Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

1569. Odlok o priznanjih Občine Vipava, stran 4213.

  
Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 6. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Vipava 
1. člen 
(predmet) 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Vipava, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen 
(splošne določbe) 
Priznanja Občine Vipava se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ter skupinam ljudi na območju Občine Vipava za dosežke, ki so pomembneje prispevali k boljšemu življenju občanov, dvigovanju ugleda Občine Vipava ali pomenijo pomemben prispevek za razvoj in prepoznavnost občine ali njenih večjih delov na kateremkoli področju delovanja in ustvarjanja.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen 
(vrste priznanj) 
Priznanja, ki jih podeljujeta Občina Vipava in župan so:
– Častni občan Občine Vipava
– Zlato priznanje Občine Vipava
– Priznanje Občine Vipava
– Plaketa župana.
Priznanja za isti dosežek oziroma iste zasluge se podeli kot enotno priznanje, ne glede na to, da je zanje zaslužnih več oseb oziroma subjektov. Dobitniki enotnega priznanja se med seboj dogovorijo, kdo izmed njih bo priznanje prevzel.
Za istovrstni oziroma isti dosežek oziroma uspeh se lahko posamezno občinsko priznanje podeli le enkrat.
4. člen 
(Častni občan Občine Vipava) 
Naziv častni občan Občine Vipava se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na različnih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.
Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za prepoznavnost Občine Vipava v slovenskem prostoru in širše.
Naziv častni občan se praviloma podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Vipava za življenjsko delo oziroma za izredne dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.
Naziv častni občan se lahko podeli le fizični osebi.
Naziv častni občan se lahko podeli posamezniku le enkrat.
Naziv častni občan se lahko podeli tudi posmrtno. V tem primeru se občinsko priznanje izroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši, bratje oziroma sestre.
Letno se lahko podeli le en naziv častni občan.
Prejemnike priznanja častni občan se vabi na slavnostne prireditve in dogodke, ki jih organizira občina.
5. člen
(Zlato priznanje Občine Vipava) 
Zlato priznanje Občine Vipava se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ter skupinam ljudi za njihove posebne zasluge, izjemne dosežke, uspehe in rezultate, ki predstavljajo pomemben prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled na različnih področjih družbenega udejstvovanja ter za posebno požrtvovalna nesebična in pogumna dejanja.
Poleg Zlatega priznanja Občine Vipava se lahko nagrajencem podeli tudi nagrada, ki je lahko denarna ali nedenarna.
Letno se praviloma podeli eno Zlato priznanje Občine Vipava
6. člen 
(Priznanje Občine Vipava) 
Priznanje Občine Vipava se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ter skupinam ljudi za vidnejše in pomembnejše uspehe na posameznih področjih dela in življenja oziroma za dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Letno se podeli največ tri Priznanja Občine Vipava.
7. člen 
(Plaketa župana Občine Vipava) 
Plaketa župana se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ter skupinam ljudi za enkratna posamezna družbeno koristna dela, za šolske, športne, delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju.
Podelitev plakete župana je v pristojnosti župana, kar pomeni, da jih podeljuje po lastni presoji, brez javnega poziva oziroma razpisa.
Število plaket župana, ki jih župan podeljuje v posameznem letu ni omejeno.
Poleg plakete župana lahko župan nagrajencem podeli tudi nagrado, ki je lahko denarna ali nedenarna.
Plaketa župana se lahko podeljuje skladno z drugim odstavkom 12. člena tega odloka oziroma ob nastali priložnosti.
8. člen 
(javni razpis) 
Priznanja Občine Vipava se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi občinska uprava Občine Vipava enkrat letno, najmanj dva meseca pred dnem občinskega praznika.
Javni razpis se posreduje zainteresirani javnosti, krajevnim skupnostim in ostalim subjektom ter objavi na spletni strani Občine Vipava in v občinskem glasilu.
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog
– vrsto in število priznanj
– rok za predložitev predlogov in naslov organa, kateremu se predlogi posredujejo.
9. člen 
(podelitev občinskih priznanj brez javnega razpisa) 
V izjemnih primerih lahko občinski svet podeli občinska priznanja brez predhodnega razpisa, o čemer mora predhodno pridobiti mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija).
Z izjemnimi primeri so mišljeni dogodki in dosežki, ki niso bili predlagani za priznanja v okviru vsakoletnega razpisa, občinski svet pa oceni, da je podelitev občinskih priznanj z vidika interesa Občine Vipava smiselna in potrebna.
10. člen 
(predlogi kandidatov in predlagatelji) 
Predlog za podelitev priznanj Občine Vipava mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju
– podatke o kandidatu, njegovo predstavitev in vrsto predlaganega priznanja
– navedbo in obrazložitev doseženih rezultatov ter utemeljitev razlogov za prejem priznanja.
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko posamezniki, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva, druge pravne osebe in organizacije ter skupnosti z območja Občine Vipava.
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v času trajanja mandata, ne morejo biti predlagatelj, niti predlagani za občinska priznanja.
Člani občinskega sveta, ki niso člani Komisije, so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj Občine Vipava.
Funkcionarji in zaposleni v organih Občine Vipava med trajanjem mandata oziroma delovnega razmerja ne morejo biti prejemniki občinskih priznanj, razen če svojo funkcijo oziroma delo opravljajo na način, da za to ne prejemajo nagrade oziroma plačila.
11. člen 
(obravnava prejetih predlogov) 
Občinska uprava posreduje prispele predloge v obravnavo Komisiji.
Komisija obravnava samo pravočasne, pravilne in popolne vloge predlagateljev.
Komisija lahko zahteva, da predlagatelj svojo vlogo dopolni.
Kandidatu se praviloma podeli tisto občinsko priznanje, za katerega je bil predlagan.
Pri obravnavi prispelih predlogov lahko Komisija občinskemu svetu predlaga:
– da se glede na izjemne, posebej utemeljene okoliščine podeli več Zlatih priznanj
– da ob soglasju predlagatelja spremeni vrsto občinskega priznanja, za katerega je bil določen kandidat predlagan
– da se posamezne vrste občinskega priznanja ne podeli.
Po vsebinski obravnavi in oceni prispelih predlogov, Komisija pripravi in oblikuje predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj, ki se posreduje občinskemu svetu v odločanje.
12. člen 
(način podelitve priznanj) 
Priznanja Občine Vipava podeljuje župan na podlagi sklepa občinskega sveta, ki ga pripravi Komisija.
Priznanja se podeljuje na slavnostni seji občinskega sveta Občine Vipava, ki poteka ob občinskem prazniku oziroma na kulturnih in drugih prireditvah, na katerih se obeležuje občinski praznik.
Priznanja Občine Vipava se podeljuje v obliki listine, ki vsebuje besedilo o podelitvi priznanja, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo.
13. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva za priznanja Občine Vipava in nagrade se zagotovijo v občinskem proračunu.
14. člen 
(odvzem občinskega priznanja) 
Podeljena priznanja Občine Vipava se lahko odvzame:
– če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih ali lažnih podatkov
– če se ugotovi obstoj dejstev in okoliščin, ki so v nasprotju z razlogom podelitve, pa ob sami podelitvi niso bile znane
– če je prejemnik pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev zapora za naklepno storjena kazniva dejanja.
Predlog za odvzem priznanja lahko poda vsakdo.
Predlog za odvzem priznanja obravnava Komisija, ki pripravi predlog o odvzemu priznanja o katerem odloča Občinski svet Občine Vipava s sklepom.
Sklep se vroči dobitniku priznanja s pozivom, naj prejeto priznanje vrne Občini Vipava.
Odvzem priznanja ni časovno omejen.
15. člen 
(evidenca občinskih priznanj) 
Evidenco predlogov in podeljenih občinskih priznanj vodi občinska uprava Občine Vipava.
Strokovna, administracijska in organizacijska dela v zvezi s podeljevanjem nagrad opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podeljevanjem priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi. Seznam nagrajencev je objavljen na spletni strani Občine Vipava.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Uradno glasilo št. 4/1996, 5/2000, Uradni list RS, št. 45/14 in 2/18).
17. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.
Št. 007-2/2023-1
Vipava, dne 21. aprila 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti