Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2115. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 6157.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 15. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
(1) Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim Občina Gorenja vas - Poljane, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane v predvidenem obsegu širitve 1,00 programa in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
(1) Koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti se podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
(2) Koncesija na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle se podeli zaradi širitve programa zaradi večanja števila prebivalcev v Občini Gorenja vas - Poljane, javni zdravstveni zavod pa zaradi nezagotovljenih prostorov ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer ni zagotovljena potrebna dostopnost do navedene zdravstvene storitve, zato je v dopisu z dne 1. 6. 2023 podal soglasje k objavi razpisa za podelitev koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
(1) Koncesija za področje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle se podeli za območje Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
7. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, vsebovati tudi merila in podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(3) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občina podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga občina določi, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-001/2023-9
Gorenja vas, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti