Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023, Kazalo


DRŽAVNI SVET

810. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

811. Ukaz o pomilostitvi
812. Ukaz o pomilostitvi
813. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

814. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk

Sklepi

815. Sklep o datumu prenosa nedokončanih postopkov

MINISTRSTVA

816. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
817. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
818. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
819. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo

USTAVNO SODIŠČE

820. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana, kolikor pod zap. št. 376 kategorizira mestno ali krajevno cesto »Blasov breg, od Tomačevega do h.št. 35« (odsek 216922) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1140/5, k. o. Stožice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

821. Splošni akt o načinu določanja nadomestil ob nedelovanju ali slabši kakovosti delovanja javnih komunikacijskih storitev
822. Splošni akt o preglednosti in objavi informacij
823. Splošni akt o načinu določanja območij pokrivanja za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije
824. Splošni akt o določitvi informacij o kakovosti javnih komunikacijskih storitev

OBČINE

Ajdovščina

825. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina

Borovnica

826. Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica
827. Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica

Celje

828. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje v plačni razred

Dobrova-Polhov Gradec

829. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
830. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE6/292 v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Horjul

831. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Horjul
832. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
833. Sklep o financiranju političnih strank

Jesenice

834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023
835. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice
836. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice
837. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
838. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku

Kamnik

839. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023
840. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik

Koper

841. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper

Kranj

842. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023
843. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Krško

844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško
845. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje dela EUP KRŠ 102, dozidava Zdravstvenega doma Krško
846. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture

Laško

847. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
849. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1
850. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
851. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško
852. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 212/10, 212/11 in 212/12, vse k.o. Lože (1040)

Ljubljana

853. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Loški Potok

854. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Loški Potok
855. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Loški Potok

Miren-Kostanjevica

856. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024
857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 647/17 k. o. 2325 Miren
858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/22 k. o. 2325 Miren
859. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2023

Piran

860. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2023

Puconci

874. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2023
875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci

Radeče

861. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 3. 2023
862. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2023
863. Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2023
864. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2023

Sevnica

865. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Radna
866. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora TR14.od
867. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora RS53.vo
868. Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2023

Tolmin

869. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
870. Sklep o višini pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin

Velike Lašče

871. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče

Žužemberk

872. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
873. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk

POPRAVKI

876. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti