Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

1533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija, stran 4180.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 54/10 – UPB, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji 13. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 52/22) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi.
Svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet izmed občanov naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer štiri člane izmed strokovnih delavcev ter enega izmed ostalih delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Idrija, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost