Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3374. Odlok o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina, stran 9668.

  
Na podlagi 50.b, 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20, 44/22, 78/23 – ZUNPEOVE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji, dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina 
1. Splošne določbe
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema na območju občine Ajdovščina (v nadaljevanju: javna služba).
Namakalni sistem je skup naprav za zagotovitev vode, njeno distribucijo, in rabo z namenom zagotoviti rastlinam zadostno količino vode v tleh. Namakalni sistem je tudi oroševalni sistem za protislansko zaščito.
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja ter cene storitev javne službe,
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– varstvo namakalnega sistema,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe (v nadaljevanju: uporabniki javne službe) so lastniki ali zakupniki zemljišč na območju namakalnega sistema, na katerem se izvaja javna služba, in namakalni sistem uporabljajo za namakanje kmetijskih zemljišč.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja kmetijska zemljišča.
2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
5. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Občina Ajdovščina zagotavlja izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: javno podjetje).
6. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Javna služba se izvaja na območju namakalnega polja Namakalni sistem polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141, ki je del širšega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.
Območje namakalnega polja iz prejšnjega odstavka je določeno v uredbi, ki ureja potrditev območij osuševalnih in namakalnih sistemov.
3. Vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev
7. člen 
(vsebina javne službe) 
Javna služba obsega predvsem:
1. izvajanje nalog upravljanja, ki so:
– priprava urnika namakanja in oroševanja za uporabnike javne službe,
– urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov delovanja in upravljanja namakalnega sistema,
– vodenje evidenc uporabnikov javne službe, porabe vode in vseh potrebnih parametrov v zvezi z namakanjem, ter njihovo posredovanje pristojnim organom,
– zagotavljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih podlag in predlogov v zvezi z načrtovanjem posodobitve, varnega delovanja, gradnje in vzdrževanja namakalnega sistema,
– priprava letnega poročila o izvajanju javne službe,
2. izvajanje nalog vzdrževanja, ki so:
– izvajanje rednega (tekočega) in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev namakalnega sistema in odprava napak,
– nadzor nad delovanjem namakalnega sistema ter strokovni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del,
3. zagotavljanje delovanja namakalnega sistema v takšni meri, da le-ta omogoča nemoteno dobavo vode do posamezne zemljiške parcele na območju namakalnega sistema.
Javno podjetje je dolžno izvajati tudi vse druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
8. člen 
(prostorska razporeditev storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja upravljanje, vzdrževanje in delovanje Namakalnega sistema polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141.
9. člen 
(dolžnost javnega podjetja v zvezi z izvajanjem javne službe) 
Za nemoteno izvajanje javne službe mora javno podjetje:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vsa dela in naročati vse storitve, ki so potrebne za izvajanje javne službe za celotno oskrbovalno območje,
– redno in pravočasno obveščati Občinsko upravo Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinska uprava) o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– voditi evidence o izvajanju javne službe,
– zagotavljati in objavljati predpisane podatke ter poročati pristojnim organom,
– pripraviti program delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema, kot podlage za odmero nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema in z njim seznaniti občinsko upravo,
– v sodelovanju z občinsko upravo skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– pripraviti program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema, s katerim se določi vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja namakalnega sistema, vire sredstev za njihovo uresničitev ter dinamiko in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prostorskih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih. Program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema na predlog javnega podjetja sprejme občinski svet.
Javno podjetje opravlja naslednje strokovno tehnične, razvojne in organizacijske naloge:
– izdelavo strokovnih podlag za program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema in izdelavo predloga programa razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema,
– naloge, povezane z rednim in investicijskim vzdrževanjem ter tehnološkimi posodobitvami namakalnega sistema,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje rednih in investicijskih vzdrževalnih del ter tehnoloških posodobitev na namakalnem sistemu,
– izdajanje soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, predpisanih s tem odlokom,
– izdajanje projektnih pogojev in mnenj, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo objektov,
– izdajanje smernic, mnenj in drugih dokumentov kot nosilec urejanja prostora v zvezi z namakalnim sistemom, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora,
– pripravo stališč, pripomb in predlogov v zvezi z namakalnim sistemom k državnim prostorskim aktom,
– druge naloge, določene z zakoni ali drugimi predpisi.
10. člen 
(letno poročilo o izvajanju javne službe) 
Letno poročilo o izvajanju javne službe je sestavni del letnega poročila javnega podjetja.
11. člen 
(javna pooblastila) 
Občina Ajdovščina podeljuje javnemu podjetju javno pooblastilo za:
– izdajanje soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, predpisanih s tem odlokom,
– izdajanje projektnih pogojev in mnenj, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo objektov,
– izdajanje smernic, mnenj in drugih dokumentov kot nosilec urejanja prostora v zvezi z namakalnim sistemom, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora,
– vodenje katastra, povezanega z izvajanjem javne službe na območju občine Ajdovščina.
12. člen 
(pritožbeni organ) 
O pritožbah zoper odločitve javnega podjetja, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan Občine Ajdovščina, če ni z drugim predpisom določeno drugače.
13. člen 
(urnik namakanja in oroševanja) 
Za obvladovanje stroškov obratovanja in zagotovitev enakomerne rabe vode za namakanje vsem uporabnikom javne službe, glede na klimatske razmere, zmogljivost in stanje vodnega vira, namakalnega sistema ter drugih okoliščin, javno podjetje pripravi urnik namakanja in oroševanja za uporabnike javne službe.
Javno podjetje mora urnik pravočasno objaviti na svoji spletni strani.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
14. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
Za izvajanje javne službe mora biti zagotovljeno:
– zgrajena in delujoča javna infrastruktura (odjemno mesto na vodnem zadrževalniku, glavni transportni vod, razdelilni vodi, skupinski vodi, priključni vodi, črpališče, sekcijski jaški, odvzemna mesta, drugi objekti, potrebni za zagotavljanje pretoka vode in potrebnega tlaka, blatniki, odzračevalniki, odjemna mesta za uporabnike javne službe in druga potrebna infrastruktura),
– delovni stroji,
– oprema za pridobivanje, hranjenje in obdelavo podatkov v zvezi z izvajanjem javne službe,
– vzpostavljen kataster namakalnega sistema,
– evidenca priključkov,
– evidenca osnovnih sredstev in njihove vrednosti,
– drugi pogoji, potrebni za izvajanje javne službe.
Storitve javne službe se opravljajo na način, da ni ogroženo človekovo zdravje, in brez uporabe postopkov in materialov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
5. Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe
15. člen
(pravice uporabnikov javne službe) 
Uporabniki javne službe imajo pravico do priključitve na namakalni sistem in pravico do trajnega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Uporabnik javne službe lahko uporablja namakalni sistem skladno z urnikom namakanja in oroševanja, kot ga določa 13. člen tega odloka.
16. člen 
(obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabniki javne službe so dolžni:
– skleniti pogodbo z javnim podjetjem o uporabi namakalnega sistema,
– omogočati neoviran dostop do namakalnega sistema, kjer se opravljajo storitve javne službe,
– obveščati javno podjetje o vseh dejstvih, pomembnih za izvajanje javne službe, posebno pa o vsaki poškodbi ali spremembi na namakalnem sistemu, ki lahko vpliva na njegovo varno uporabo,
– redno spremljati porabo vode, če je na njihovem odjemnem mestu nameščen vodomer,
– kriti stroške izvajanja javne službe.
6. Viri financiranja javne službe, način njihovega oblikovanja in cene storitev javne službe
17. člen
(financiranje javne službe) 
Javna služba se financira iz:
– plačil uporabnikov javne službe,
– proračuna Občine Ajdovščina,
– dotacij, donacij in subvencij,
– drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Ajdovščina.
18. člen 
(računovodstvo) 
Javno podjetje vodi ločeno računovodstvo za javno službo v skladu s predpisi.
19. člen 
(stroški delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema) 
Stroški delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema zajemajo stroške, kot jih določa zakon, ki ureja kmetijska zemljišča, in sicer so to zlasti:
– stroški rednega in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev,
– zavarovanje namakalnega sistema,
– stroški dela,
– stroški energije, ki je potrebna za delovanje sistema (elektrika, nafta, zemeljski plin ipd.),
– dajatve za rabo naravnih dobrin, v skladu z zakonom, ki ureja vode.
Stroški delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema se med uporabnike javne službe razdelijo v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje namakalnega sistema. Če namakalni sistem omogoča, se stroški iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka obračunajo po dejanski porabi.
20. člen 
(nadomestilo za kritje stroškov) 
Za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema se odmeri nadomestilo na podlagi programa delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema, po postopku, ki ga določa zakon.
Program delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema mora vsebovati podatke o stroških, navedenih v prvem odstavku 19. člena tega odloka.
7. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
21. člen
(javna infrastruktura) 
Namakalni sistem iz drugega odstavka 1. člena in 6. člena tega odloka je javna infrastruktura za izvajanje javne službe, ki jo sestavljajo: odjemno mesto na vodnem zadrževalniku, glavni transportni vod, razdelilni vodi, skupinski vodi, priključni vodi, črpališče, sekcijski jaški, odvzemna mesta, drugi objekti, potrebni za zagotavljanje pretoka vode in potrebnega tlaka, blatniki, odzračevalniki, odjemna mesta za uporabnike javne službe in druga potrebna infrastruktura.
Namakalna oprema, to je omrežje s pripadajočo opremo za razvod vode po parcelah, ki se namakajo, oziroma se na njih preprečuje zmrzal, ne spada pod javno infrastrukturo, temveč je last uporabnikov javne službe.
22. člen 
(lastništvo, najem in upravljanje namakalnega sistema) 
Občina Ajdovščina, kot lastnica Namakalnega sistema namakalnega polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141, zagotavlja javno infrastrukturo za izvajanje javne službe, ki jo odda javnemu podjetju v najem in upravljanje. Občinski svet Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinski svet) lahko določi najemnino za najem javne infrastrukture.
Občina Ajdovščina sklene z javnim podjetjem pogodbo o najemu in upravljanju namakalnega sistema.
Javno podjetje upravljanja namakalnega sistema ne sme prepustiti podizvajalcu.
23. člen 
(splošna in posebna raba namakalnega sistema) 
Namakalni sistem se lahko uporablja le za namen, ki je določen s tem odlokom. Prepovedano je uporabljati vodo iz namakalnega sistema za druge namene, kot so pranje vozil, polnjenje bazenov in podobno.
Namakalni sistem lahko uporabljajo vsi uporabniki javne službe na območju namakalnega polja, pod enakimi pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
Posebno rabo namakalnega sistema ter načine in pogoje pridobivanja pravice posebne rabe namakalnega sistema se lahko določi s posebnim odlokom.
24. člen 
(kataster namakalnega sistema) 
Javno podjetje vodi kataster namakalnega sistema, v katerem se določi najmanj:
– šifro in ime namakalnega sistema oziroma namakalnega območja,
– vrsto objekta ali dela omrežja (odjemno mesto na vodnem zadrževalniku, glavni transportni vod, razdelilni vodi, skupinski vodi, priključni vodi, črpališče, sekcijski jaški, odvzemna mesta, drugi objekti, potrebni za zagotavljanje pretoka vode in potrebnega tlaka, blatniki, odzračevalniki, odjemna mesta za uporabnike javne službe in druga potrebna infrastruktura),
– parcelno številko in katastrsko občino nepremičnine, na kateri se nahaja objekt ali del omrežja,
– parcelno številko in katastrsko občino nepremičnine, ki je vključena v namakalno območje in na kateri je uvedena agrarna operacija namakanja,
– dimenzije objekta ali dela omrežja (dolžina, površina itd.),
– tehnični podatki o objektu ali delu omrežja (material cevi, zmogljivost opreme itd.),
– opis objekta ali dela omrežja,
– leto izgradnje in opisi vzdrževalnih del po letih.
25. člen 
(ukinitev, razširitev in zmanjšanje območja namakalnega sistema) 
Namakalni sistem ali njegov del se lahko ukine, njegovo območje pa se lahko razširi ali zmanjša na način, kot je določen v zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča.
26. člen 
(poseg v namakalni sistem) 
Če je potrebno posegati v namakalni sistem zaradi gradnje ali rekonstrukcije objekta drugega investitorja, ki se nahaja ob namakalnem sistemu, vse stroške takšnega posega praviloma nosi ta investitor, ki z Občino Ajdovščina sklene pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij. Poseg v namakalni sistem mora biti izveden z elementi, ki ustrezajo dotedanjemu namenu tega dela namakalnega sistema.
27. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob namakalnem sistemu) 
Lastniki, zakupniki ali drugi uporabniki zemljišč na območju namakalnega sistema in njegovega varovalnega pasu morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo namakalnega sistema, zlasti:
– dostop do namakalnega sistema,
– odlaganje materiala na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda,
– izvedbo ukrepov za odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
8. Varstvo namakalnega sistema
28. člen 
(začasna omejitev uporabe namakalnega sistema) 
Če namakalnega sistema ali njegovega dela ni mogoče varno uporabljati zaradi posledic klimatskih razmer, naravnih nesreč, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi (kot npr. poškodbe objektov ali naprav, povezanih z zagotavljanjem vode za namakanje, onesnaženje vodnega vira, nizek vodostaj), ki se nanašajo na varnost uporabe namakalnega sistema, lahko javno podjetje začasno prepove njegovo uporabo.
O omejitvi uporabe namakalnega sistema ali dela namakalnega sistema mora javno podjetje obvestiti uporabnike javne službe na krajevno običajen način.
29. člen 
(varovalni pas ob namakalnem sistemu) 
Zaradi razvoja namakalnega sistema in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na namakalni sistem in njegovo uporabo je ob namakalnem sistemu varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas namakalnega sistema je širok 1,5 metra, merjeno na vsako stran od osi voda.
Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu ob namakalnem sistemu je dovoljena le s soglasjem oziroma mnenjem, ki ga izda javno podjetje v skladu s tem odlokom oziroma drugim predpisom.
Javno podjetje izda soglasje oziroma mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja namakalnega sistema in njegove uporabe.
30. člen 
(izvajanje del na območju namakalnega sistema ali ob njem) 
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja, izkoriščanje mineralnih surovin in opravljanje drugih del ter odlaganje materialov na zemljiščih v varovalnem pasu namakalnega sistema, ki bi lahko oviralo uporabo ali ogrožalo varno uporabo namakalnega sistema, poškodovalo namakalni sistem, ali povečalo stroške njegovega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje javnega podjetja, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
31. člen 
(gradnja druge javne infrastrukture na območju namakalnega sistema ali ob njem) 
Objekte in naprave druge javne infrastrukture ali njeno vzdrževanje je na območju namakalnega sistema ali v njegovem varovalnem pasu dovoljeno graditi le pod pogoji in na način, ki ga določi javno podjetje.
32. člen 
(odprava poškodb na namakalnem sistemu) 
Odprava posledic poškodb na namakalnem sistemu bremeni povzročitelja poškodbe.
Povzročitelj škode oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, je dolžna sama poskrbeti za odpravo posledic. Če tega sama ne stori, ji to odredi organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor po tem odloku.
Če se ugotovi, da povzročitelj škode oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, sam tega ne bo storil, da ni strokovno usposobljen ali da ni opremljen za to, inšpekcijski organ odredi odstranitev posledic oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja za to usposobljenemu izvajalcu na stroške povzročitelja škode oziroma osebe, ki jo bremeni odprava posledic.
Odpravo posledic škode nadzira javno podjetje na stroške povzročitelja, oziroma osebe, ki jo bremeni odprava posledic.
9. Nadzor nad izvajanjem javne službe
33. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor in redar.
34. člen 
(prekrškovni organ) 
Pristojni občinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.
10. Kazenske določbe
35. člen
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena tega odloka.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
36. člen 
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja javnega podjetja izvaja opravila iz 30. člena tega odloka.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez soglasja javnega podjetja opravlja opravila iz 30. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
11. Prehodne in končna določba
37. člen 
(prenos lastništva) 
Republika Slovenija s pogodbo brezplačno prenese lastninsko pravico, upravljanje in vzdrževanje na Namakalnem sistemu polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141 na Občino Ajdovščina.
Občina Ajdovščina ustanovi lokalno javno službo za upravljanje s prenešenim namakalnim sistemom do datuma prenosa lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja.
38. člen 
(predaja v najem in upravljanje) 
Občina Ajdovščina preda Namakalni sistem polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141 javnemu podjetju v najem in upravljanje z dnem prevzema lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja s strani Republike Slovenije.
39. člen 
(prvi Program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema) 
Prvi predlog Programa razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema javno podjetje predloži občinskemu svetu v sprejem najkasneje v šestih mesecih po prejemu javne infrastrukture v najem in upravljanje.
40. člen 
(obdobje odmere nadomestila) 
Plačilo stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema v obliki nadomestila iz 20. člena tega odloka se odmerja uporabnikom javne službe do izteka leta, v katerem bo namakalni sistem tehnološko posodobljen, vendar najpozneje do vključno leta 2030, razen če zakon ne določi drugače.
41. člen 
(pričetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 31. decembra 2023.
Št. 355-223/2023
Ajdovščina, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti