Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1665. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., stran 4860.

  
Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Apače (Lex localis, št. 55/21) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis, št. 62/20) o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Prepih, št. 16/08 in 20/09), Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 43/12), Statuta Občine Cankova (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2021) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11), Statuta Občine Črenšovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2020) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2020), Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10 in 2/16) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 3/2011), Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 1. 7. 2015), Statuta Občine Gornji Petrovci /UPB-1/ (Uradni list RS, št. 101/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11), Statuta Občine Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 1/2017) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 2/2018), Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/2000), Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016 in 40/2019) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje (Glasilo Občine Kobilje, št. 6/2006 in 38/22), Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 32/11), Statuta Občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 3/2017) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19, 37/19) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09, 61/10, 101/11, 80/17 in 49/22), Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013, 1/2016) in Odloka o lokalnih občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2015), Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97, 19/07 in 16/18), Statuta Mestne občine Murska Sobota /UPB/ (Uradni list RS, št. 23/07, 49/10, 39/15 in 69/17) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 39/15), Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17 in 46/19) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96, 39/02 in 113/09), Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11), Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011 in 67/2015) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014, 12/2019), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 41/21 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11), Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11 in 39/15), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10 in 56/16), Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/18) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07), Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina (popr. 10. 1. 2018) (Uradni list RS, št. 69/17), Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 18/17), Statuta Občine Velika Polana (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2020) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 24/03 in 63/14), Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2021) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04) so Občinski svet Občine Apače na 19. redni seji dne 5. 10. 2022, Občinski svet Občine Beltinci na 29. redni seji dne 29. 9. 2022, Občinski svet Občine Cankova na 25. redni seji dne 21. 10. 2022, Občinski svet Občine Črenšovci na 29. redni seji dne 14. 9. 2022, Občinski svet Občine Dobrovnik na 28. redni seji dne 30. 8. 2022, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 14. redni seji dne 22. 9. 2022, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 14. 10. 2022, Občinski svet Občine Grad na 24. redni seji dne 29. 9. 2022, Občinski svet Občine Hodoš na 20. redni seji dne 23. 9. 2023, Občinski svet Občine Kobilje na 21. redni seji dne 19. 10. 2022, Občinski svet Občine Križevci na 24. redni seji dne 29. 9. 2022, Občinski svet Občine Kuzma na 27. redni seji dne 27. 8. 2022, Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022, Občinski svet Občine Ljutomer na 19. redni seji dne 5. 10. 2022, Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 11. 10. 2022, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 28. redni seji dne 27. 9. 2022, Občinski svet Občine Odranci na 25. redni seji dne 20. 9. 2022, Občinski svet Občine Puconci na 27. redni seji dne 29. 9. 2022, Občinski svet Občine Radenci na 3. redni seji dne 27. 2. 2023, Občinski svet Občine Razkrižje na 23. redni seji dne 21. 10. 2022, Občinski svet Občine Rogašovci na 19. redni seji dne 13. 10. 2022, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 22. 3. 2023, Občinski svet Občine Šalovci na 27. redni seji dne 14. 9. 2022, Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 in Občinski svet Občine Turnišče na 26. redni seji dne 29. 9. 2022, Občinski svet Občine Velika Polana na 10. izredni seji dne 13. 9. 2022, Občinski svet Občine Veržej na 25. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom se ustanovi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Javno podjetje se organizira kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) so:
Občina ustanoviteljica
Naslov občine
1.
Občina Apače
Apače 42b, 9253 Apače
2.
Občina Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
3.
Občina Cankova
Cankova 25, 9261 Cankova
4.
Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci
5.
Občina Dobrovnik 
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
6.
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
7.
Občina Gornji Petrovci 
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci
8.
Občina Grad
Grad 172, 9264 Grad
9.
Občina Hodoš
Hodoš 52, 9205 Hodoš
10.
Občina Kobilje
Kobilje 56, 9227 Kobilje
11.
Občina Križevci
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
12.
Občina Kuzma
Kuzma 60 c, 9263 Kuzma
13.
Občina Lendava 
Glavna ulica 20, 9220 Lendava
14.
Občina Ljutomer
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
15.
Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
16.
Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
17.
Občina Odranci
Panonska ulica 33, 9233 Odranci
18.
Občina Puconci
Puconci 80, 9201 Puconci
19.
Občina Radenci
Radgonska cesta 5, 9252 Radenci
20.
Občina Razkrižje
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
21.
Občina Rogašovci
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
22.
Občina Sveti Jurij
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij
23.
Občina Šalovci
Šalovci 162, 9204 Šalovci
24.
Občina Tišina
Tišina 4, 9251 Tišina
25.
Občina Turnišče
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
26.
Občina Velika Polana 
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
27.
Občina Veržej
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
2. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
3. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v predpisih, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, gospodarskih družb in varstva okolja.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakonov, ki urejajo gospodarske javne službe in gospodarske družbe.
II. FIRMA IN SEDEŽ 
5. člen 
(firma in sedež podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: CEROP d.o.o..
(3) Sedež javnega podjetja je: Vaneča 81/b, 9201 Puconci.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Vaneča 81/b, 9201 Puconci.
(5) Javno podjetje lahko opravlja svoje dejavnosti tudi na drugih lokacijah.
6. člen 
(pečat) 
(1) Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki vsebuje tudi zaščitni znak javnega podjetja.
(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.
III. DEJAVNOST 
7. člen 
(izvajanje javnih služb in spremljajoče dejavnost) 
(1) Javno podjetje je ustanovljeno zlasti z namenom izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju ravnanja z odpadki, vključno z opravljanjem posebnih storitev v skladu z vsakokratnim predpisom, ki ureja metodologijo za določitev cen gospodarskih javnih služb in drugimi spremljajočimi oziroma dopolnjujočimi dejavnostmi. Način in pogoje opravljanja gospodarskih javnih služb določi posamezna občina ustanoviteljica z občinskimi akti za območje posamezne občine ustanoviteljice.
(2) Javno podjetje izvaja obvezni gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin ustanoviteljic iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka za vse občine enotno, na način in pod pogoji, kakor so opredeljeni s tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja.
(3) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne službe varstva okolja za občine ustanoviteljice, v kolikor posamezna občina ustanoviteljica določi tako z občinskimi akti.
(4) Javno podjetje lahko, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo koncesije in javna naročila med subjekti v javnem sektorju (t. im. pogodbeni in-house), zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in kadrovskih virov svoje dejavnosti opravlja tudi za in na območju drugih občin, ki niso ustanoviteljice (pridružene občine) in za druge pravne osebe javnega prava, ob upoštevanju ekonomske upravičenosti izvajanja teh storitev ter zasedenosti kapacitet odlagalnega polja ter dolgoročnega vpliva na kapacitete odlagalnega polja.
(5) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(6) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti (tržne dejavnosti), ki so namenjene boljšemu in bolj celovitemu ravnanju z odpadki in/ali zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev ali večjo produktivnost zaposlenih.
(7) Javno podjetje lahko tudi zagotavlja obdelavo in odlaganje odpadkov, ki jih javnemu podjetju posredujejo posamezniki in poslovni subjekti, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic ali pridruženih občin.
8. člen 
(registracija dejavnosti) 
(1) Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.920 Pridobivanje šote
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
35.119 Druga proizvodnja elektrike
35.210 Proizvodnja plina
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.240 Pretovarjanje
58.190 Drugo založništvo
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
43.990 Drugo informiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem ali zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Glavna dejavnost je:
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
(3) Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
9. člen 
(javna pooblastila) 
(1) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja regulatorne naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(2) Javno podjetje ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja javna pooblastila:
– vodenje katastrov in evidenc s področja delovanja javnega podjetja,
– določanje pogojev in dajanje mnenj k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju,
– druga javna pooblastila, kakor izhajajo iz vsakokrat veljavne zakonodaje.
10. člen 
(razvojne naloge) 
Javnemu podjetju se poveri izvajanje naslednjih razvojnih in strokovno tehničnih nalog:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki,
– razvojno usmerjeno upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nanaša na gospodarske javne službe ravnanja z odpadki,
– investicijsko načrtovanje, izvajanje investicij, vodenje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki,
– prevzemanje v upravljanje in vzdrževanje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture,
– opravljanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog v zvezi s komunalno infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi javno podjetje upravlja,
– priprava letnih programov oziroma elaboratov za izvajanje javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno občinam ustanoviteljicam poročanje o izvajanju javne službe in poslovanju, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo predmetno javno službo,
– priprava srednjeročnega poslovnega načrta družbe, ki zajema obdobje 7 let (razvojni program),
– izvajanje nalog predelave in ponovne uporabe v skladu s predpisi in s strateškimi dokumenti EU in države, tudi v okviru socialnega podjetništva in/ali invalidskega podjetja,
– razvoj novih dejavnosti in vsebin, ki prispevajo k trajnostnemu ravnanju z odpadki,
– druge naloge, ki jih občine ustanoviteljice skupaj ali posamezno naložijo javnemu podjetju.
IV. LASTNIŠTVO JAVNEGA PODJETJA 
11. člen 
(osnovni kapital) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 123.413,00 EUR in je zagotovljen v denarju.
(2) Osnovni kapital je v celoti vplačan.
12. člen 
(osnovni vložki in poslovni deleži) 
(1) Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na delež investicije posamezne občine v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci.
(2) Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
 
Naziv občine
Osnovni vložek v EUR
Poslovni delež v %
1.
Občina Apače
4.040,00
3,274
2.
Občina Beltinci
6.060,00
4,910
3.
Občina Cankova
1.390,00
1,126
4.
Občina Gornja Radgona
9.550,00
7,738
5.
Občina Gornji Petrovci
1.560,00
1,264
6.
Občina Grad
1.640,00
1,329
7.
Občina Hodoš 
250,00
0,203
8.
Občina Križevci
2.790,00
2,261
9.
Občina Kuzma
1.040,00
0,843
10.
Občina Ljutomer
12.300,00
9,967
11.
Občina Moravske Toplice
5.380,00
4,359
12.
Mestna občina Murska Sobota
33.700,00
27,307
13.
Občina Puconci
4.390,00
3,557
14.
Občina Radenci
5.040,00
4,084
15.
Občina Razkrižje
1.150,00
0,932
16.
Občina Rogašovci
2.350,00
1,904
17.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
1.990,00
1,612
18.
Občina Šalovci
1.190,00
0,964
19.
Občina Tišina
3.000,00
2,431
20.
Občina Veržej
1.190,00
0,964
21.
Občina Črenšovci
4.037,00
3,271
22.
Občina Dobrovnik
1.293,00
1,048
23.
Občina Kobilje
564,00
0,457
24.
Občina Lendava
11.035,00
8,941
25.
Občina Odranci
1.602,00
1,298
26.
Občina Turnišče
3.386,00
2,744
27.
Občina Velika Polana
1.496,00
1,212
 
Skupaj
123.413,00
100
(3) Občine ustanoviteljice javnega podjetja so solastniki premoženja, s katerim javno podjetje gospodari, v sorazmerju glede na višino poslovnih deležev kot izhaja iz prejšnjega odstavka tega člena.
13. člen 
(razmerje solastništva) 
Ustanovitelji javnega podjetja so solastniki premoženja v naslednjem sorazmerju:
– Občina Apače solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27 %,
– Občina Beltinci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,91 %,
– Občina Cankova solastnica premoženja v idealnem deležu 1,13 %,
– Občina Črenšovci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27 %,
– Občina Dobrovnik solastnica premoženja v idealnem deležu 1,05 %,
– Občina Gornja Radgona solastnica premoženja v idealnem deležu 7,74 %,
– Občina Gornji Petrovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,26 %,
– Občina Grad solastnica premoženja v idealnem deležu 1,33 %,
– Občina Hodoš solastnica premoženja v idealnem deležu 0,20 %,
– Občina Kobilje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,46 %,
– Občina Križevci solastnica premoženja v idealnem deležu 2,26 %,
– Občina Kuzma solastnica premoženja v idealnem deležu 0,84 %,
– Občina Lendava solastnica premoženja v idealnem deležu 8,94 %,
– Občina Ljutomer solastnica premoženja v idealnem deležu 9,97 %,
– Občina Moravske Toplice solastnica premoženja v idealnem deležu 4,36 %,
– Mestna občina Murska Sobota solastnica premoženja v idealnem deležu 27,31 %,
– Občina Odranci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,30 %,
– Občina Puconci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,56 %,
– Občina Radenci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,08 %,
– Občina Razkrižje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,93 %,
– Občina Rogašovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,90 %,
– Občina Sveti Jurij solastnica premoženja v idealnem deležu 1,61 %,
– Občina Šalovci solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96 %,
– Občina Tišina solastnica premoženja v idealnem deležu 2,43 %,
– Občina Turnišče solastnica premoženja v idealnem deležu 2,74 %,
– Občina Velika Polana solastnica premoženja v idealnem deležu 1,21 %,
– Občina Veržej solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96 %.
14. člen 
(urejanje razmerij glede infrastrukture) 
(1) Občine solastnice so zavezane javnemu podjetju prenesti v najem posest in v uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, ki so jo sofinancirale; to je objekte in naprave za izvajanje storitev ravnanja z odpadki, odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi, za vzdrževanje in opremo za predelavo odpadkov (v nadaljevanju: javna infrastruktura), s katerimi razpolagajo.
(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s pogodbo. Pri tem velja pravilo enakosti po načelu enotnih kriterijev in pravil pri najemu in uporabi sredstev za vse solastnice javnega podjetja.
(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občin, ki ga praviloma namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oziroma vsakokrat veljavno področno zakonodajo.
(5) Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
V. TRAJANJE IN PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA 
15. člen 
(ustanovitev) 
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
16. člen 
(prenehanje) 
(1) Javno podjetje lahko preneha:
– če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov,
– če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe,
– s stečajem,
– s sodno odločbo po tožbi,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Za postopek likvidacije družbe in prenehanje družbe po skrajšanem postopku se uporabljajo določila vsakokrat veljavne zakonodaje.
(3) V primeru likvidacijskega postopka se preostanek premoženja javnega podjetja deli med družbenike v skladu z njihovimi deleži.
(4) Če bi bila zoper javno podjetje vložena ničnostna tožba, lahko družbeniki sklenejo, da bodo sami odpravili ničnostne razloge in prevzamejo obveznosti v razmerju z vložki nasproti osnovnemu kapitalu.
VI. UGOTAVLJANJE REZULTATOV POSLOVANJA IN ODGOVORNOST 
17. člen 
(ugotavljanje rezultatov poslovanja) 
(1) Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih, podatke o količini in vrstah odpadkov pa tudi po občinah ustanoviteljicah.
(2) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(3) Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne službe za občine ustanoviteljice, pokrivajo ustanoviteljice v sorazmerju s poslovnimi deleži, ki odpade na posamezno ustanoviteljico.
(4) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička odloča skupščina javnega podjetja v skladu z zakonom, tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja.
(5) Presežek prihodka nad odhodki ustvarjen iz naslova opravljanja gospodarske javne službe se praviloma namenja za razvoj dejavnosti oziroma storitev opravljanja gospodarskih javnih služb.
18. člen 
(odgovornost) 
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba.
Ureditev je skladna z 472. členom ZGD-1, ki določa, da za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso odgovorni.
VII. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA 
19. člen 
(povečanje osnovnega kapitala) 
(1) Skupščina lahko sklene, da se poveča osnovni kapital. O povečanju osnovnega kapitala z novimi osnovnimi vložki odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov.
(2) Novi osnovni vložki se po sklepu skupine lahko združujejo z drugimi poslovnimi deleži družbenika.
20. člen 
(prednostna pravica) 
(1) Deleži občin soustanoviteljic kot družbenikov se lahko odsvojijo ali pravno nasledijo. Občina ustanoviteljica, ki namerava odsvojiti del ali celotni svoj poslovni delež, mora o odsvojitvi pisno obvestiti vse družbenike. Pri prodaji poslovnega deleža imajo ostale občine ustanoviteljice predkupno pravico.
(2) Če prednostno pravico nakupa uveljavi in izvede nakup več občin soustanoviteljic, le-te pridobijo poslovni delež v sorazmernem delu glede na obstoječe poslovne deleže.
(3) Za odsvojitev poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, je potrebno soglasje vseh družbenikov.
VIII. PRENEHANJE POSLOVNEGA DELEŽA ZARADI IZSTOPA OZIROMA IZKLJUČITVE OBČINE USTANOVITELJICE 
21. člen 
(prenehanje poslovnega deleža občini ustanoviteljici) 
(1) Z enostranskim izstopom ali z izključitvijo občine ustanoviteljice preneha poslovni delež te občine in vse s tem deležem povezane pravice in obveznosti.
(2) Občina ustanoviteljica, ki je izstopila iz družbe, ali je bila iz družbe izključena, ima pravico do izplačila v višini vplačanega svojega poslovnega deleža, prevrednotenega v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogojem, da je poravnala obveznosti iz naslova vplačila osnovnega vložka do družbe.
(3) Občina ustanoviteljica, ki izstopa, oziroma, ki je izključena iz javnega podjetja, lahko zahteva izročitev tistega stvarnega premoženja iz javnega podjetja, ki ga javno podjetje uporablja za opravljanje svoje dejavnosti zgolj za to občino na njenem območju. Razlika do polne vrednosti poslovnega deleža se občini zagotovi v denarju. Če je vrednost tega premoženja višja od poslovnega deleža občine, občina zagotovi razliko v denarju.
(4) Občina ustanoviteljica, ki želi iz družbe izstopiti, mora najprej poravnati vse zapadle obveznosti. Izstop je dolžna priglasiti direktorju najkasneje šest mesecev pred potekom poslovnega leta. Direktor je dolžan o izstopu občine ustanoviteljice takoj obvestiti skupščino.
(5) Delitev poslovnega deleža ni dopustna.
IX. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
22. člen 
(občinski sveti občin ustanoviteljic) 
(1) Občinski sveti ustanoviteljic si pridržujejo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– enakopravnega odločanja o vstopu novih družbenikov v javno podjetje,
– enakopravnega odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnemu preoblikovanju,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine ter sveta ustanoviteljic,
– odločitev o subvencioniranju cen storitev gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje, za svojo občino.
(2) Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno.
23. člen 
(svet ustanoviteljic, ime in sedež) 
(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(2) Ime skupnega organa občin je svet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
(3) Sedež sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.
(4) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja uprava občine, v kateri je sedež javnega podjetja.
24. člen 
(sestava in odločanje sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo vsakokratni župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(2) Svet ustanoviteljic je ustanovljen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanoviteljic. Občinski sveti s sprejemom tega odloka prenesejo ustanoviteljska upravičenja na svet ustanoviteljic.
(3) Predsednik sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije po naslednjem zaporedju: Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice, Radenci, Puconci, Apače, Črenšovci, Turnišče, Tišina, Križevci, Rogašovci, Sveti Jurij, Grad, Odranci, Gornji Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik, Šalovci, Veržej, Razkrižje, Kuzma, Kobilje, Hodoš.
(4) Predsednik sveta ustanoviteljic predstavlja svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
(5) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko županov oziroma njihovih pooblaščencev, da imajo več kot 70 (sedemdeset)  % vseh glasov.
(6) Če ob navedenem času svet ustanoviteljic ni sklepčen, se skliče naknadno zasedanje naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča, če je prisotnih vsaj toliko županov oziroma njihovih pooblaščencev, da imajo več kot 50 (petdeset)  % vseh glasov.
(7) Svet ustanoviteljic si prizadeva, da sprejema odločitve soglasno. V kolikor ni mogoče doseči soglasnega sprejema odločitve, je odločitev veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot 70 % glasov iz 25. člena tega odloka oziroma v primeru odložene seje, če zanjo glasuje več kot 50 % glasov iz 25. člena tega odloka. V kolikor tudi predmetna sklepčnost ni dosežena, se seja skliče ponovno.
(8) Seja sveta ustanoviteljic mora biti sklicana najmanj enkrat letno. V izjemnih primerih se lahko seja sveta ustanoviteljic izvede korespondenčno.
25. člen 
(število glasov članov sveta ustanoviteljic) 
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev odstotek glasov, ki ustreza poslovnemu deležu posamezne občine soustanoviteljice iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
26. člen 
(pristojnosti sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča v drugih primerih, ko tako izrecno določa zakon ali drug predpis.
27. člen 
(seje sveta ustanoviteljic) 
(1) Seje sveta ustanoviteljic skliče vsakokratni predsednik sveta ustanoviteljic. Pobudo za sklic seje sveta ustanoviteljic imajo tudi člani, katerih skupni poslovni delež predstavlja najmanj desetino osnovnega kapitala, pri čemer morajo sklicatelju navesti predlog dnevnega reda, gradivo in predlog sklepa. Sklic seje mora biti opravljen najkasneje v roku pet dni od prejema pobude za sklic.
(2) Seja se skliče pisno, s predlogom dnevnega reda in gradivom po elektronski pošti. Vabilo s popolnim gradivom morajo člani prejeti vsaj deset (10) dni pred sejo.
(3) Podrobnosti sklica sej, vodenja, odločanja in delovanja sveta ustanoviteljic določa poslovnik.
28. člen 
(odločitev seje sveta ustanoviteljic o cenah gospodarskih javnih služb) 
(1) Javno podjetje enkrat letno pripravi elaborat o cenah izvajanja gospodarskih javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi ter ga petnajst (15) dni pred sejo predloži svetu ustanoviteljic. Elaborat mora biti pripravljen v skladu z uredbo, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Pred obravnavo elaborata na svetu ustanoviteljic elaborat predhodno pregleda strokovnjak za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga izberejo občine ustanoviteljice.
(3) Svet ustanoviteljic sprejema enotne cene izvajanja gospodarskih javnih služb odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za vse občine ustanoviteljice na podlagi elaborata, ki je pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Posamezna občina ustanoviteljica lahko na podlagi sklepa občinskega sveta s plačilom iz proračuna subvencionira ceno gospodarske javne službe uporabnikom storitev v svoji občini v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
29. člen 
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic) 
(1) Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja uprava javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
(2) Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v svetu ustanoviteljic.
X. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
30. člen 
(organi javnega podjetja) 
(1) Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Stroški organov in stroški članov povezanih z udeležbo na sejah so stroški družbe.
31. člen 
(skupščina) 
(1) Upravljavske pravice občin družbenic se uresničujejo preko skupščine, ki jo kot člani skupščine sestavljajo direktorji občinskih uprav ali pooblaščenci, ki imajo za to pisno pooblastilo.
(2) Predsednik skupščine se menja vsako leto po načelu rotacije po naslednjem zaporedju: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
(3) Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
32. člen 
(razdelitev glasov v skupščini) 
Vsaka občina ustanoviteljica ima število glasov določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža občine ustanoviteljice oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas:
 
Naziv občine
Osnovni vložek v EUR
Število glasov
1.
Občina Apače
4.040
80
2.
Občina Beltinci
6.060
121
3.
Občina Cankova
1.390
27
4.
Občina Gornja Radgona
9.550
191
5.
Občina Gornji Petrovci
1.560
31
6.
Občina Grad
1.640
32
7.
Občina Hodoš 
250
5
8.
Občina Križevci
2.790
55
9.
Občina Kuzma
1.040
20
10.
Občina Ljutomer
12.300
246
11.
Občina Moravske Toplice
5.380
107
12.
Mestna občina Murska Sobota
33.700
674
13.
Občina Puconci
4.390
87
14.
Občina Radenci
5.040
100
15.
Občina Razkrižje
1.150
23
16.
Občina Rogašovci
2.350
47
17.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
1.990
39
18.
Občina Šalovci
1.190
23
19.
Občina Tišina
3.000
60
20.
Občina Veržej
1.190
23
21.
Občina Črenšovci
4.037
80
22.
Občina Dobrovnik
1.293
25
23.
Občina Kobilje
564
11
24.
Občina Lendava
11.035
220
25.
Občina Odranci
1.602
32
26.
Občina Turnišče
3.386
67
27.
Občina Velika Polana
1.496
29
 
Skupaj
123.413
2.455
33. člen 
(pristojnosti skupščine) 
(1) Občine ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini ter niso v tem odloku posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Občine ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
– zmanjšanju ali povečanju osnovnega kapitala,
– statusnih spremembah in prenehanju družbe,
– izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov,
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– sprejetju letnega in srednjeročnega poslovnega načrta,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– predhodnem soglasju k imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– ukrepih za nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– potrditvi ali odpoklicu zunanjega revizorja za revizijo letnih poročil na predlog nadzornega sveta,
– podelitvi soglasja direktorju javnega podjetja o ustanovitvi nove gospodarske družbe ali pridobitvi in odsvojitvi deležev v drugi gospodarski družbi,
– pridobivanju, odsvojitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– drugih zadevah, za katere tako določa vsakokrat veljavna področna zakonodaja, ta odlok ali Pogodba o ustanovitvi javnega podjetja.
(3) Direktor javnega podjetja mora vsako leto skupščini predložiti poslovni načrt javnega podjetja. Potrjen poslovni načrt je zavezujoč. Poslovni načrt ima vsaj naslednje sestavne dele: ocena pričakovanega dobička oziroma izgube, načrt investicij, finančni načrt.
(4) Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja, sprejme skupščina javnega podjetja na predlog direktorja srednjeročni poslovni načrt družbe, ki zajema obdobje 7 let (razvojni program).
(5) V primeru obstoja nevarnosti za obstoj družbe je skupščina dolžna takoj sprejeti ukrepe za odpravo razlogov, ki ogrožajo celovitost in delovanje družbe.
34. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo katerekoli občine ustanoviteljice. Direktor zahteva sklic skupščine v primerih, določenih z zakonom.
(2) Seja skupščine mora biti sklicana najmanj enkrat letno.
(3) Sejo skupščine vodi predsednik. V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki nadomešča predsednika.
(4) Skupščina se skliče s priporočenim pismom, pri čemer mora biti vabilo članom vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje. Gradivo se posreduje članom po elektronski pošti najmanj deset dni pred sejo skupščine.
(5) Skupščina se lahko skliče fizično ali korespondenčno, z uporabo sredstev informacijsko-komunikacijske tehnologije.
35. člen 
(sprejem odločitev na skupščini) 
(1) Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko članov, da imajo več kot 70 (sedemdeset) % glasov v skladu z 32. členom tega odloka.
(2) Če ob navedenem času skupščina ni sklepčna, se preloži na naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu ob istem času, na kar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj toliko članov, da imajo več kot 50 (petdeset) % glasov.
(3) Skupščina sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 70 (sedemdeset) % glasov v skladu z 32. členom tega odloka, razen če vsakokrat veljavni predpisi oziroma ta odlok ne določajo drugače.
(4) V primeru naknadnega zasedanja skupščine iz prvega odstavka tega člena, skupščina sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 50 (petdeset) % glasov v skladu z 32. členom tega odloka.
(5) Za sprejem odločitve o izvajanju storitev na območju drugih občin, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja s prijavo na javne razpise za podelitev koncesije v skladu s petim odstavkom 7. člena tega odloka, je potrebna 70 % večina glasov v skladu s 32. členom tega odloka ter soglasje matične občine, kjer se nahaja odlagalno polje.
(6) Skupščina lahko za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.
36. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki občin ustanoviteljic, dva člana pa sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje skupščina za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Razpis izvede predsednik skupščine, postopek razpisa in imenovanja se podrobneje določi s poslovnikom.
(3) Razpis za mesto člana, ki je odstopil, oziroma mu je prenehalo članstvo iz drugega razloga, se opravi takoj. Razpis in imenovanje nadomestnega člana se izvede za ostanek mandatnega obdobja člana, ki mu je predčasno prenehal mandat.
(4) Nadzorni svet izmed članov predstavnikov občin ustanoviteljic z navadno večino izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje nasproti direktorju in občinam ustanoviteljicam. Predsednik nadzornega sveta je pooblaščen za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem.
(5) Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za člane nadzornega sveta, katere določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Poleg meril, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, morajo člani nadzornega sveta zadostiti še naslednjim merilom:
– imajo najmanj univerzitetno (stopnja VII) ali visoko strokovno izobrazbo (stopnja VI/2),
– imajo vsaj 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov ali področja za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja ali s področja delovanja javnega podjetja,
– so strokovnjaki oziroma usposobljeni na področju oblikovanja cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, kar dokazujejo z referencami oziroma potrdilom,
– odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost,
– premorejo poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje s področja delovanja javnega podjetja,
– so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
– niso v morebitnih konfliktih interesov.
(6) Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je imenovala, pred potekom mandatne dobe. Član nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, je lahko odpoklican pred potekom mandata, če tako sklene svet delavcev.
37. člen 
(poslovanje in odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svoje delo na sejah. Zaradi opravičljivih razlogov lahko predsednik skliče korespondenčno sejo, ki se izvede z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na daljavo. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj polovica članov.
(2) Vsak član ima en glas. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih članov nadzornega sveta. V primeru, da je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat letno.
(4) Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča skupščini o svojem delu.
(5) Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
(6) Za nadzorni svet se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo položaj in pristojnosti nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo.
(7) Podrobnosti sklica sej, vodenja, odločanja in delovanja nadzornega sveta določa poslovnik.
38. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– izvede postopek javnega razpisa za imenovanje direktorja,
– ob pridobljenem predhodnem soglasju skupščine imenuje in odpokliče direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– predlaga skupščini v izvolitev ali odpoklic revizorja za revizijo letnih poročil,
– predlaga skupščini sprejem sklepov iz svoje pristojnosti oziroma daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov skupščine, danih s strani direktorja,
– sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta,
– imenuje revizijsko komisijo,
– preveri in potrdi letno poročilo družbe in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila,
– obravnava predlog letnega in srednjeročnega poslovnega načrta z načrtom investicij javnega podjetja, katerega v obravnavo nadzornemu svetu posreduje direktor javnega podjetja,
– daje mnenje k pisnemu poročilu o poslovanju javnega podjetja in povezanih družb na koncu vsakega polletja in ga posreduje v sprejem skupščini,
– podelitvi soglasja k imenovanju poslovodnih oseb v povezanih gospodarskih družbah z javnim podjetjem,
– določa prejemke direktorja upoštevaje veljavne splošne in interne akte javnega podjetja,
– opravlja druge zadeve določene z vsakokrat veljavno zakonodajo, s tem odlokom in pogodbo, s katero so urejena razmerja med občinami ustanoviteljicami ter javnim podjetjem.
(3) O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.
39. člen 
(plačila članom nadzornega sveta) 
(1) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja.
(2) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
40. člen 
(revizijska komisija) 
(1) Nadzorni svet je v skladu z določbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe, dolžan imenovati revizijsko komisijo.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednika imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Plačilo članov komisije, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.
(3) Sej komisije se smejo udeleževati le člani komisije. Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo povabljeni izvedenci ali poročevalci.
(4) Komisija poroča o svojem delu nadzornemu svetu.
(5) Revizijska komisija izvaja naloge v skladu z določbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe. Revizijska komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.
(6) Za vsa ostala vprašanja v zvezi z delovanjem revizijske komisije, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
41. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja.
(2) Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja javno podjetja.
(3) Pristojnosti direktorja so tudi:
– izvajanje sklepov skupščine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– poročanje skupščini in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb o zaposlitvi, odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti delodajalca,
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– sprejem vseh splošnih aktov javnega podjetja,
– priprava letnega in srednjeročnega poslovnega načrta javnega podjetja, letnega poročila in ostale dokumentacije, v skladu z veljavnimi predpisi,
– priprava letnega poročila družbe z računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in predlaganje v sprejem skupščini po predhodni obravnavi nadzornega sveta in revizorja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvajanje nalog, ki jih določajo predpisi, v razmerju do občin ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih tekočih zadevah,
– imenovanje direktorjev v odvisnih družbah, na podlagi predhodne izvedbe javnega razpisa in pridobljenega soglasja nadzornega sveta.
(4) Direktor mora pridobiti predhodno soglasje skupščine v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev nepremičnin;
– izdajanje vrednostnih papirjev;
– pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 50.000,00 EUR, v kolikor le-ta niso vključena v veljavni poslovni načrt, pri čemer je potrebno predhodno pridobiti mnenje nadzornega sveta;
– izvajanje investicijskih del in zadolževanje ter dajanje posojil in poroštev, ki presega 100.000,00 EUR v zadnjih 12 mesecih, pri čemer je potrebno predhodno pridobiti mnenje nadzornega sveta;
– statusne spremembe javnega podjetja.
42. člen 
(imenovanje direktorja in pogoji za imenovanje) 
(1) Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet s posebnim sklepom za mandatno obdobje štirih (4) let in je lahko ponovno imenovan.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom določenimi pogoji izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj VII/2. stopnja izobrazbe ekonomske, pravne, tehnične ali organizacijske smeri,
– najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– izkušnje iz področja varovanja okolja in ravnanja z odpadki ter poznavanje zakonodaje iz tega področja.
(3) Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe oziroma poslovodenju, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom oziroma jo v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta.
(4) Če direktor ni imenovan ali iz kateregakoli razloga ni direktorja, nadzorni svet javnega podjetja imenuje začasnega direktorja, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot so določeni za imenovanje direktorja, vendar največ za dobo enega leta.
43. člen 
(odpoklic direktorja) 
Nadzorni svet odpokliče direktorja pred iztekom mandata:
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega podjetja,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov skupščine ali sveta ustanoviteljev,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
44. člen 
(prenehanje mandata) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
XI. POSLOVNA POLITIKA IN PRAVICA DO INFORMACIJ 
45. člen 
(pravica do informacij) 
(1) Katerakoli občina ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja javnega podjetja.
(2) Javno podjetje je dolžno katerikoli ustanoviteljici zagotoviti informacije o poslovanju vseh gospodarskih družb, katerih družbenik je javno podjetje.
XII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
46. člen 
(financiranje) 
(1) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
(2) Občina Puconci vodi poseben proračunski sklad, na katerem se zadržujejo sredstva iz naslova plačila najemnine za javno infrastrukturo, ki jo ima javno podjetje v podnajemu. Višina sredstev, ki se zbira na tem proračunskem skladu, se določi na podlagi sprejetega sklepa ustanoviteljic, v odstotku od obračunane najemnine za javno infrastrukturo glede na vsakoletni poslovni načrt.
47. člen 
(delovanje v skladu z zakoni) 
(1) Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
(2) Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
XIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
48. člen 
(pooblastilo občin ustanoviteljic javnemu podjetju in lastništvo gospodarskih družb) 
(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
(2) Javno podjetje lahko, ob predhodnem soglasju skupščine, ustanovi novo gospodarsko družbo ali pridobi poslovni delež v drugi gospodarski družbi, vendar le, če postane večinski lastnik ali pridobi večino glasovalnih pravic ter če za to obstaja ekonomski interes javnega podjetja ali je družba invalidsko ali socialno podjetje.
(3) Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka lahko opravlja le dejavnost, ki dopolnjuje osnovno dejavnost javnega podjetja ali če poslovanje družbe prispeva k razvoju področja ravnanja z odpadki.
(4) Javno podjetje lahko ustanovi in je član gospodarskega interesnega združenja, ki olajšuje in pospešuje dejavnosti podjetja.
(5) Občine ustanoviteljice pooblaščajo direktorja javnega podjetja, da v njihovem imenu in za njihov račun sklepa sporazume iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka, pri čemer je dolžan pred podpisom sporazuma pridobiti pisno soglasje vseh občin ustanoviteljic za podpis sporazuma.
49. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Občine ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
XIV. SPLOŠNI AKTI 
50. člen 
(sklenitev Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja) 
(1) Na podlagi tega odloka sklenejo občine ustanoviteljice v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka novo pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki določeni z zakonom. Določila Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
(2) Predlog za vpis družbene pogodbe v sodni register poda direktor javnega podjetja.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
51. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10).
52. člen 
(predsedovanje svetu ustanoviteljic in skupščini) 
Predsedovanje svetu ustanoviteljic in skupščini se nadaljuje po vrstnem redu, kakor je bilo v veljavi na podlagi določb Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10).
53. člen 
(imenovanje prvega nadzornega sveta) 
Prvi nadzorni svet se imenuje v roku 2 mesecev od sklenitve Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja (družbene pogodbe).
54. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin soustanoviteljic iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(3) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2022
Apače, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Apače 
Andrej Steyer 
Št. 032-6/2022-29-321/VII
Beltinci, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag 
Št. 014-05/2022
Cankova, dne 21. oktobra 2022
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 
Št. 0320-29/2022-304
Črenšovci, dne 14. septembra 2022
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja 
Št. 030-0002/2019-133/2022
Dobrovnik, dne 30. avgusta 2022
Župan 
Občine Dobrovnik 
Marjan Kardinar 
Št. 013-2/2018-207-0112 (OS/14)
Gornja Radgona, dne 22. septembra 2022
Župan 
Občine Gornja Radgona 
Stanislav Rojko 
Št. 354-0016/2022-6
Gornji Petrovci, dne 14. oktobra 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 
Št. 007-0003/2022-3
Grad, dne 29. septembra 2022
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko 
Št. 032-0003/2018-223
Hodoš, dne 23. septembra 2022
Župan 
Občine Hodoš 
Ludvik Orban 
Št. 354-0013/2022-2
Kobilje, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Kobilje 
Darko Horvat 
Št. 9000-0001/2019-116
Križevci, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Križevci 
Branko Belec 
Št. 900-0005/2022-5
Kuzma, dne 29. avgusta 2022
Župan 
Občine Kuzma 
Jožef Škalič 
Št. 007-0006/2021-9
Lendava, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Lendava 
Ivan Koncut 
Št. 354/2022-10-272
Ljutomer, dne 5. oktobra 2022
Županja 
Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba 
Št. 354-0015/2022-13
Moravske Toplice, dne 11. oktobra 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 
Št. 060-0004/2019-125(540)
Murska Sobota, dne 27. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
Zoran Hoblaj 
podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana 
Št. 185-25/2022
Odranci, dne 20. septembra 2022
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 
Št. 354-0030/2021
Puconci, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 
Št. 354-0001/2019-83
Radenci, dne 27. februarja 2023
Župan 
Občine Radenci 
Roman Leljak 
Št. 032-7/2022-5
Razkrižje, dne 21. oktobra 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 
Št. 007-2/2022-5
Rogašovci, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Rogaševci 
Edvard Mihalič 
Št. 007-0001/2022-004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. marca 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 
Št. 007-2/2022-3
Šalovci, dne 14. septembra 2022
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek 
Št. 007-0044/2022-1
Tišina, dne 21. oktobra 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 
Št. 262/2021-3
Turnišče, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 
Št. 03-10-1/2022 OS
Velika Polana, dne 13. septembra 2022
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin 
Št. 156
Veržej, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Veržej 
Slavko Petovar 

AAA Zlata odličnost