Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1206. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza«, stran 3704.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza« 
Št. 350-8/2022
Koper, dne 3. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 163. in 164. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 4. redni seji dne 16. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza« 
I. NORMATIVNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper pod številko 2857/2022.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (Uradni list RS, št. 63/14, v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza, številka 2857/2022, januar 2023 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega planske celote KP-1, KP-16, KP-17.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; Karta 1: Območje opremljanja.
4. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje kanalizacije,
– obstoječe omrežje vodovoda,
– obstoječi objekti ravnanja z odpadki,
– obstoječe javne površine.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje cest,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda
– nove javne površine.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 2: Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.
5. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Komunalna oprema se lahko gradi v več etapah, glede na dinamiko urejanja območja.
(2) Gradnja komunalne opreme se začne v roku 3 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 12 mesecev po prijavi začetka gradnje.
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
nova komunalna oprema
etapa
finančna sredstva za opremljanje 
[€]
viri financiranja
novo omrežje cest
več etap
2.512.964,10
pogodba o opremljanju
novo omrežje kanalizacije
več etap
737.704,65
pogodba o opremljanju
novo omrežje vodovoda
več etap
406.376,07
pogodba o opremljanju
nove javne površine
več etap
1.286.400,64
pogodba o opremljanju
(2) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb 
[m2]
bruto tlorisna površina objektov 
[m2]
novo omrežje cest
CESN
124.969
46.120
novo omrežje kanalizacije
KANN
124.969
46.120
novo omrežje vodovoda
VODN
124.969
46.120
nove javne površine
JPN
124.969
46.120
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 3: Obračunsko območje – novo omrežje cest, Karta 4: Obračunsko območje – novo omrežje kanalizacije, Karta 5: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda in Karta 6: Obračunsko območje – nove javne površine.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški 
[€]
obračunski stroški 
[€]
novo omrežje cest
CESN
2.512.964,10
2.512.964,10
novo omrežje kanalizacije
KANN
737.704,65
737.704,65
novo omrežje vodovoda
VODN
406.376,07
406.376,07
nove javne površine
JPN
1.286.400,64
1.286.400,64
SKUPAJ
4.943.445,46
4.943.445,46
9. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški 
[€]
obračunski stroški 
[€]
novo omrežje cest
CESN
20,15
54,49
novo omrežje kanalizacije
KANN
5,92
16,00
novo omrežje vodovoda
VODN
3,26
8,81
nove javne površine
JPN
10,32
27,89
10. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
 
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
CtN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
i
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
KPNOVA(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Če se nova komunalna oprema na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
II. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2022
Koper, dne 16. marca 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L A  S E G U E N T E  D E L I B E R A Z I O N E 
circa il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area PRPC “Zona occidentale artigianale-industriale e di sviluppo SERMINO II. fase” 
No. 350-8/2022
Capodistria, 3 aprile 2023
Il Sindaco 
del Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli artt. 163 e 164 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 199/21 e 18/23 – ZDU-1O), degli artt. 3, 13, 15 e 17 del Regolamento sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili e del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 20/19, 30/19 – con succ. mod., 34/19, 199/21 – ZUreP-3), e dell'art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in occasione della quarta seduta ordinaria, tenutasi in data 16 marzo 2023, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
circa il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area PRPC “Zona occidentale artigianale-industriale e di sviluppo SERMINO II. fase” 
I. STATUIZIONI NORMATIVE 
Articolo 1 
(oggetto della deliberazione) 
(1) Con la presente deliberazione viene approvato il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area PRPC “Zona occidentale artigianale-industriale e di sviluppo SERMINO II. fase” (d’ora innanzi: programma di urbanizzazione).
(2) È possibile prendere visione del programma di urbanizzazione numero 2857/2022 presso la sede del Comune città di Capodistria.
(3) Nel programma viene stabilito:
– area di urbanizzazione,
– nuove opere di urbanizzazione e altre infrastrutture pubbliche economiche,
– termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione,
– mezzi finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
– criteri di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere.
(4) I criteri di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di cui al capoverso precedente, stabiliti con la presente deliberazione, sono:
– aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione,
– costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione,
– costi imputabili delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura,
– rapporto tra la quota della particella edificabile del fabbricato (DpN) e la quota della superficie dell'edificio (DtN) nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione.
(5) Criteri per l’elaborazione del programma di urbanizzazione:
– Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale della Zona occidentale artigianale-industriale e di sviluppo SERMINO II. fase (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 63/14, d’ora innanzi: PRPC),
– Elaborato del programma di urbanizzazione di terreni edificabili per l’area PRPC Zona occidentale artigianale-industriale e di sviluppo SERMINO II. fase, numero 2857/2022, gennaio 2023 (d’ora innanzi: Elaborato del programma di urbanizzazione).
Articolo 2 
(significato dei termini) 
I termini utilizzati nella presente deliberazione hanno lo stesso significato di quelli riportati nella norma che disciplina la pianificazione territoriale e nel regolamento che stabilisce i criteri di calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e l’imputazione del contributo stesso.
Articolo 3 
(area di urbanizzazione) 
(1) L’area di urbanizzazione comprende i comparti KP-1, KP-16, KP-17.
(2) L’area di urbanizzazione viene indicata nella rappresentazione grafica; Carta 1; Area di urbanizzazione.
Articolo 4 
(opere di urbanizzazione esistenti e nuove, nonché altre infrastrutture pubbliche economiche) 
(1) L’area di urbanizzazione è già urbanizzata con le seguenti opere di urbanizzazione (opere di urbanizzazione esistenti):
– rete viaria esistente,
– rete fognaria esistente,
– rete idrica esistente,
– impianti trattamento rifiuti esistenti,
– superfici pubbliche esistenti.
(2) Opere di urbanizzazione nuove:
– nuova rete viaria,
– nuova rete fognaria,
– nuova rete idrica,
– nuove superfici pubbliche.
(3) Altre infrastrutture pubbliche economiche mancanti:
– rete elettrica,
– rete di telecomunicazioni,
– rete gas.
(4) La definizione dettagliata delle nuove opere di urbanizzazione e di quelle esistenti, nonché di altre infrastrutture pubbliche economiche è rappresentata nell’elaborato del programma di urbanizzazione.
(5) Le nuove opere di urbanizzazione ed altre infrastrutture pubbliche economiche sono indicate nella rappresentazione grafica; Carta 2: Nuove opere di urbanizzazione ed altre infrastrutture pubbliche economiche.
Articolo 5 
(termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione) 
(1) La costruzione delle opere di urbanizzazione può avvenire in più fasi, il che dipende dalla dinamica della sistemazione dell’area.
(2) La costruzione delle opere di urbanizzazione inizierà entro tre mesi dall’acquisizione del permesso di costruire definitivo.
(3) La consegna delle opere di urbanizzazione è prevista entro 12 mesi dalla dichiarazione di inizio lavori.
Articolo 6 
(mezzi finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione) 
(1) Mezzi finanziari necessari e fonti di finanziamento:
opere di urbanizzazione nuove
fase
mezzi finanziari per le opere di urbanizzazione 
[€]
fonti di finanziamento
nuova rete viaria
più fasi
2.512.964,10
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nuova rete fognaria
più fasi
737.704,65
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nuova rete idrica
più fasi
406.376,07
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nuove superfici pubbliche
più fasi
1.286.400,64
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
(2) I costi di costruzione delle nuove opere di urbanizzazione sono elencati nel dettaglio nell’elaborato del programma di urbanizzazione.
Articolo 7 
(aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione) 
(1) Aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
superficie della particella edificabile dei fabbricati 
[m2]
superficie in pianta lorda 
[m2]
nuova rete viaria
CESN
124.969
46.120
nuova rete fognaria
KANN
124.969
46.120
nuova rete idrica
VODN
124.969
46.120
nuove superfici pubbliche
JPN
124.969
46.120
(2) Le aree di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione sono indicate nella rappresentazione grafica; Carta 3: Area di calcolo – nuova rete viaria, Carta 4: Area di calcolo – nuova rete fognaria, Carta 5: Area di calcolo – nuova rete idrica, Carta 6: Area di calcolo – nuove superfici pubbliche.
Articolo 8 
(costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione) 
Rappresentazione dei costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
costi totali 
[€]
costi di commisurazione 
[€]
nuova rete viaria
CESN
2.512.964,10
2.512.964,10
nuova rete fognaria
KANN
737.704,65
737.704,65
nuova rete idrica
VODN
406.376,07
406.376,07
nuove superfici pubbliche
JPN
1.286.400,64
1.286.400,64
TOTALE
4.943.445,46
4.943.445,46
Articolo 9 
(calcolo di costi imputabili delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura) 
I costi di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edifico (CpN) e al m2 di superficie in pianta lorda dell'edificio (CtN) si calcolano in base ai seguenti criteri:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
costi totali 
[€]
costi di commisurazione 
[€]
nuova rete viaria
CESN
20,15
54,49
nuova rete fognaria
KANN
5,92
16,00
nuova rete idrica
VODN
3,26
8,81
nuove superfici pubbliche
JPN
10,32
27,89
Articolo 10
(rapporto tra la quota del lotto edificabile e la quota della superficie dell'edificio) 
Il rapporto tra la quota della particella edificabile del fabbricato (DpN) e la quota della superficie dell'edificio ([DtN) è pari a DpN = 0,3 e DtN = 0,7.
Articolo 11 
(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene calcolato nel seguente modo:
 
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
 
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
significato delle sigle di cui sopra:
AGP
superficie della particella edificabile dell'edificio,
ASTAVBA
superficie in pianta lorda del fabbricato,
DpN
quota della particella edificabile dell'edificio per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
DtN
quota della superficie dell'edificio per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
CpN(i)
costi per le singole tipologie delle opere di urbanizzazione nuove al m2 della particella edificabile dell'edificio,
CtN(i)
costi per le singole tipologie delle opere di urbanizzazione nuove al m2 della superficie in pianta lorda dell’edificio,
i
singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove,
KPNOVA(i)
importo della quota del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove,
KPNOVA
importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, imputato al soggetto passivo.
Articolo 12 
(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti) 
Se le nuove opere di urbanizzazione alle quali è allacciato l'edificio vengono collegate direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già costruite, la parte corrispondente del contributo per le opere di urbanizzazione esistenti viene calcolata nel seguente modo:
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove è superiore al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), il valore della parte correlata del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti sarà pari a 0;
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove è inferiore al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), il valore della parte correlata del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti verrà calcolato secondo la seguente equazione: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
II. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 13 
(presa in visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione) 
È possibile prendere visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 14 
(entrata in vigore) 
La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-8/2022
Capodistria,16 marzo 2023
Il Sindaco 
del Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost