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Idrija (v nadaljevanju zavod).
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet Občine Idrija in Občinski svet Občine Cerkno.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občini ustanoviteljici po naslednjem ključu:
– Občina Idrija 70 %,
– Občina Cerkno 30 %.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime in sedež zavoda
2. člen
Ime zavoda: Glasbena šola Idrija.
Sedež zavoda je na naslovu Prelovčeva 9, 5280 Idrija.
V sestavo zavoda sodijo:
– matična glasbena šola, ki posluje na naslovu Prelovčeva 9, 5280 Idrija,
– podružnična glasbena šola Cerkno, ki posluje na naslovu Bevkova 12, 5282 Cerkno,
– dislocirani oddelek Črni Vrh, ki posluje na naslovu Črni vrh 95, 4274 Črni Vrh.
2. Pečat zavoda
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Idrija.
Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem oziroma njihovim staršem.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanoviteljici odločata o statusnih spremembah zavoda.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno izobraževalnih potreb
5. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje glasbene vzgoje in izobraževanja na celotnem območju Občine Idrija in Občine Cerkno.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.
Javni zavod v soglasju z ustanoviteljicama pripravi sodila za razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.
IV. ORGANI ZAVODA 
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi.
Svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta izmed občanov naselij okoliša Glasbene šole Idrija, in sicer dva predstavnika imenuje Občinski svet Občine Idrija in enega Občinski svet Občine Cerkno.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne.
9. člen 
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
10. člen 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu ali na spletnem mestu, dosegljivem delavcem Glasbene šole Idrija.
11. člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja.
12. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
13. člen 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
14. člen 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov.
15. člen 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
2. Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja podružnice
16. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
17. člen 
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja na glasbeni šoli, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
18. člen 
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
19. člen 
Ravnatelj zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
20. člen 
Podružnico glasbene šole vodi vodja podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote zavoda.
Vodja podružnice opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovna organi v zavodu sta:
– učiteljski zbor,
– strokovni aktivi učiteljev.
V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
22. člen
Ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljici predata zavodu v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
23. člen 
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljic, plačil staršev, s prodajo storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zavod lahko izvaja prodajo storitev in izdelkov na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
24. člen 
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne dejavnosti v skladu s tem odlokom, odločita na predlog sveta zavoda ustanoviteljici.
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja za plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta ustanoviteljici oziroma država.
25. člen 
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 40/97),
– Odlok o spremembi odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 54/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 43/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 104/09).
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2022
Idrija, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 
Št. 077-0001/2022-3
Cerkno, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti