Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024

Kazalo

554. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Celje, stran 1502.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr., 203/20 – ZIUPOPDVE, 44/22 in 158/22) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa pogoje, namen in način porabe denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo divjad in lovstvo.
2. člen 
(neposredna uporaba predpisov o divjadi in lovstvu) 
(1) Za posamezna vprašanja, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe zakona in ostalih predpisov, ki urejajo divjad in lovstvo.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu in ostalih predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo.
3. člen 
(slovnična oblika) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
4. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Občini nakazana sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki ter se porabijo kot namenski izdatki za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v MOC. Ti ukrepi so:
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin na gozdnih in kmetijskih zemljiščih,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov,
– nakup in sajenje ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti,
– evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
– izvajanje čistilnih akcij,
– opremljanje poučnih objektov ter izobraževanje in obveščanje širše javnosti o odnosu do gozda in varovanju okolja,
– nakup in postavitev prometne signalizacije za opozarjanje na divjad ter preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
5. člen 
(postopek porabe sredstev) 
(1) Sredstva iz 4. člena tega odloka se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, ali se na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo dodelijo lovskim družinam – koncesionarjem, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju MOC.
(2) Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma za izbiro najugodnejšega ponudnika se določijo v povabilu k oddaji ponudb oziroma v javnem razpisu.
(3) Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
6. člen 
(izvajanje nadzora) 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja organ občinske uprave MOC, pristojen za okolje in prostor ter komunalo, ali od njega pooblaščena institucija.
IV. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0301-4/2023
Celje, dne 21. februarja 2024
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti