Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

936. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022, stran 2674.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 30. marca 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 21/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (v sprejetem proračunu).
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.471.422
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.851.274
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.629.981
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.820.983
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
640.442
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
168.556
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.221.293
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
390.728
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
18.700
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.961
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
300.504
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
428.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.434.530
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
39.060
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.395.470
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.185.618
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.459.710
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
725.908
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.238.788
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.706.931
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
571.618
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
94.273
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.896.040
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.000
409 
REZERVE
124.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.900.121
410 
SUBVENCIJE
193.450
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.950.214
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
173.920
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
582.537
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.514.737
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.514.737
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
117.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
87.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.000
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–3.767.366
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
3.272.811
50
ZADOLŽEVANJE
3.272.811
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.272.811
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
250.000
55
ODPLAČILA DOLGA
250.000
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
250.000
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–744.555
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
3.022.811
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
3.767.366
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
744.555
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi;
»Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2022 lahko zadolžijo v skupni višini, ki odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež lastništva, do 2.451.600 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.278.800 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:
– LPP do višine 356.400 EUR za dobo enega leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Energetika Ljubljana do višine 1.598.400 EUR za dobo enega leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– VOKA SNAGA do višine 324.000 EUR za dobo enega leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 172.800 EUR po družbah:
– LPP do višine 64.800 EUR, za dobo odplačila do 10 let, za financiranje investicij;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 108.000 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij.
Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2020-2
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost