Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

830. Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU)
831. Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej)
832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D)
833. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B)
834. Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E)
835. Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A)
836. Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

867. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Sklepi

868. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022

MINISTRSTVA

837. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti
838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
839. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
840. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
841. Sklep o uporabi osebne izkaznice za namene elektronske identifikacije
842. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
843. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »IDefine Evropa, ustanova za napredno zdravljenje redkih genetskih bolezni«
869. Pravilnik o vlogi za začasno zaščito in izkaznici osebe z začasno zaščito
870. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
872. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

844. Dopolnitev Statuta Inženirske zbornice Slovenije
845. Poročilo o gibanju plač za januar 2022

OBČINE

Ajdovščina

846. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

Bled

847. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2021

Borovnica

848. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans
849. Sklep o dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje

Grosuplje

850. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat

Litija

851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
852. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Metlika

853. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Osilnica

854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021

Sežana

855. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sežana
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
857. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
858. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana
859. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
860. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
861. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

Slovenj Gradec

862. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del
864. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

Straža

865. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža

Škocjan

866. Sklep o ukinitvi javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji Konzorcijskega sporazuma Elixir o ustanovitvi Evropske infrastrukture za vede o življenju in biološke informacije (ELIXIR) (MSŽBI-1)
10. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-2)

Ministrstvo za zunanje zadeve

11. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR)
12. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb besedila Protokola o težkih kovinah iz leta 1998 in prilog razen prilog III in VII za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti