Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3795. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči, stran 11516.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218. členom in 218.a do 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 12. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Kanal ob Soči.
(2) V odloku so uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol in se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Nadomestilo se plačuje letno za vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje za odmero.
II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
3. člen 
(zazidana stavbna zemljišča) 
(1) Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus) pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(3) Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
(4) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
(5) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
(6) Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča se uporablja uradne podatke, ki jih vodi Geodetska uprava RS (v nadaljevanju: GURS).
4. člen 
(nezazidana stavbna zemljišča) 
(1) Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(2) Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega stavka se plačuje nadomestilo, če imajo zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja in je za njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(3) Za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča se uporablja uradne podatke, ki jih vodi GURS.
III. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
5. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice.
(2) V primeru solastništva plačujejo nadomestilo:
– tisti od solastnikov, ki nepremičnino dejansko uporablja, ali
– solastnik, za katerega so se solastniki tako dogovorili, ali
– vsi solastniki.
(3) Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti občine oziroma krajevnih skupnosti, ki so v najemu oziroma uporabi, plačujejo nadomestilo najemniki oziroma uporabniki nepremičnine.
(4) V primeru dvoma o zavezancu za plačilo nadomestila, lahko občinska uprava izvede ugotovitveni postopek za določitev neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Če kljub izvedenemu ugotovitvenem postopku, ni mogoče določiti neposrednega uporabnika, je zavezanec za plačilo nadomestila zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine.
IV. OBMOČJA ODMERE NADOMESTILA 
6. člen 
(1) Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Kanal ob Soči.
(2) Območje Občine Kanal ob Soči je razdeljeno na pet območij:
Ime cone
Kraji oziroma območja
CONA A
Kanal, Deskle (Dolenje Deskle), Gorenja vas
CONA B
Prilesje, Plave, Ložice, Bodrež, Avče, Ajba, Doblar, Ročinj
CONA C
Območje industrijske cone Anhovo skupaj s kamnolomom
CONA D
Okolica industrijske cone – Anhovo, Robidni breg, Močila, Gorenje Polje, Skale, Krstenica, Rodež, Lestivnica, Morsko, Gorenje Deskle
CONA E
Območje, ki ni zajeto z drugimi conami
(3) Prikaz območij je v grafični karti, ki je sestavni del tega odloka.
V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
(splošna merila) 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo zlasti naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
– lega in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča,
– motnje pri uporabi posameznih stavbnih zemljišč za stanovanjske namene,
– izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih,
– merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
8. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami) 
(1) Glede na izpolnjevanje kriterijev, določenih pri posamezni stopnji opremljenosti s komunalnimi in drugimi objekti in napravami, se posamezno stavbno zemljišče, ki je predmet odmere nadomestila, uvrsti v posamezno stopnjo in na podlagi tega pridobi število točk, določenih pri posamezni stopnji v Tabeli iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Da posamezno stavbno zemljišče izpolnjuje posamezni kriterij se šteje, če ima posamezno stavbno zemljišče dejansko možnost priključitve na te naprave.
(3)
OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNIMI IN DRUGIMI OBJEKTI IN NAPRAVAMI
Število točk
1. stopnje (maksimalna)
120
toplovod ali omrežje zemeljskega plina, ki ga je možno posredno ali neposredno uporabiti za ogrevanje
optično internetno omrežje ali 5G oziroma hitrejše mobilno omrežje za prenos podatkov
telefonsko ali mobilno omrežje
vodovod s hidranti
električno omrežje
kanalizacija
dostop po asfaltirani cesti z minimalno širino vozišča 5,8 m
2. stopnja (visoka)
60
omrežje zemeljskega plina
telefonsko ali mobilno omrežje
vodovod s hidranti
električno omrežje
kanalizacija
dostop po asfaltirani cesti z minimalno širino vozišča 5,5 m
3. stopnja 
30
telefonsko omrežje
vodovod s hidranti
električno omrežje
kanalizacija
dostop po asfaltirani cesti z minimalno širino vozišča 5,0 m
4. stopnja (nizka)
26
vodovod brez hidrantov
električno omrežje
Kanalizacija
dostop po asfaltirani cesti
5. stopnja (minimalna)
24
vodovod brez hidrantov
električno omrežje
možnost izgradnje greznic oziroma malih čistilnih naprav
dostop po javni cesti
9. člen 
(lega) 
Glede na lego (oddaljenost zemljišča od ožjega mestnega jedra oziroma drugega oskrbnega središča in centralnih dejavnosti ter upoštevaje konfiguracijo območja) pridobi posamezno stavbno zemljišče, ki je predmet odmere nadomestila, višino točk, kot je določeno v nadaljevanju:
CONA A
CONA B
CONA C
CONA D
CONA E
LEGA
Oddaljenost od centralnih dejavnosti
-12
-10
-25
Konfiguracija območja
-10
10. člen 
(namembnost/dejavnost) 
(1) Glede na namembnost oziroma dejavnost se posamezna zazidana stavbna zemljišča, ki so predmet odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, točkujejo z naslednjimi točkami:
Namembnost/dejavnost
CONA A
CONA B
CONA C
CONA D
CONA E
STANOVANJSKI NAMEN
Stanovanja, hiše, garaže, oskrbovana stanovanja, počitniška stanovanja
-10
-10
-10
-10
-10
POSLOVNI NAMEN
Industrija, gradbeništvo, proizvodna obrt
50
50
50
50
50
Energetika
50
50
50
50
50
Bencinski servis
50
50
50
50
50
Igralništvo
50
50
50
50
50
Nastanitveni gostinski obrat, hotel, turistična kmetija
10
10
10
10
10
Prehrambni gostinski obrat, bife, kmečki turizem-gostinstvo
20
20
20
20
20
Ostale dejavnosti
50
50
50
50
50
Kmetijski objekti
-10
-10
-10
-10
-10
(2) Glede na namembnost oziroma dejavnost se posamezna nezazidana stavbna zemljišča, ki so predmet odmere nadomestila, točkujejo z naslednjimi točkami:
Namembnost/dejavnost
CONA A
CONA B
CONA C
CONA D
CONA E
STANOVANJSKI NAMEN
-5
-5
-5
-5
-5
POSLOVNI NAMEN
40
40
40
40
40
11. člen 
(večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča) 
Glede na motnje pri uporabi posameznih stavbnih zemljišč za stanovanjske namene, ki so predmet odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se glede na posamezno območje število točk zniža skladno z naslednjimi kriteriji:
Motnje zaradi:
CONA A
CONA B
CONA C
CONA D
CONA E
Naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IED)
-10
-30
-20
Glavne ceste II. reda (G2)
-10
-10
-10
-5
Kamnoloma
-5
-15
-10
Železniške proge
-5
-5
-5
-5
12. člen 
(izjemne ugodnosti) 
(1) Pri stavbnih zemljiščih za poslovne namene se za uporabo stavbnih zemljišč upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, ki je posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča ali v zvezi z možnostjo intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov, ki znižujejo stroške storitev oziroma proizvodov. Za tovrstna stavbna zemljišča se določijo dodatne točke kot izhaja iz naslednjih odstavkov tega člena.
(2) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od železniške postaje oddaljena manj kot 500 m, se doda 10 točk.
(3) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od industrijskega železniškega tira oddaljena manj kot 500 m, se doda 15 točk.
(4) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od glavne ceste II. reda (G2) oddaljena manj kot 500 m, se doda 10 točk.
(5) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od reke Soče oddaljena manj kot 500 m, se doda 15 točk.
(6) Za stavbna zemljišča za poslovne namene izven pridobivalnega prostora mineralnih surovin, ki so od kamnoloma oziroma pridobivalnega prostora mineralnih surovin oddaljena manj kot 1000 m, se doda 15 točk.
(7) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, z možnostjo dostopa do omrežja zemeljskega plina, primernega za industrijsko rabo, se doda 15 točk.
(8) Za stavbna zemljišča za poslovne namene, z možnostjo dostopa do električnega omrežja primernega za industrijsko rabo, ki so oddaljena od 110 kV transformatorske postaje manj kot 500 m, se doda 15 točk.
VI. METODOLOGIJA DOLOČITVE LETNE VIŠINE NADOMESTILA 
13. člen 
(način izračuna) 
(1) Letna višina nadomestila se izračuna tako, da se skupno število točk določenih po merilih iz IV. poglavja tega odloka ter ob upoštevanju pravil drugega odstavka tega člena, pomnoži s površino stavbnega zemljišča, ki se določi na podlagi 3. in 4. člena tega odloka in z vrednostjo točke, ki je določena v 14. členu tega odloka.
Letna višina nadomestila = 
skupno število točk x površina stavbnega zemljišča x vrednost točke x število mesecev 
(2) Dodatna pravila pri izračunu skupnega števila točk:
– točke komunalne opremljenosti so točke po 8. členu tega odloka (točke iz naslova opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami).
– dodatne točke so seštevek točk po 9.–12. členu tega odloka (lega, namembnost/dejavnost, večje motnje, izjemne ugodnosti). Dodatne točke so lahko negativno število.
– največje skupno število točk je 199,99 % točk komunalne opremljenosti po 8. členu tega odloka.
– najmanjše skupno število točk je 50,01 % točk komunalne opremljenosti po 8. členu tega odloka.
– v primeru pozitivnih dodatnih točk se skupno število točk izračuna tako, da se točkam komunalne opremljenosti prištejejo dodatne točke, vendar le do mere, da skupno število točk ni večje od največjega skupnega števila točk.
– v primeru negativnih dodatnih točk se skupno število točk izračuna tako, da se točkam komunalne opremljenosti prištejejo dodatne točke, vendar le do mere, da skupno število točk ni manjše od najmanjšega skupnega števila točk.
– v primeru, ko seštevek dodatnih točk znaša nič, je skupni seštevek točk enak točkam komunalne opremljenosti.
14. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2024 znaša 0,003425 EUR.
(2) Vrednost točke za odmerjeno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet Občine Kanal ob Soči, na predlog župana.
(4) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 12. za naslednje leto.
15. člen 
(oprostitve plačila nadomestila) 
(1) Za oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanec z vlogo zaprosi v naslednjih primerih:
a) za dobo pet let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek.
Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, kar zavezanec dokazuje s potrdilom Upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve.
b) zavezanec, ki predloži dokazilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost.
(2) O oprostitvi odloči občinski upravni organ z odločbo.
VII. IZVAJANJE ODLOKA 
16. člen 
(1) Osnovo in stopnjo obremenitve določi zavezancu na osnovi uradnih podatkov in lastnih evidenc občinska uprava, višino nadomestila pa z odločbo odmeri pristojni davčni urad.
(2) Pristojni davčni urad je dolžan izvajati tudi izterjavo zapadlih obveznosti.
17. člen 
Nastanek in spremembo obveznosti plačevanja nadomestila se uveljavlja od prvega dne v naslednjem mesecu po tem, ko je nastanek ali sprememba obveznosti nastala.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 75/17). Določila omenjenega odloka in njegovih sprememb se uporablja do 31. 12. 2023. Vsi postopki, začeti na podlagi omenjenega odloka do 31. 12. 2023, se končajo po omenjenem odloku.
(2) Za leto 2024 se v Tabeli iz tretjega odstavka 8. člena za 1. stopnjo uporabi 90 točk, za 2. stopnjo 45 točk, za 3. stopnjo 22 točk, za 4. stopnjo 20 točk ter za 5. stopnjo 18 točk.
(3) Za leto 2025 se v Tabeli iz tretjega odstavka 8. člena za 1. stopnjo uporabi 100 točk, za 2. stopnjo 50 točk, za 3. stopnjo 24 točk, za 4. stopnjo 22 točk ter za 5. stopnjo 20 točk.
(4) Za leto 2026 se v Tabeli iz tretjega odstavka 8. člena za 1. stopnjo uporabi 110 točk, za 2. stopnjo 50 točk, za 3. stopnjo 26 točk, za 4. stopnjo 24 točk ter za 5. stopnjo 22 točk.
(5) Za stavbno zemljišče, za katerega je bilo odmerjeno nadomestilo v letu 2023 in se je odmera za leto 2024 povečala na več kot štirikratnik glede na odmero nadomestila v letu 2023, se odmeri nadomestilo za leto 2024 v višini štirikratnika odmerjenega nadomestila v letu 2023.
(6) Za stavbno zemljišče, za katerega je bilo odmerjeno nadomestilo v letu 2023 in se je odmera za leto 2025 povečala na več kot petkratnik glede na odmero nadomestila v letu 2023, se odmeri nadomestilo za leto 2025 v višini petkratnika odmerjenega nadomestila v letu 2023.
(7) Za stavbno zemljišče, za katerega je bilo odmerjeno nadomestilo v letu 2023 in se je odmera za leto 2026 povečala na več kot šestkratnik glede na odmero nadomestila v letu 2023, se odmeri nadomestilo za leto 2026 v višini šestkratnika odmerjenega nadomestila v letu 2023.
(8) Za stavbno zemljišče, za katerega ni bilo odmerjeno nadomestilo v letu 2023, se odmerjeno nadomestilo za leto 2024 pomnoži s faktorjem 0,3, za leto 2025 s faktorjem 0,4, za leto 2026 s faktorjem 0,5, za leto 2027 s faktorjem 0,6 ter za leto 2028 s faktorjem 0,8.
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.
Št. 9000-0011/2023-10
Kanal, dne 12. decembra 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti