Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

750. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija, stran 1977.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in 125/22) je Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 1. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Litija (v nadaljevanju: občinska uprava), delovno področje občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
V tem odloku uporabljeni izrazi pisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na področjih, določenih z zakoni in drugimi splošnimi akti, statutom občine ter s tem odlokom.
Občinska uprava opravlja zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti pod pogoji in na način, ki je določen z zakoni in drugimi splošnimi akti, statutom občine ter s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah iz prenesene državne pristojnosti pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen 
Občinska uprava v zadevah lokalnega pomena sodeluje z ožjimi lokalnimi skupnostmi, javnimi zavodi, izvajalci gospodarskih javnih služb, društvi in drugimi organizacijami ter občani.
Pri opravljanju svojih nalog lahko občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles.
4. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja iz različnih delovnih področij občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
5. člen 
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in interese.
6. člen 
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi javni uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
Javnost dela se zagotavlja z uradnimi sporočili in dajanem informacij predstavnikom sredstev javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena nalogam in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovito organizacijo in vodenje dela v občinski upravi,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog občinske uprave,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
8. člen 
Občinska uprava je organizirana tako, da ima naslednje notranje organizacijske enote:
– Oddelek za splošne, premoženjsko pravne zadeve in finance,
– Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in
– Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
9. člen 
Občinska uprava opravlja naloge v okviru notranjih organizacijskih enot in projektnih skupin ter skupnih občinskih uprav kot zunanjih organizacijskih enot.
Naloge občinske uprave v notranjih organizacijskih enotah se izvajajo v oddelkih, po posameznih področjih dela.
Delo notranjih organizacijskih enot neposredno vodijo vodje oddelkov, ki so uradniki na položajih in za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave ter županu.
Če v posameznem oddelku delovno mesto vodje oddelka začasno ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo oddelka.
Vodje oddelkov načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v posameznem oddelku, odločajo o zadevah v okviru svojih pristojnosti oziroma pooblastil ter nadrejenim poročajo o opravljenem delu in doseženih rezultatih.
Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
10. člen 
Oddelek za splošne, premoženjsko pravne zadeve in finance opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko in terminsko usklajuje aktivnosti župana, podžupana, občinskega sveta in občinske uprave,
– izvaja protokolarne, promocijske, koordinacijske, strokovne in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za župana, podžupana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
– skrbi za informiranje občanov, objavo občinskih aktov in za stike z javnostmi,
– sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
– opravlja naloge glavne pisarne in sprejemne pisarne,
– zagotavlja opravljanje nalog v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– zagotavlja informacije javnega značaja,
– skrbi za področje varstva osebnih podatkov,
– opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za občinsko upravo,
– izvaja naloge v zvezi s sistemom plač in drugimi osebnimi prejemki zaposlenih v občinski upravi,
– pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja,
– izvaja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge s področja pravnih zadev,
– skrbi za pravni in finančni pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan, ali jih župan predlaga v sprejem občinskemu svetu,
– opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine in občinsko upravo,
– nudi strokovno podporo v postopkih javnih naročil za občinsko upravo,
– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za občino in ožje dele občine,
– opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo, postopek sprejemanja in izvajanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila, zaključni račun proračuna, polletno in letno poročilo,
– izvaja druge naloge na področju finančnih, računovodskih in proračunskih opravil,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– pripravlja letna statistična poročila,
– usklajuje in opravlja nadzor nad uporabo proračunskih sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih,
– organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov občine ter spremlja njihovo delo in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge strokovne, upravne, organizacijske in podobne naloge, ki spadajo v delovno področje oddelka.
11. člen 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– izvaja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva, zdravstvenega in socialnega varstva, lekarništva, knjižničarstva, kulture, mladine, športa, dela s starejšimi, raziskovalnih dejavnosti in drugih družbenih dejavnosti,
– opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij,
– pripravlja razvojne usmeritve in uresničuje naloge in programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– pospešuje, zagotavlja in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva in zdravstvenega varstva,
– skrbi za razvoj kulture, promocijo kulturne dediščine, delovanje javnih zavodov, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo ter skrbi za objekte kulturnega pomena v lasti občine in prostore, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti,
– pripravlja in uresničuje mladinsko politiko občine, izvaja mladinske programe in zagotavlja prostore, v katerih mladina lahko zasleduje svoje interese,
– uresničuje programe športa, zagotavlja javno mrežo športnih objektov in upravlja javno športno infrastrukturo, ki je v lasti občine,
– ustvarja pogoje in podlage za financiranje in delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo programe na področju družbenih dejavnosti,
– izvaja strokovne naloge s področja gospodarstva in kmetijstva,
– pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj ter koordinira dela z institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih,
– izvaja strokovne naloge s področja turizma,
– izvaja strokovne naloge s področja požarne varnosti in gasilstva,
– organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov občine ter spremlja njihovo delo in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge strokovne, upravne, organizacijske in podobne naloge, ki spadajo v delovno področje oddelka.
12. člen
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– organizira in koordinira gospodarske javne službe,
– gospodari z objekti komunalne infrastrukture, občinskimi cestami, parkirišči in drugimi javnimi površinami,
– določa projektne pogoje in daje soglasja/mnenja za posege v prostor, gradnje objektov in priključitve, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– načrtuje in vodi investicije ter projekte občinskega pomena na področju gospodarske javne infrastrukture,
– pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč in odmerja komunalni prispevek,
– vzpostavlja in vodi evidence stavbnih zemljišč,
– skrbi za urejanje in razvoj prometa in prometne infrastrukture,
– skrbi za področja energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave,
– skrbi za varstvo okolja in zmanjševanje okoljskih bremen ter pripravlja in izvaja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo,
– izvaja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, urejanja prostora ter varstva okolja,
– pripravlja programska izhodišča, smernice in mnenja v postopkih priprave prostorskih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske informacije,
– pripravlja izvedbeno projektno dokumentacijo za načrtovane posege v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov občine ter spremlja njihovo delo in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge strokovne, upravne, organizacijske in podobne naloge, ki spadajo v delovno področje oddelka.
13. člen 
Opravljanje nalog posameznega oddelka se lahko podrobneje opredeli v okviru akta, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, in sicer v okviru del in nalog posameznega delovnega mesta.
14. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
15. člen 
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– koordinira delo znotraj občinske uprave in med oddelki ter skrbi za delovno disciplino,
– skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini,
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan za to pooblasti.
Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
16. člen 
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga ob posvetovanji z vodji oddelkov določi direktor občinske uprave.
Za svoje delo so javni uslužbenci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
17. člen 
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
18. člen 
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe, ki so pooblaščene za opravljanje teh zadev in izpolnjujejo predpisane pogoje ter postopajo po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
19. člen 
Župan lahko kot posvetovalno telo imenuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Župan Občine Litija v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeme nov splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, v skladu s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
S tem odlokom se v roku 3 mesecev dni po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Litija.
21. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija (Uradni list RS, št. 29/11 in 112/13).
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2022
Litija, dne 1. februarja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti