Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1280. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 3820.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 14. člena Statuta Občne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 30. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja način opravljanja obvezne lokalne javne službe zavetišča za zapuščene živali v Občini Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: javna služba).
Zavetišče za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica se zagotavlja kot javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Ilirska Bistrica kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) izbere v skladu z določili tega odloka.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določi:
– predmet in območje izvajanje javne službe,
– način opravljanja javne službe,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire in način financiranja,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja.
Pravice in obveznosti uporabnikov v zvezi z zapuščenimi živalmi so opredeljene v zakonu, ki ureja zaščito živali.
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki ureja zaščito živali.
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakonski predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega odstavka tega člena.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– označevanje in registracija zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Ilirska Bistrica.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen 
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku 60 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna prijava. Kot popolna prijava se šteje prijava, ki je formalno popolna, pravilna, pravočasna, primerna in sprejemljiva.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen 
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
9. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove, naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen 
Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog izbire koncesionarja.
O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ). Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis, pristojni organ s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni od vročitve, možna pritožba na župana Občine Ilirska Bistrica.
11. člen 
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
13. člen 
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki so določeni z zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ustrezno urejeno veterinarsko službo, oziroma izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
14. člen 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen 
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebami.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Ilirska Bistrica.
16. člen 
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma in skladno z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo zaščito živali.
17. člen 
Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto.
Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
18. člen 
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
19. člen 
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
20. člen 
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali iz ponudbe za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
21. člen 
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora kadarkoli med delovni časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
22. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
23. člen 
V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen 
Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od njene vročitve možna pritožba na župana Občine Ilirska Bistrica.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-6
Ilirska Bistrica, dne 30. marca 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti