Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023

Kazalo

3864. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024, stran 11600.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 12. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.722.140
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.742.356
70 DAVČNI PRIHODKI
7.584.254
700 Davki na dohodek in dobiček
4.968.461
703 Davki na premoženje
2.497.392
704 Domači davki na blago in storitve
118.401
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.158.102
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.233.720
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Denarne kazni
84.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
780.182
72 KAPITALSKI PRIHODKI
75.086
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
75.086
74 TRANSFERNI PRIHODKI
904.698
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
895.858
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
8.840
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.724.104
40 TEKOČI ODHODKI
3.999.345
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
878.467
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
135.899
402 Izdatki za blago in storitve
2.874.631
403 Plačila domačih obresti
60.348
409 Rezerve
50.000
41 TEKOČI TRANSFERI
4.403.522
410 Subvencije
475.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
782.446
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
365.743
413 Drugi tekoči domači transferi
2.780.333
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.940.567
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.940.567
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
380.670
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
294.401
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
86.269
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–1.001.964
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
170.078
55 ODPLAČILO DOLGA
170.078
550 Odplačilo domačega dolga
170.078
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.200.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–170.078
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
1.001.964
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
1.200.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti morajo za sklepanje pravnih poslov za tekoče poslovanje in investicije v vrednosti nad 5.000,00 EUR brez DDV pridobiti predhodno soglasje župana. Za pravne posle povezane z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem morajo vedno pridobiti soglasje župana.
S tem odlokom se določi, da za plačevanje obveznosti občine in krajevnih skupnosti velja plačilni rok 30 dni od datuma prejema računa ali zahtevka za plačilo. V primerih, ko je zaradi zagotavljanja realizacije proračuna, oddaje zahtevkov za pridobitev sredstev iz državnega proračuna ali EU sredstev ali v primeru, da je ponujeni popust dobavitelja za občino ali krajevno skupnost sprejemljiv, je račun lahko plačan pred rokom 30 dni od prejema. Socialni transferi in transferi zavodom, katere soustanovitelj je Občina Kanal ob Soči, so lahko plačani pred rokom 30 dni od datuma prejema.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in v skladu z 80. členom ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prihodki od najemnin.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe posameznega proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti. Pravice porabe v okviru glavnega programa se lahko prerazporejajo neomejeno, med glavnimi programi v okviru istega področja proračunske porabe pa le, če skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne presega 30 % vrednosti glavnega programa v sprejetem proračunu za tekoče leto.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2024 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2025 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekt financira z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost, vire in dinamiko financiranja projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev. Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev. Sprememba se lahko izvede neomejeno ne glede na določila v tretjem odstavku tega člena.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine oblikovanih sredstev proračunske rezerve (to je vsota prenesenih sredstev preteklih let in že izločenih sredstev tekočega leta ter sredstvih, načrtovanih za izločitev tekočega leta).
O uporabi sredstev proračunske rezerve župan poroča občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer ob poročanju o izvrševanju proračuna v juliju tekočega leta in ob zaključnem računu za leto 2024.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2024 ne načrtuje zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0011/2023-13
Kanal, dne 12. decembra 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti