Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

751. Odlok o ureditvi javne službe zagotovitve zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Litija, stran 1980.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o ureditvi javne službe zagotovitve zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Litija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Litija (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna gospodarska javna služba zagotovitve zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba).
S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Litija.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja.
5. člen 
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Župan občine s sklepom imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa za podelitev koncesije. Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsaj eden od članov mora imeti delovne izkušnje z delovnega področja javne službe, eden pa s področja javnih naročil, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– načinu financiranja javne službe,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi na spletni strani koncedenta in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen 
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo merila, določena v razpisni dokumentaciji, pri čemer je večinsko merilo najnižja cena skupne vrednosti del v koncesijskem obdobju brez DDV.
9. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen 
Po pregledu in oceni prijav, komisija oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba.
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave na razpis, pristojni organ s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena in zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je možna pritožba, v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Litija.
11. člen 
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku 15 dni od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
V. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
13. člen 
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže nekaznovanost za kazniva dejanja, povezana s področjem izvajanja in predmeta koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
VI. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali, pravilnikom, ki ureja pogoje za zavetišče za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
15. člen 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile. Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
16. člen 
Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati tudi dodatna dela in naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe.
Koncesionar je za opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka upravičen do dodatnega plačila v skladu s cenikom. Za ceno del in nalog, ki s cenikom niso določena, se stranki predhodno dogovorita.
17. člen 
Koncesionar je dolžan voditi knjigovodstvo za dejavnost, ki je predmet te javne službe, ločeno od knjigovodstva za svojo drugo dejavnost.
18. člen 
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
19. člen 
Koncesionar občini najmanj dvakrat letno poroča o izvajanju javne službe, kadarkoli na zahtevo občine pa je dolžan predložiti tudi vmesna poročila.
20. člen 
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe občini, drugim pravnim ali fizičnim osebam povzročili pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
21. člen 
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
Koncedent zagotavlja predpisano število mest za zapuščene živali skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali. Če koncesionar zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške koncesionarja, ki živali ne more sprejeti.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
22. člen 
Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
Zapuščeno žival se namesti v zavetišče, s katerim ima Občina Litija sklenjeno koncesijsko pogodbo. Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača njen dosedanji skrbnik.
Skrbnik najdene hišne živali lahko zahteva vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dnih od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno skrbeti za žival.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
23. člen 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki ureja zaščito živali.
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
24. člen 
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
Pri izračunu sredstev, ki se v občinskem proračunu zagotovijo za izvajanje javne službe, se upošteva predvsem naslednje:
– podatke pristojnega organa o številu registriranih živali v občini,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno število registriranih živali v občini,
– stroške veterinarskih ukrepov,
– stroške najema potrebnih mest v zavetišču.
Obseg in način financiranja javne službe se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
25. člen 
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna notranja organizacijska enota uprave občine. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
X. SVET ZAVETIŠČA 
26. člen 
Zavetišče ima svet zavetišča, ki je sestavljen in opravlja naloge skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
Predstavnika občine imenuje v svet zavetišča občinski svet na predlog župana.
Svet zavetišča:
– nadzoruje delo zavetišča,
– določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
XI. PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
27. člen 
Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne službe skleneta koncesijsko pogodbo, s katero podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja, naloge in dejavnosti koncesionarja ter medsebojne pravice in obveznosti.
Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s pričetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.
28. člen 
Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo ter dolžnost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.
29. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom občine in koncesionarja,
– z odstopom,
– z odvzemom,
– v primeru insolventnosti ali prisilnega prenehanja delovanja koncesionarja,
– na podlagi zakona.
30. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, odstopi od koncesijske pogodbe s 3 mesečnim odpovednim rokom, ki začne teči po prejemu izjave koncesionarja o odstopu od pogodbe.
31. člen 
Občina lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
Pritožba zoper določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na župana v 15 dneh od vročitve odločbe.
32. člen 
V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ 8 mesecev.
Koncesionar je po prenehanju koncesijskega razmerja dolžan v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo dokončati dela in naloge v zvezi z oskrbo živali, ki jih je sprejel v času trajanja razmerja, pri čemer je upravičen do plačila navedenih storitev v skladu s cenikom tudi po prenehanju koncesijskega razmerja, razen če je s koncesijsko pogodbo drugače določeno.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
33. člen 
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
34. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2023
Litija, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franc Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti