Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4217. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024, stran 12530.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun Občine Žirovnica za leto 2024 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.601.916
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.355.201
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.685.146
700
Davki na dohodek in dobiček
3.217.652
703
Davki na premoženje
415.604
704
Domači davki na blago in storitve
51.890
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
670.055
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
493.055
711
Takse in pristojbine
9.100
712
Globe in druge denarne kazni
22.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714
Drugi nedavčni prihodki
95.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
11.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
11.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.235.715
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.235.715
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.031.025
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.650.729
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
291.160
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
47.330
402
Izdatki za blago in storitve
1.221.155
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
91.084
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.962.465
410
Subvencije
26.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
974.494
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
250.429
413
Drugi tekoči domači transferi
711.542
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.278.191
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.278.191
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
139.640
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
104.640
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.429.109
III./1. PRIMARNI PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)-(II.-403-404)
–2.484.109
III./2. TEKOČI PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
742.007
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
9.515
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
9.515
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–9.515
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
25.828
550
Odplačila domačega dolga
25.828
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.464.452
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.828
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.429.109
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.464.510
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), kupnin od prodaje kapitalskih deležev (74. člen ZJF) in kupnin od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma (14. člen ZSRT),
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (74. člen ZIS),
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest (5. člen uredbe),
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo (58. člen ZVPoz),
– komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture (229. člen ZUreP-2),
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (29. člen ZDLov-1),
– del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest (10.a člen ZSKZ-UPB2)
– odškodnine za čezmerno uporabo gozdnih cest (41. člen ZG), ki se nameni za odpravo posledic čezmerne uporabe gozdnih cest.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(ravnanje z nepremičnim premoženjem) 
Župan je pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR. O pravnem poslu na podlagi pooblastila, župan obvesti občinski svet.
Pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine na trgu), župan lahko sklene pravne posle izven letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do 20 % skupne vrednosti poslov navedenih v letnem načrtu.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev, urbanističnih storitev, storitev zagotavljanja prostorsko informacijskega sistema in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in javnih zelenic in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poviša za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma druge ustrezne dokumentacije.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen 
(proračunski sklad) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 6.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20 EUR odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V letu 2024 se proračun ne bo zadolževal.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5 % načrtovanih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, v letu v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 30.000 EUR. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2025) 
V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v letu 2025, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 410-0007/2023
Breznica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti