Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4112. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2024, stran 12399.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/podskupina
Proračun leta 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.988.840
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.519.757
70
DAVČNI PRIHODKI
13.372.316
700 Davki na dohodek in dobiček
11.345.909
703 Davki na premoženje
1.650.407
704 Domači davki na blago in storitve
376.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.147.441
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.125.684
711 Takse in pristojbine
35.000
712 Denarne kazni
73.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
898.757
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.207.288
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
782.288
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
425.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
9.261.795
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.088.335
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač. EU
2.173.460
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.047.038
40
TEKOČI ODHODKI
5.521.799
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.145.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
181.749
402 Izdatki za blago in storitve
3.539.670
403 Plačila domačih obresti
524.658
409 Rezerve
130.000
41
TEKOČI TRANSFERI
9.248.525
410 Subvencije
301.931
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.057.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.488.703
413 Drugi tekoči domači transferi
3.400.191
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.963.126
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.963.126
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
313.608
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
75.608
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
238.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.058.198
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
500 Domače zadolževanje
3.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.312.069
55
ODPLAČILA DOLGA
1.312.069
550 Odplačila domačega dolga
1.312.069
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–370.267
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.687.931
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.058.198
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo
370.267
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov občine,
– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
5. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2025 60 % navedenih pravic porabe in
– v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(krajevne skupnosti) 
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja nad višino 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja nad višino 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni le ob predhodnem soglasju Sveta krajevne skupnosti in župana.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 30.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča Občinskemu svetu.
11. člen 
(sredstva pokroviteljstva) 
Sredstva pokroviteljstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 EUR posamezne terjatve in do skupne višine 10.000 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 3.000.000 EUR.
Občina v letu 2024 ne bo izdajala poroštev.
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v dovoljen obseg zadolževanja občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 5.000.000 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občine neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2024 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0459/2023
Črnomelj, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti