Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024

Kazalo

555. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje, stran 1503.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP) ter 10., 19. in 101. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji 21. 2. 2024 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Mestna občina Celje uskladi delovanje javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (v nadaljevanju: gledališče) z določbami zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in gledališčem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja gledališča.
(2) Ustanovitelj gledališča je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: mestni svet), razen če ta odlok ali zakonodaja ne določata drugače.
(4) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Slovensko ljudsko gledališče Celje je bilo ustanovljeno z odločbo Mestnega ljudskega odbora Celje, številka 1/1-1168 z dne 6. 12. 1950 z imenom: Mestno gledališče Celje. Okrajni ljudsko odbor Celje je s sklepom z dne 29. 10. 1959 gledališče preimenoval v Slovensko ljudsko gledališče Celje.
(2) Mestni ljudski odbor je dne 28. 3. 1969 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje, številka 022-2/63.
(3) Gledališče je pravni naslednik Slovenskega ljudskega gledališča Celje, s sedežem v Celju, Gledališki trg 5, vpisan v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod registrsko številko 1-140-00.
3. člen 
(1) Poslanstvo gledališča je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih gledaliških, opernih in plesnih predstav ter koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
(2) Gledališče omogoča profesionalno in kakovostno umetniško produkcijo, v največji meri dostopno občinstvu in opravlja vlogo slovenskega kulturnega žarišča v Republiki Sloveniji.
(3) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež gledališča,
– dejavnosti gledališča,
– organizacija gledališča,
– določbe o organih gledališča,
– sredstva za delo gledališča,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo gledališča,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo gledališča,
– pravice, obveznosti in odgovornosti gledališča v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti gledališča,
– medsebojne pravice in obveznosti med gledališčem in ustanoviteljem,
– druge določbe v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen 
(1) Ime gledališča: Slovensko ljudsko gledališče Celje.
(2) Skrajšano ime gledališče: SLG Celje.
(3) Ime gledališča v mednarodnem poslovanju: Théâtre national populaire Slovène de Celje.
(4) Sedež gledališča: Gledališki trg 5, 3000 Celje.
(5) Gledališče ima žig pravokotne oblike, z zaščitnim znakom SLG in napisom Slovensko ljudsko gledališče Celje.
(6) Gledališče je pravna oseba. Gledališče je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno številko 10014000 (matična številka: 5055750000).
II. DEJAVNOSTI GLEDALIŠČA 
5. člen 
(1) Gledališče opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:
– samo ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja in izvaja ter organizira gledališke in druge prireditve s področja uprizoritvenih umetnosti,
– organizira tradicionalni festivalski pregled najboljših komedij »Dnevi komedije«,
– organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
– skrbi za razvoj gledališke in druge scenske dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za gledališko-kulturno vzgojo mladih, slovenskim avtorjem omogoča predstavljanje novih del, vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom ter novimi umetniškimi stremljenji,
– omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– skrbi za kulturni razvoj z izdajanjem gledaliških listov in drugih publikacij, neguje strokovno in publicistično refleksijo, skrbi za dokumentiranje in arhiviranje,
– z organizacijo gostovanj drugih domačih in tujih gledališč skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije,
– z gostovanji v Sloveniji in tujini predstavlja lastno umetniško produkcijo,
– drugim izvajalcem kulturnih programov nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč,
– umetniškim šolam omogoča predstavitev njihove umetniške produkcije,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti in omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,
– nudi gledališke prireditve mlajšemu občinstvu in uporabnikom s posebnimi potrebami po dostopnih cenah.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja gledališče tudi naslednje druge dejavnosti, ki se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– izposoja in prodaja odpisane opreme,
– prodaja knjig, nosilcev zvoka, video kaset, spominkov s področja umetnosti,
– dajanje strojev, opreme in prevoznih sredstev v najem.
(3) Gledališče opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določenim z letnim programom dela in finančnim načrtom gledališča.
6. člen 
Gledališče za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje podrazrede:
– 60.010 
Umetniško uprizarjanje
– 14.110 
Proizvodnja usnjenih oblačil
– 14.130 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
– 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
– 47.782 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 49.410 
Cestni tovorni promet
– 56.101
Restavracije in gostilne
– 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103
Slaščičarne in kavarne
– 56.300
Strežba pijač
– 58.110 
Izdajanje knjig
– 58.130 
Izdajanje časopisov
– 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
– 59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.990 
Drugo informiranje
– 69.200 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– 73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.300 
Prevajanje in tolmačenje
– 77.110 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– 77.390 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.030 
Umetniško ustvarjanje
– 90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 
Dejavnost knjižnic
– 91.012 
Dejavnost arhivov
– 91.020
Dejavnost muzejev
– 96.021 
Frizerska dejavnost
– 96.022 
Kozmetična in pedikerska dejavnost.
III. ORGANI GLEDALIŠČA 
7. člen 
Organi gledališča so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Direktor
8. člen 
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi gledališče ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela gledališča.
(2) Naloge direktorja so:
1. organizira delo gledališča,
2. sprejema strateški načrt gledališča in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela gledališča kot letni izvedbeni načrt strateškega načrta, skupaj s finančnim načrtom in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v gledališču,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v gledališču,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem gledališča,
9. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje gledališča,
10. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu gledališča,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
12. določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja gledališče,
13. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
14. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
15. izdaja splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom, kolektivno pogodbo ali s sklepom sveta zavoda,
16. skrbi za izvajanje zakonov, ostalih predpisov in aktov gledališča,
17. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda letno poročilo o delu gledališča,
18. ustanovitelju daje predlog o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo gledališča,
19. imenuje in razrešuje pomočnika direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta,
20. ustanovitelju in svetu zavoda predlaga najem kredita,
21. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12. in 18. točke prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje svet zavoda.
9. člen 
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in v kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 10.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.
(3) Direktor lahko s pooblastilom prenese posamezne pristojnosti iz prvega odstavka tega člena na druge osebe, zaposlene v gledališču, v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec gledališča, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest gledališča ali delavec gledališča s posebnim pisnim pooblastilom direktorja.
10. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– pozna umetniško in poslovno problematiko gledališča,
– pozna domačo in tujo dramatiko ter domača in tuja gledališča,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada angleški ali nemški jezik,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na javni razpis predložiti strateški načrt poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje.
11. člen 
(1) Direktorja imenuje mestni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta. Javni razpis objavi pristojno delovno telo mestnega sveta, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(2) Če svet zavoda oziroma strokovni svet ne podata mnenja iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Po pridobitvi mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta ali po poteku roka za njuno pridobitev pristojno delovno telo ustanovitelja predlaga mestnemu svetu kandidata za direktorja.
(4) Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(5) Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
(6) Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v gledališču za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(7) Direktorja se imenuje najmanj 12 mesecev pred iztekom mandatne dobe prejšnjega direktorja.
12. člen 
(1) Mestni svet je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih gledališča ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči gledališču večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti gledališča,
– ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.
(2) Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko direktorja predčasno razreši tudi zaradi bistvenih sprememb, kot je bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je gledališče ustanovljeno ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(3) Direktorja razreši mestni svet v skladu s Statutom Mestne občine Celje.
(4) Pred razrešitvijo direktorja si mora mestni svet pridobiti mnenje sveta zavoda in strokovnega sveta. Svet zavoda in strokovni svet morata mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Če je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti njegovega predhodnega mnenja.
(5) Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
13. člen 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, mestni svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja, skladno z določili zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(2) Mestni svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
14. člen 
(1) Gledališče ima enega pomočnika direktorja, ki je lahko imenovan bodisi za vodenje umetniškega dela (umetniški vodja) ali pa za vodenje organizacijskih, finančnih, pravnih in splošnih zadev (operativni vodja).
(2) O potrebnosti pomočnika direktorja za posamezna področja iz prvega odstavka tega člena za vsak mandat posebej odloča svet zavoda, upoštevaje možnost, da lahko nekatera področja vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi izvedenega javnega razpisa, poleg javnega razpisa pa lahko direktor povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Svet zavoda in strokovni svet dasta predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet zavoda in strokovni svet ne dasta mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
15. člen 
(1) Za pomočnika direktorja za vodenje umetniškega dela (umetniški vodja) je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) umetniške ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– pozna gledališko dejavnost,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada angleški ali nemški jezik,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti.
(2) Naloge pomočnika direktorja za vodenje umetniškega dela (umetniškega vodje) so:
– daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo umetniškega programa,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda z umetniškega delovnega področja,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja in sveta zavoda, sprejete v skladu z njihovimi pristojnostmi,
– opravlja druge naloge v skladu z navodili direktorja in s splošnimi akti gledališča.
16. člen 
(1) Za pomočnika direktorja za vodenje organizacijskih, finančnih, pravnih in splošnih zadev (operativni vodja) je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) ali visoko (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (obe 1. bolonjska stopnja) ekonomske, pravne ali družboslovne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada angleški ali nemški jezik,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti.
(2) Naloge operativnega vodje so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
– predlaga v direktorju letni program dela in poročilo o delu gledališča s svojega delovnega področja,
– daje direktorju mnenja v zvezi s poslovanjem gledališča,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja in sveta zavoda, sprejete v skladu z njihovimi pristojnostmi,
– opravlja druge naloge v skladu z navodili direktorja in splošnimi akti gledališča.
17. člen 
(1) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v gledališču za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor na podlagi predhodnih mnenj sveta zavoda in strokovnega sveta. Svet zavoda in strokovni svet morata mnenji izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
(4) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(5) Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor.
(6) Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela.
Svet zavoda 
18. člen 
(1) Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih:
– štiri člane kot predstavnike ustanovitelja imenuje mestni svet izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev;
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in zaposlene o poteku mandata članom sveta zavoda.
(4) Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda. Predsednik in namestnik predsednika sveta zavoda se izvolita izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja gledališča. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov.
(5) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor gledališča ali župan ustanovitelja. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
(6) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(7) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
19. člen 
(1) Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v gledališču na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 30 in najmanj 8 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
(3) Sklep o razpisu se javno objavi v gledališču.
20. člen 
(1) Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
(2) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
21. člen 
(1) Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi zaposleni v gledališču. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v pisni obliki, v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(2) Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata z njegovim izrecnim soglasjem in druge podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 19. člena.
22. člen 
Predstavnika delavcev v svet zavoda se voli z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
23. člen 
(1) Za člana sveta zavoda, predstavnika delavcev je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v gledališču.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi na oglasni deski v petih dneh od dneva volitev.
24. člen 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja gledališča,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje gledališča,
3. sprejema letno (računovodsko in poslovno) poročilo gledališča,
4. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
5. ocenjuje delo direktorja,
6. daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja gledališča, k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
7. daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
8. daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
9. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
10. daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
11. daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
12. predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
13. daje predhodno mnenje direktorju k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja,
14. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov gledališča na podlagi predloga direktorja,
15. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
16. direktorju daje soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki ter k načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo gledališča,
17. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
18. sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,
19. sprejema splošne akte gledališča, če ni s predpisi ali tem odlokom določeno, da jih izda direktor,
20. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
25. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi gledališča,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– se v šestih mesecih od nastopa mandata ne udeleži programa usposabljanja članov svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji skladno z določili zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerja v gledališču.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Strokovni svet 
26. člen 
(1) Strokovni svet šteje šest članov:
– dva člana izvolijo zaposleni, in sicer enega izmed vseh zaposlenih in enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je gledališče ustanovljeno,
– preostale štiri člane imenuje župan Mestne občine Celje s področja kulture, vzgoje in izobraževanja.
(2) Mandat članom strokovnega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja strokovnega sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(3) Volitve predstavnikov delavcev ureja poseben akt, ki ga v skladu z veljavnimi predpisi sprejme direktor v soglasju s svetom.
(4) Volitve se razpišejo največ 90 in najkasneje 60 dni pred potekom mandata.
(5) Direktor mora v roku največ 90 dni pred potekom mandata pozvati delavce gledališča in župana Mestne občine Celje, da izvolijo oziroma, da imenuje člane strokovnega sveta.
(6) Strokovni svet se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika in njegovega namestnika. Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju njegovih članov.
(7) Strokovni svet svoje delovanje podrobneje uredi s poslovnikom.
27. člen 
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje gledališča in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je gledališče ustanovljeno,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela gledališča in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja gledališča,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem gledališča,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
28. člen 
(1) Strokovni svet dela in sprejema odločitve na sejah. Strokovni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov strokovnega sveta.
(2) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen odločitev, ki se nanašajo na prvo in drugo alineo 27. člena, ki jih sprejema z večino vseh članov strokovnega sveta.
(3) Če je izid glasovanja neodločen, šteje glas predsedujočega dvojno.
29. člen 
(1) Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je izvoljen oziroma imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje strokovnega sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana strokovnega sveta se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt iz tretjega odstavka 26. člena tega odloka.
(4) Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica župana Mestne občine Celje, ki mu lahko podata predlog strokovni svet ali direktor.
IV. SREDSTVA ZA DELO GLEDALIŠČA 
30. člen 
(1) Gledališče za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljeno, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju, in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik.
(2) Za izvajanje dejavnosti, za katero je gledališče ustanovljeno, daje ustanovitelj gledališču v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih, ki so del javne kulturne infrastrukture na področju kulture:
– parc. št. 2043 k.o. 1077 Celje s stavbo 1071 k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavlja prostore za potrebe delovanja javnega zavoda in parc. št. 2042 k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavlja urejeno dvorišče pred stavbo št. 1701 k.o. 1077 Celje, na naslovu Gledališki trg 5, 3000 Celje ter
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 1703 k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavlja prostore za potrebe delovanja javnega zavoda na naslovu Gledališki trg 6, 3000 Celje (»Mali oder«).
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
31. člen 
(1) Sredstva za izvajanje javne službe gledališča so, poleg premoženja ustanovitelja iz drugega odstavka prejšnjega člena, še sredstva, ki jih gledališče pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z vstopninami,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpis.
(2) Gledališče lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO GLEDALIŠČA 
32. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga gledališče doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje gledališke dejavnosti ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje, izjemoma pa skladno z veljavno zakonodajo tudi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenim v gledališču.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo gledališča, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev gledališča, odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI GLEDALIŠČA V PRAVNEM PROMETU 
33. člen 
(1) Gledališče je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Gledališče je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Gledališče prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja, ter drugimi sredstvi, namenjenimi opravljanju svoje dejavnosti.
(4) Gledališče upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem v skladu z veljavno zakonodajo in njenimi podrejenimi predpisi ter z akti izdanimi s strani ustanovitelja.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN GLEDALIŠČA 
34. člen 
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti gledališča, ki so nastale iz upravljanja javne službe, omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti gledališča za tekoče proračunsko obdobje.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti gledališča iz naslova drugih dejavnosti, ki jih gledališče opravlja za druge naročnike.
35. člen 
(1) Ustanovitelj ima do gledališča naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k sprejetemu programu dela in finančnemu načrtu ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta gledališča,
2. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (računovodsko in poslovno) o delu gledališča,
3. daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest gledališča, ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja gledališča, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
4. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo gledališča,
5. daje predhodno mnenje k strateškemu načrtu gledališča,
6. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti gledališča,
7. odloča o statusnih spremembah,
8. daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
9. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
10. daje soglasje o najemanju kreditov gledališča na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta zavoda,
11. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela gledališča.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranje organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(4) Gledališče ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. v roku, ki ga določa veljavna zakonodaja posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor mestnemu svetu poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. po potrebi, na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju ali pristojni notranje organizacijski enoti občinske uprave vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela gledališča ter za statistične potrebe.
(5) Obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena mora gledališče posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
IX. SPLOŠNI AKTI GLEDALIŠČA 
36. člen 
(1) Splošni akti gledališča so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje gledališča.
(2) Splošni akti morajo biti v skladu z zakoni, drugimi predpisi in tem odlokom.
(3) Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski gledališča, razen če ni v aktu drugače določeno.
37. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev uredi gledališče v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi, ki urejajo področje delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu.
38. člen 
Gospodarjenje in upravljanje gledališča z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje gledališča, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
39. člen 
(1) Delo gledališča je javno.
(2) Javnost dela gledališča se zagotavlja s poročili ustanovitelju, pristojnim notranje organizacijskim enotam ustanovitelja in svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) O delu gledališča obvešča javnost direktor gledališča ali oseba, ki jo direktor za to pooblasti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 12/07, 98/08 in 39/09).
41. člen 
Splošni akti gledališča morajo biti usklajeni s tem odlokom v roku šest mesecev po začetku veljave tega odloka.
42. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom dosedanji upravnik gledališča, svet zavoda in strokovni svet do izteka mandata, za katerega so bili imenovani oziroma izvoljeni.
43. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-2/2024
Celje, dne 21. februarja 2024
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti