Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

831. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Horjul, stran 2806.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 5. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 3. redni seji dne 2. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o podeljevanju priznanj Občine Horjul 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Horjul, pogoje za njihovo podelitev, postopek in način podeljevanja ter način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen 
Priznanja Občine Horjul se podeljujejo za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Horjul na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in drugih dejavnosti. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Priznanja Občine Horjul se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom delujočim na območju Občine Horjul ter zunanjim organizacijam in posameznikom, ki prispevajo k ugledu in prepoznavnosti Občine Horjul.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. Priznanje se v tem primeru izroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši, bratje oziroma sestre.
PRIZNANJA OBČINE 
3. člen 
Vrste priznanj Občine Horjul so:
– častni občan,
– plaketa občine,
– priznanje občine,
– županovo priznanje odličnjakom.
NAZIV ČASTNI OBČAN 
4. člen 
Priznanje častni občan Občine Horjul je najvišje priznanje in se podeli posameznikom, ki so s svojim delom pomembno in trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in napredku občine. Kriterij za podelitev naziva so tudi izjemni dosežki za prepoznavnost Občine Horjul v Republiki Sloveniji in širše.
Priznanje častni občan se praviloma podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Horjul za življenjsko delo oziroma za izredne dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.
Naziv častni občan se podeli praviloma izjemoma.
Priznanje častni občan se lahko podeli posamezniku le enkrat. Priznanje častni občan se podeli v obliki grba občine in listine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo.
Prejemnike priznanja častni občan se vabi na vse slavnostne prireditve in dogodke, ki jih organizira občina.
PLAKETA OBČINE 
5. člen 
Plaketa občine se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemne dosežke in uspehe s katerimi povečujejo ugled Občine Horjul na gospodarskem, kulturnem, športnem področju in dosežke na drugih področjih.
Plaketa občine se podeli tudi posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena.
Plaketa se podeli v obliki grba občine in listine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo.
Plaketo Občine Horjul lahko posameznik, podjetje, zavod, skupnost, društvo in druge pravne osebe prejmejo večkrat za delo na različnih področjih.
PRIZNANJE OBČINE 
6. člen 
Priznanje Občine Horjul se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Prejemniku se podeli priznanje v obliki listine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo.
Priznanje Občine Horjul lahko posameznik, podjetje, zavod, skupnost, društvo in druge pravne osebe prejmejo večkrat za delo na različnih področjih.
ŽUPANOVO PRIZNANJE ODLIČNJAKOM 
7. člen 
Župan lahko podeli devetošolcem Osnovne šole Horjul, ki so dosegli na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja povprečni uspeh 4,5 ali več županovo priznanje odličnjakom v obliki vabila na pogostitev in darila občine.
POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
8. člen 
Priznanja Občine Horjul, razen županovega priznanja odličnjakom, se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način oziroma na predlog občinskega sveta. Županovo priznanje odličnjakom se podeljuje brez razpisa, na podlagi prejetega poročila OŠ Horjul.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Horjul, razen županovega priznanja odličnjakom, so lahko župan, občinska uprava, člani občinskega sveta, občani, politične stranke, liste, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj se sam ne more predlagati za prejemnika priznanja.
Javni razpis vsebuje informacije o:
– kdo podeljuje priznanja
– komu se lahko podeli priznanja
– katere podatke mora vsebovati predlog
– rok za predložitev predloga
– naslov na katerega je potrebno poslati predloge
Pobude, prispele po razpisnem roku se ne upoštevajo.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati kronološko urejene podatke o kandidatu in njegovih dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s cilji in namenom tega odloka. Vsebovati morajo soglasje kandidata h kandidaturi in vrsto predlaganega priznanja. Soglasje je potrebno predložiti do obravnave na občinskem svetu.
Priznanja Občine Horjul lahko prejmejo tudi posamezniki, podjetja, zavodi, skupnosti in druge organizacije, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Horjul, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Horjul.
9. člen 
O izbiri kandidatov, ki prejmejo priznanja se odloča na občinskem svetu.
10. člen 
Priznanja iz 3. člena odloka, razen županovega priznanja odličnjakom, podeli župan Občine Horjul na slovesnosti ob občinskem prazniku ali ob drugih pomembnih dogodkih za občino. O kraju in načinu podelitve odloči župan.
Priznanja Občine Horjul izroči dobitnikom župan ali od njega pooblaščena oseba.
Pred izročitvijo vseh priznanj na prireditvi iz prvega odstavka tega odloka se poda obrazložitev za prejeto priznanje.
Županovo priznanje odličnjakom podeli župan ob zaključku osnovne šole.
11. člen 
Sredstva za priznanja Občine se zagotovijo v občinskem proračunu.
ODVZEM PRIZNANJA 
12. člen 
Podeljena priznanja Občine Horjul je mogoče iz utemeljenih razlogov preklicati oziroma odvzeti:
– če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih ali lažnih podatkov,
– če se ugotovi dejstva in okoliščine, ki so v nasprotju z razlogom podelitve, pa ob sami podelitvi niso bile znane,
– če je prejemnik pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev zapora za naklepno storjena kazniva dejanja.
Utemeljeno pobudo za preklic oziroma odvzem priznanja lahko podajo občinski upravi tisti, ki so na podlagi tega odloka upravičeni predlagati podelitev priznanja. O preklicu oziroma odvzemu odloči na predlog občinske uprave Občinski svet Občine Horjul.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 
13. člen 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
Priznanja se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter datum slovesnosti, ko je bila podelitev izvršena.
Dobitnike priznanj se objavi na spletni strani Občine Horjul in na spletnih mestih katerih upravljavec je Občina Horjul.
KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Horjul (Naš časopis št. 263, z dne 15. 5. 2000).
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023-1
Horjul, dne 3. marca 2023
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost