Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021, stran 2285.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 – dopol.) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 18. 3. 2022 na predlog županje sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021 
1. 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2021, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2021.
2. 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
958.159
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
519.856
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
474.428
700 Davki na dohodek in dobiček
422.921
703 Davki na premoženje
35.269
704 Domači davki na blago in storitve
16.238
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
45.428
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
8.269
711 Takse in pristojbine
1.036,10
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.126
714 Drugi nedavčni prihodki
9.997
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
448
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
448
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
437.855
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
357.919
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 
79.936
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
789.601
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
514.986
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
162.926
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.917
402 Izdatki za blago in storitve
324.032
403 Plačila domačih obresti
112
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
138.458
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
95.951
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
4.236
413 Drugi tekoči domači transferi
38.271
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
134.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
134.857
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
1.300
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
168.558
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
17.376
55
ODPLAČILA DOLGA
17.376
550 Odplačila domačega dolga
17.376
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
151.182
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–17.376
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
–168.558
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
260.549
9009 Splošni sklad za drugo
260.549
3. 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 410-0007/2022
Osilnica, dne 18. marca 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Kovač Alenka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti