Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1196. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2024, stran 3693.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324, 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. redni seji dne 23. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kobarid za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kobarid (v nadaljevanju: občina) za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.136.497,34
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.512.295,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.324.765,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.561.955,00
703 Davki na premoženje
247.260,00
704 Domači davki na blago in storitve
515.550,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.187.530,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
375.830,00
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
52.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
701.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
45.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
125.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
105.000,00
73
PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.499.202,34
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.402.137,90
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
97.064,44
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.690.874,74
40
TEKOČI ODHODKI
2.979.326,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.044.166,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.702,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.720.168,44
403 Plačila domačih obresti
8.290,00
409 Rezerve
46.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.333.355,05
410 Subvencije
203.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
964.800,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
231.957,26
413 Drugi tekoči domači transferi
932.097,79
414 Tekoči transferi v tujini
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.281.693,25
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.281.693,25
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
96.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
39.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
57.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–554.377,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
384.000,00
50
ZADOLŽEVANJE 
384.000,00
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
129.622,60
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
129.622,60
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–300.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
254.377,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
554.377,40
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
300.000,00
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona.
(2) Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
(3) Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.
5. člen 
(poraba krajevnih skupnosti) 
Krajevne skupnosti lahko za investicijsko vzdrževanje in nakupe opreme sklepajo pravne posle do višine 10.000,00 evrov brez predhodnega soglasja župana.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan in sicer največ v višini +/- 10 %, v primeru ožjih delov občin pa svet krajevne skupnosti, in sicer največ v višini +/- 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2024 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti:
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– s pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov in
– s pogodbami, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov pomenijo uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu). O uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov odloča občinski svet.
(5) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
9. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski skladi so:
1. Proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
2. Splošna proračunska rezervacija.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 46.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 25.000,00 evrov župan in o tem s pisnim poročilom ob zaključnem računu obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine) 
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sestavljata načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine, katerih posamična vrednosti je izkustveno nižja od 10.000,00 evrov, sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
(3) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sestavljata načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 evrov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 evrov.
(4) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
11. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina za izvrševanje proračuna za leto 2024 likvidnostno zadolži v skladu z 10.a in 10.b členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnic 300.000,00 evrov.
13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 evrov.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2024 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 300.000,00 evrov.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
(1) Občina Kobarid se bo v letu 2024 zadolžila pri poslovnih bankah v državi v višini 340.000,00 evrov.
(2) Za potrebe upravljanja občinskega dolga (odplačila obstoječih posojil) se v letu 2024 nameni 129.622,60 evrov.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-22/2022
Kobarid, dne 23. marca 2023
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost