Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1278. Odlok o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ilirska Bistrica, stran 3817.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 80/19) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 30. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Predmet tega odloka je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. člen 
Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stanovanjskih stavb z več posameznimi deli ali iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo, je do sredstev upravičen vsak posamezni del večstanovanjske stavbe oziroma vsaka posamezna stavba v višini do 1.000,00 EUR, vendar skupni znesek nepovratnih finančnih sredstev za malo komunalno čistilno napravo ne sme presegati ½ vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem odloku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Ilirska Bistrica in v območjih poselitve, znotraj katerih se ne predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem odloku so upravičene tudi fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, znotraj katerih je urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, razen v izjemnih primerih, ko je iz potrdila Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna oziroma priključitev ni obvezna ob upoštevanju določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica.
Sofinanciranje po tem odloku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih finančnih sredstev po tem odloku upravičen le enkrat za isti namen.
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem odloku tudi niso upravičene pravne osebe.
Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV 
5. člen 
Upravičenec do sredstev iz tega odloka mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
– predložiti mora izjavo izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja o ustreznem delovanju male komunalne čistilne naprave;
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotokavodotoka ter izveden nadzor nad ustreznostjo vode, ki se odvaja v vodotok;
– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije oziroma v območjih poselitve, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Informacije o teh območjih bodo navedene v javnem razpisu, lahko pa jih vlagatelj pridobi na Občini Ilirska Bistrica ali na Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.;
– v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna čistilna naprava lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti potrdilo upravljavca – Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna oziroma priključitev ni obvezna ob upoštevanju določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica;
– lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji pa morajo razpolagati z zemljiškoknjižno lastninsko pravico na nepremičnini oziroma si morajo predhodno pridobiti pravico graditi na predmetni nepremičnini na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane pravice;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov;
– v primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt z več posameznimi deli mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem odloku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
Če upravičenec ne izpolnjuje navedenih pogojev, se mu subvencija za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
V. NAČIN PRIJAVE
6. člen 
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem odloku. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica, obvestilo o javnem razpisu pa se objavi v glasilu Bistriški odmevi.
Poziv vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija. Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup male komunalne čistilne naprave,
– gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo male komunalne čistilne naprave,
– DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
Medsebojno razmerje med Občino Ilirska Bistrica in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
7. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kontrolo namenske porabe sofinancerskih sredstev opravlja občinska uprava Občine Ilirska Bistrica.
VII. PREHODNE DOLOČBE 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2023-5
Ilirska Bistrica, dne 30. marca 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost