Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1300. Odlok o občinskih cestah Občine Postojna, stran 3842.

  
Na podlagi 155. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23), prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah Občine Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet na območju Občine Postojna;
– projektiranje, graditev, upravljanje, vzdrževanje ter varstvo cest in prometa na njih.
(2) Vsa ostala področja, ki niso urejena s tem odlokom, ureja veljavna področna zakonodaja, ki se uporablja neposredno.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z veljavno področno zakonodajo.
3. člen 
(občinske ceste) 
(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno služnost, ki je odplačna, če drug zakon ne določa drugače.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
4. člen 
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) oziroma njene podkategorije, javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Zbirna krajevna cesta (LZ) je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na ceste višje kategorije.
(4) Krajevna cesta (LK) je namenjena nadaljevanju cest višje kategorije, namenjenih dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih delih naselij.
(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(6) Javna pot za kolesarje (KJ) je namenjena prometu kolesarjev v občini in med njimi.
(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je zasebna cesta, po kateri poteka promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem odlokom in zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
(8) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju prevoza gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v evidenci gozdnih cest.
5. člen 
(nekategorizirane ceste na območju Občine Postojna) 
(1) Na nekategorizirani občinski cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot ga določi Občina Postojna.
(2) Določbe tega odloka se ne uporabljajo za gozdno cesto. Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.
(3) Nekategorizirane novozgrajene ceste, ki so začasno prevzete v upravljanje občine, se urejajo na način, kot ga določa ta odlok. Novozgrajeno občinsko cesto lahko pristojni občinski upravni organ še pred kategorizacijo začasno prevzame v upravljanje, če je s tehničnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
(4) Nekategorizirane javne ceste se vzdržujejo v obsegu, kot je nujno potrebno za njihovo prevoznost.
6. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, ki je določen v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Pobudo za spremembo kategorizacije obstoječih občinskih cest oziroma vključitev novih cest lahko poda posamezna pravna oziroma fizična oseba ali organ občine. Postopek spremembe kategorizacije občinske ceste se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste po predhodnem soglasju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi kategorijo, določeno s tem odlokom, po potrditvi občinskega sveta.
8. člen 
(opustitev občinske ceste) 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.
9. člen 
(prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto lahko lastnik ali njegov pooblaščenec predlaga občini prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
(4) Nekategorizirana cesta iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– cesta vodi najmanj do 3 stalno naseljenih objektov oziroma do aktivnega kmetijskega ali drugega gospodarskega objekta;
– širina vozišča je najmanj 3,5 metra;
– utrditev v s predpisi dopustno utrditvijo;
– zagotovljeno obračališče za vozila gospodarskih javnih služb.
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
10. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Projektna dokumentacija lahko odstopa od predpisov, če zakonodaja tako dopušča in utemeljitev temelji na strokovnem gradivu in če tako odloči župan.
11. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Če se hkrati z gradnjo občinske ceste na cestnem zemljišču predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, projektna dokumentacija vsebuje tudi rešitve te gospodarske javne infrastrukture.
(2) Usklajenost projektiranja in gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je v pristojnosti upravljavca občinske ceste.
(3) Stroške projektiranja in gradnje objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije njen upravljavec.
12. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Upravljavec občinske ceste v fazi načrtovanja gradnje občinske ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste da upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena na razpolago tehnične in druge podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi svoje objekte in naprave v občinski cesti.
13. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z veljavno zakonodajo lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine.
14. člen 
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest) 
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
15. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem upravljavca občinske ceste. V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega stavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami objektov, naprav ali napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec objektov, naprav ali napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste. Upravljavec objektov, naprav ali napeljav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste.
(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega člena omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec objektov, naprav ali napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti policijo, občinsko redarstvo in upravljavca občinskih cest.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
16. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest v Občini Postojna je občinska uprava Občine Postojna (v nadaljevanju: upravljavec).
17. člen 
(naloge in pristojnosti upravljavca občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest. Te naloge obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest ter izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest, ki se izvajajo v organizacijski obliki, skladni z zakonodajo s področja gospodarskih javnih služb;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet izbrane oblike gospodarske javne službe, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence o javnih cestah in o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah in o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– pripravo strokovnih izhodišč za smernice in mnenja k državnim prostorskim aktom;
– izdajo smernic in mnenj k občinskim prostorskim aktom;
– izdajo soglasij v skladu s tem zakonom oziroma mnenj ali projektnih pogojev v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
18. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Vzdrževalec občinskih cest predlaga upravljavcu občinskih cest za tekoče oziroma prihodnje leto plan vzdrževanja občinskih cest, upravljavec ga potrdi in predlaga občinskemu svetu v sprejem proračuna za prihodnje leto.
(3) Upravljavec občinskih cest zagotavlja sredstva za vzdrževanja tistega dela državnih cest, ki so namenjene delovanju naselij (pločniki, kolesarske steze, obvozne ceste, priključki na občinske in državne ceste).
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
19. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost cest ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest na podlagi zakonodaje s področja gospodarskih javnih služb.
20. člen 
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje najmanj štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka tega člena v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema v okviru letnega proračuna.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev zagotovi za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah idr.) in za financiranje izvedbe ukrepov, ki jih je odredil inšpektor, pristojen za ceste, niso pa sestavni del vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
21. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
22. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 
(1) Za vzdrževanje premostitvenih objektov na nekategoriziranih cestah, ki potekajo v območju občinske ceste, je pristojen lastnik oziroma upravljavec nekategorizirane ceste.
(2) Če upravljavec ceste iz prejšnjega odstavka tega člena v okviru izvajanja vzdrževalnih del na premostitvenem objektu ne izvede nujnih ukrepov, ki so v javnem interesu in jih ni mogoče odlagati, jih izvede na njegov račun upravljavec občinske ceste.
23. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
24. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko začasno prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje največje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je cesta ali njen del v stanju, da:
– promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil;
– bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste;
– to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti).
(2) Upravljavec občinske ceste o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, po elektronski poti obvesti policijo, pristojni center za obveščanje in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejmeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih nemudoma obvestita upravljavca ceste, policijo, pristojno občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste.
(4) Upravljavec ceste, lahko na posameznih cestah zaradi pretočnosti prometa, varstva bivalnega in naravnega okolja ter prometne preobremenjenosti naravnega okolja odredi omejitev uporabe cest za:
– tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prometu;
– vsa motorna vozila ali posamezne vrste motornih vozil na cestah, ki potekajo po zavarovanih območjih narave, na predlog ministra, pristojnega za okolje.
(5) Ukrepe omejitve uporabe ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru opravljanja gospodarske javne službe.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov ali na predpisan način ne obvešča subjektov iz tretjega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
25. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
(1) Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odredi upravljavec občinske ceste.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna prometna signalizacija v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne prometne signalizacije odreja upravljavec občinske ceste, ki ima pravico do povrnitve stroškov za njeno postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest, lahko spreminja prometno signalizacijo in prometno opremo le na podlagi internega akta upravljavca občinskih cest.
26. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Objekti za oglaševanje ob občinskih cestah so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni), plakatni panoji, oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine kot del nadstrešnic avtobusnih postajališč ter drugi nepremični in premični namenski nosilci.
(2) Postavljanje oziroma uporaba objektov za oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v območju občinske ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta za oglaševanje:
– če ima objekt za oglaševanje funkcijo usmerjanja in se namešča tik ob ali na stavbi gospodarskega subjekta, ki ima sedež v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu občinske ceste z neposrednim cestnim priključkom na to cesto;
– kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v območju kompleksa gospodarskega subjekta, na katerem je lahko le logotip gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene derivatov na postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni čas postaje oziroma drugega gospodarskega subjekta).
(4) Objekti za oglaševanje se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven:
– preglednega polja in pregledne berme ceste;
– preglednostnega prostora prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini;
– območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
(5) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v območju občinske ceste je prepovedano. Svetlobne vitrine z neto oglasno površino do vključno 2,1 kvadratnih metrov, če gre za enostransko oglaševanje, ali 4,2 kvadratnih metrov, če gre za obojestransko oglaševanje, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(6) Soglasje za postavitev objektov za oglaševanje iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena v območju občinske ceste izda upravljavec občinske ceste na podlagi načrta za postavitev objekta za oglaševanje, če je oglaševanje v tem območju dovoljeno s prostorskim aktom občine.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi oziroma uporablja objekt za oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi oziroma uporablja v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena in je površina oglasnega sporočila manjša od 5 kvadratnih metrov.
(9) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.
(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena in je površina oglasnega sporočila manjša od 5 kvadratnih metrov, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
27. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, katera po določbah tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest, je dovoljena pritožba na župana.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
28. člen 
(opravljanje nadzorstva) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, izvajata inšpektorat, pristojen za občinske ceste in občinsko redarstvo.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb 24. in 26. člena tega odloka izvaja upravljavec občinskih cest.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah Občine Postojna (Uradni list RS, št. 128/03, 91/05 in 19/09).
30. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2023
Postojna, dne 5. aprila 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost