Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1279. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ilirska Bistrica, stran 3819.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 241. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 30. 3 2023 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Ilirska Bistrica.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Ilirska Bistrica.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge niso stare več kot 40 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri v letu vložitve popolne vloge nobeden od staršev ni star več kot 40 let, ne glede na starost otrok.
Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 40 let, se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 40 let.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Ilirska Bistrica prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega in plačanega komunalnega prispevka za mlade,
– 50 % od odmerjenega in plačanega komunalnega prispevka za mlade družine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je najvišji znesek subvencije 3.000,00 EUR.
Pogoj za izplačilo subvencije po tem odloku je dokazilo o plačilu odmerjenega komunalnega prispevka.
5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in predložena dokazil, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku in sicer dokazila iz uradnih in drugih evidenc ter vsa druga potrebna dokazila, za katera je dokazno breme na strani upravičenca.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje s predložitvijo dokazil iz prvega odstavka tega člena in z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje s predložitvijo dokazil iz prvega odstavka tega člena in z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali pravice graditi iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve vloge.
7. člen 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občinska uprava z upravno odločbo.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
9. člen 
(1) V primeru, da upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija komunalnega prispevka po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija dodeljena, v obdobju petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
(2) Vlagatelj mora dodeljeno subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
(3) V primeru, da upravičenec ne izpolni pogoja iz drugega odstavka tega člena zaradi izrednega dogodka, se lahko rok za prijavo stalnega bivališča na objektu, za katerega je bila dodeljena subvencija, podaljša še za dve leti.
(4) Kot izredni dogodek se po tem odloku šteje smrt člana družine upravičenca, dolgotrajna bolezen člana družine upravičenca, izguba službe upravičenca, naravna nesreča ali neka druga višja sila, ki upravičenec nanjo nima vpliva in ki začasno ustavi ali upočasni potek gradnje objekta. V primeru smrti ali bolezni se štejejo kot člani družine starša in otroci, navedeni na vlogi za odmero komunalnega prispevka. Dokazno breme je na strani upravičenca.
(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora upravičenec prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi po preteku 2 let, za kolikor je bil rok podaljšan.
(6) V primeru, da pristojni občinski organ ugotovi, da je bila upravičencu subvencija komunalnega prispevka po tem odloku dodeljena na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, mora upravičenec prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v roku 30 dni od ugotovitve pristojnega občinskega organa.
10. člen 
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona s področja urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti. Če upravičenec v skladu z določbami veljavnega zakona s področja urejanja prostora ni upravičen do vračila komunalnega prispevka, mora upravičenec prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
11. člen 
(1) Do subvencije komunalnega prispevka so ob izpolnjevanju vseh pogojev tega odloka upravičeni tudi upravičenci, ki so popolno vlogo za odmero komunalnega prispevka vložili v letu 2023 in je bil v času do uveljavitve tega odloka komunalni prispevek odmerjen in je odločba pravnomočna ter komunalni prispevek plačan pravočasno in v celoti.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je rok za vložitev popolne vloge v skladu s tem odlokom 30 dni od njegove uveljavitve.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2023-4
Ilirska Bistrica, dne 30. marca 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost