Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

Ob-1702/23, Stran 540
Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 27. 2. 2023, na 7. redni seji Sveta zavoda, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž) 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določili 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku);
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 10. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi (overjena kopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena kopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena kopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o odločitvi oziroma imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

AAA Zlata odličnost