Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2081. Odlok o predkupni pravici Občine Železniki, stran 5745.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19 in 23/23) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 8. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Železniki (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– drugo ureditveno območje,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij, kot je določeno v OPN.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(3) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
(4) Pri določitvi zemljišč za obstoječe oziroma bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, določene z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
4. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Vlogi za pridobitev izjave mora prodajalec priložiti ponudbo, na kateri navede katastrsko občino in parcelno številko nepremičnine, ki jo prodaja, višino kupnine za nepremičnino in morebitne druge pogoje v zvezi s prodajo.
(3) Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Občina se v izdani izjavi opredeli ali za predmetno nepremičnino ne uveljavlja predkupne pravice, ker zanjo ni zainteresirana, ali je ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
(4) V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini.
5. člen 
(1) O uveljavitvi ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
6. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena v primerih:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni in stranski vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali
– pri prodaji etažne lastnine.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga in peta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90004/2023-012
Železniki, dne 8. junija 2023
Župan 
Občine Železniki 
Marko Gasser 

AAA Zlata odličnost