Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2022, stran 4872.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami) ter 14. člena statuta Občine Razkrižje – uradno prečiščeno besedilo – UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 4. redni seji dne 3. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.375.916,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.160.996,64
70
DAVČNI PRIHODKI 
996.795,18
700 Davki na dohodek in dobiček 
865.175,00
703 Davki na premoženje 
122.603,34
704 Domači davki na blago in storitve 
8.991,72
706 Drugi davki
25,12
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
164.201,46
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
91.870,93
711 Takse in pristojbine 
2.108,96
712 Globe in druge denarne kazni
10.028,64
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.525,90
714 Drugi nedavčni prihodki 
48.667,03
72
KAPITALSKI PRIHODKI
6.202,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
6.202,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
208.717,45
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
208.717,45
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.269.953,31
40
TEKOČI ODHODKI
329.573,89
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
131.793,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
21.442,30
402 Izdatki za blago in storitve
165.275,17
403 Plačila domačih obresti
3.413,84
409 Rezerve
7.649,11
41
TEKOČI TRANSFERI
533.794,76
410 Subvencije
47.432,97
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
224.046,73
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
29.787,26
413 Drugi tekoči domači transferi
232.527,80
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
382.729,54
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
382.729,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.855,12
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.300,27
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
20.554,85
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
105.962,78
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
44.255,42
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
44.255,42
550 Odplačila domačega dolga
44.255,42
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
61.707,36
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–44.255,42
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–105.962,78
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
232.263,10
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0019/2023-1
Razkrižje, dne 4. maja 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost