Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D), stran 2218.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-71
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1D) 
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) se v 14. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke podpičje nadomesti s piko in črta 25. točka.
2. člen 
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru javna agencija:
1. izda poročilo o delu subjekta iz prejšnjega odstavka;
2. izda pisno opozorilo, če ugotovi, da:
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izvaja usposabljanj po predpisanem programu in trajanju programa,
– pooblaščena organizacija ne javi sprememb iz sedmega odstavka 45. člena tega zakona ali šola vožnje ne javi sprememb iz šestega odstavka 28. člena tega zakona,
– šola vožnje ne izda izpisnega lista na zahtevo kandidata za voznika,
– pooblaščena organizacija na predpisan način ne vodi evidence o udeležencih programov izobraževanj in dodatnih usposabljanj ali šola vožnje na predpisan način ne vodi ali hrani registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje, izpisnega lista ali dnevnika usposabljanja iz teorije,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje javne agencije ne obvešča o izvajanju usposabljanj v skladu s tem zakonom,
– šola vožnje izvaja teoretični del usposabljanja kandidatov za voznika na naslovu učilnice ali praktični del usposabljanja kandidatov za voznika na naslovu oziroma lokaciji vadbene površine, ki nista vpisani v register šol vožnje.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru, obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, javna agencija pooblaščeni organizaciji odvzame pooblastilo ali izbriše šolo vožnje iz registra šol vožnje, če ugotovi, da:
– so bila subjektu iz drugega odstavka tega člena izdana tri ali več kot tri pisna opozorila v obdobju zadnjih dveh let,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za izvajanje programov usposabljanj po tem zakonu,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje izvaja programe usposabljanj, pa ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za izvajanje programov usposabljanj po tem zakonu,
– je pooblaščena organizacija izdala potrdilo o opravljenem programu, vendar programa ni izvedla, ali je šola vožnje v evidenčni karton vožnje vpisala zaključen teoretični ali praktični del usposabljanja, usposabljanja pa ni izvedla,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne vodi evidenc, ki jih mora voditi na podlagi tega zakona.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen 
V 26. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »lažjih in težjih«.
4. člen 
V 28. členu se v sedmem in osmem odstavku črta beseda »težjih«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
5. člen 
V 29. členu se v drugem odstavku v 4. točki besedilo »poslovni naslov« nadomesti z besedilom »naslov poslovnega prostora«.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. registrske oznake vozil, ki jih šola vožnje uporablja za praktični del usposabljanja kandidatov za voznike;«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
6. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »oseb« doda pika in besedilo »Šola vožnje, ki izvaja teoretični del usposabljanja kandidatov za voznike tudi na daljavo, mora imeti v učilnici strojno in programsko opremo za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike na daljavo, ki omogoča stalno in sledljivo beleženje prisotnosti kandidatov za voznike pri usposabljanju;«.
V 3. točki se besedilo »B1 in C1« nadomesti z besedilom »B1, C1 in C1E« in besedilo »B oziroma C« nadomesti z besedilom »B, C oziroma CE«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Šola vožnje mora teoretični in praktični del usposabljanja kandidatov za voznike opravljati na naslovu učilnice in naslovu oziroma lokaciji vadbene površine, ki sta vpisani v register šol vožnje.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki postane enajsti odstavek, se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravi teoretični del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu učilnice ali praktični del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu oziroma lokaciji vadbene površine, ki nista vpisani v register šol vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
7. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku besedilo »B1 in C1« nadomesti z besedilom »B1, C1 in C1E«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena, ali usposablja kandidata, ki ni opremljen v skladu s četrtim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
8. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja za skupino najmanj 20 udeležencev z ločenimi sanitarnimi prostori v neposredni bližini učilnice, in v učilnici strojno in programsko opremo za izvajanje teoretičnega dela izobraževanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje na daljavo, ki omogoča stalno in sledljivo beleženje prisotnosti učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje pri izobraževanju;«.
9. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter za čas, za katerega je učitelju vožnje odložena izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.«.
10. člen 
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del teoretičnega dela usposabljanja se izvede pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del teoretičnega dela usposabljanja se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega dela usposabljanja v šoli vožnje. Za veljaven splošni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM se šteje, če se je oseba sama usposobila za splošni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za veljaven dodatni del teoretičnega dela usposabljanja znotraj posamezne alineje iz prejšnjega odstavka se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila dodatni del teoretičnega dela usposabljanja v šoli vožnje za kategorijo, navedeno znotraj posamezne alineje. Za veljaven dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM se šteje, če se je oseba sama usposobila za dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Kandidat za voznika mora biti pri splošnem delu teoretičnega dela usposabljanja v učilnici šole vožnje ali na daljavo prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu teoretičnega dela usposabljanja pa vse pedagoške ure.«.
V desetem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek se praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorije AM izvede v trajanju najmanj pet učnih ur, praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorij BE, C1E, CE, D1E, DE in F pa najmanj 16 učnih ur.«.
V dvanajstem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Šola vožnje mora prek spletnega mesta javne agencije najmanj dva dni pred začetkom usposabljanja obvestiti javno agencijo o kraju in času izvajanja posameznega dela splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja kandidatov za voznike.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v predpisanem roku ne obvesti javne agencije o kraju in času izvajanja posameznega dela splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja kandidatov za voznike, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.
Za dosedanjim trinajstim odstavkom, ki postane štirinajsti odstavek, se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja program usposabljanja kandidatov za voznike in ni vpisana v register šol vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.«.
11. člen 
V 40. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat za voznika zaključiti teoretični del usposabljanja v šoli vožnje ali se samostojno usposobiti iz teoretičnega dela za kategorijo AM in uspešno opraviti teoretični del vozniškega izpita, kar mora javna agencija vpisati v evidenčni karton vožnje kandidata za voznika.«.
V šestem odstavku se besedilo »drugega ali tretjega« nadomesti z besedilom »drugega, tretjega ali četrtega«.
12. člen 
V 43. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pogoji, ki jih mora med usposabljanjem kandidata za voznika na cesti izpolnjevati učitelj vožnje)«.
13. člen 
V 44. členu se v prvem odstavku v 3. točki beseda »usposabljanju« nadomesti z besedilom »poteku praktičnega dela usposabljanja«.
V 4. točki se besedilo »podatke o poteku usposabljanja« nadomesti z besedilom »predpisane podatke o poteku teoretičnega dela usposabljanja kandidata«.
V drugem odstavku se v prvi alineji beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– enaindvajsetega odstavka 62. člena tega zakona želijo vpisati kodo administrativne omejitve;«.
V dosedanji drugi alineji, ki postane tretja alineja, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
14. člen 
V 45. členu se v devetem odstavku v prvem stavku za besedo »mesta« doda besedilo »javne agencije«.
V enajstem odstavku se besedilo »ne vodi ali ne vodi pravilno« nadomesti z besedilom »na predpisan način ne vodi«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo v skladu s predpisi, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja programe usposabljanj ali izobraževanja brez pooblastila, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.«.
15. člen 
V 49. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter za čas, za katerega je osebi odložena izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.«.
16. člen 
V 50. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil pravnomočno kaznovan za prekršek, za katerega so mu bile pravnomočno izrečene in izvršene najmanj štiri kazenske točke in mu do dneva, ko opravi program, ni bilo pravnomočno izrečenih in izvršenih več kot 17 kazenskih točk oziroma vozniku začetniku več kot šest kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke, pri čemer se mu izbrišejo zadnje štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke.
(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih. Kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi udeležbe v ustreznem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona ali zaradi opravljenega zdravstvenega pregleda s svetovanjem iz 82. člena tega zakona.«.
17. člen 
V 53. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka tega člena, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu in zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke.
(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če ni preseženih 17 kazenskih točk. Kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi opravljenega programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega odstavka 50. člena tega zakona ali zaradi opravljenega zdravstvenega pregleda s svetovanjem iz 82. člena tega zakona.«.
18. člen 
V 55. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pogoji za vožnjo koles, lahkih motornih vozil in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h)«.
V petem odstavku se beseda »Moped« nadomesti z besedilom »Lahko motorno vozilo in moped«.
V šestem odstavku se za besedo »kolo« doda vejica in besedilo »lahko motorno vozilo«.
19. člen 
Za poglavjem »IX. VOZNIŠKO DOVOLJENJE« se doda nov 58.b člen, ki se glasi:
»58.b člen 
(vozniško dovoljenje) 
Vozniško dovoljenje je javna listina, s katero imetnik dokazuje pravico do vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije in identiteto, ter vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime imetnika vozniškega dovoljenja,
2. rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovoljenja,
3. datum izdaje vozniškega dovoljenja in datum veljavnosti obrazca vozniškega dovoljenja,
4. pristojni organ, ki je izdal vozniško dovoljenje,
5. EMŠO imetnika vozniškega dovoljenja in številko registra,
6. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,
7. fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja,
8. lastnoročni podpis imetnika vozniškega dovoljenja,
9. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča imetnika vozniškega dovoljenja,
10. kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih imetnik vozniškega dovoljenja sme voziti,
11. datum prve izdaje in datum izteka veljavnosti za vsako kategorijo,
12. dodatne omejitve oziroma informacije, ki se vpisujejo v obliki kode ali podkode,
13. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje vozniškega dovoljenja, ter
14. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje vozniškega dovoljenja, oziroma podatke, povezane s prometno varnostjo.«.
20. člen 
V 59. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)«, za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja se vloži osebno pri upravni enoti.«, dosedanji drugi stavek pa postane tretji stavek.
V četrtem odstavku se za besedilom »desetih let« doda vejica in besedilo »vendar največ do dopolnjene starosti 70 let«.
V petem odstavku se za besedilom »petih let« doda vejica in besedilo »vendar največ do dopolnjene starosti 65 let«.
21. člen 
V 60. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1 se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
2. ni voznik začetnik,
3. je uspešno opravila teoretični del vozniškega izpita za kategorijo A1,
4. je v šoli vožnje opravila praktični del usposabljanja kandidatov za voznike kategorije A1 v trajanju najmanj sedem učnih ur,
5. je uspešno opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A1.«.
Dosedanji četrti do dvanajsti odstavek postanejo peti do trinajsti odstavek.
22. člen 
V 62. členu se za dvajsetim odstavkom doda nov enaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(21) Imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, ki niso vozniki začetniki, smejo v Republiki Sloveniji voziti tudi motorna kolesa kategorije A1, če v šoli vožnje opravijo praktični del usposabljanja za vožnjo motornega kolesa kategorije A1 v trajanju najmanj šest učnih ur, kar dokažejo z evidenčnim kartonom vožnje, in imajo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.«.
Dosedanji enaindvajseti do triindvajseti odstavek postanejo dvaindvajseti do štiriindvajseti odstavek.
23. člen 
V 63. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima dovoljenje za vožnjo motornih vozil, vendar mu je ta pravica na podlagi veljavnega dokončnega zdravniškega spričevala o opravljenem zdravstvenem pregledu oziroma kontrolnem zdravstvenem pregledu omejena na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško dovoljenje.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravna enota, ki prejme zdravniško spričevalo iz prejšnjega odstavka, o tem obvesti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja in mu hkrati določi rok, v katerem mora uskladiti veljavnost vozniškega dovoljenja z veljavnim dokončnim zdravniškim spričevalom. Uskladitev se izvede na način, da imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja upravni enoti odda veljavno vozniško dovoljenje, upravna enota pa mu izda novo vozniško dovoljenje.
(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ki vozniškega dovoljenja do določenega roka ne uskladi z veljavnim dokončnim zdravniškim spričevalom, na podlagi katerega mu je pravica do vožnje motornih vozil omejena na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kategorije, upravna enota z odločbo omeji veljavnost vozniškega dovoljenja na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kategorije, kar izhaja iz veljavnega dokončnega zdravniškega spričevala. Po poteku roka, s katerim je omejena veljavnost vozniškega dovoljenja, mora imetnik vozniškega dovoljenja upravni enoti oddati vozniško dovoljenje.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in petega«.
24. člen 
V 65. členu se v tretjem odstavku 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
25. člen 
V 67. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zahteve za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne more vložiti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če se mu v zvezi z vozniškim dovoljenjem, ki ga želi zamenjati, izvršuje sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, ali mu je izvršitev navedene sankcije odložena, ali mu je izrečena sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije. Enako velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki je že opravljal praktični del vozniškega izpita za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, katerega veljavnost je potekla pred naslednjim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita, se izda slovensko vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi teoretični in praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniških dovoljenjem, izdanim v tujini, in izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil.«.
Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo peti do štirinajsti odstavek.
26. člen 
V 69. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o imetnikih vozniških dovoljenj in veljavnosti vozniških dovoljenj pri izvajanju nalog, določenih v tem členu, pridobiva podatke za ta namen tudi iz evidence o vozniških dovoljenjih, in sicer z računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen izvajanja te naloge in z možnostjo neposrednega elektronskega dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.«.
27. člen 
V 70. členu se v prvem odstavku v 8. točki beseda »zaznamke« nadomesti z besedo »podatke«.
9., 10. in 11. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»9. podatke o omejitvi in odvzemu vozniškega dovoljenja zaradi zdravstvene nezmožnosti za vožnjo motornih vozil;
10. podatek o začasno odvzetem vozniškem dovoljenju oziroma tujem vozniškem dovoljenju, podatek o prepovedi nadaljnje vožnje brez odvzema vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja, podatek o izrečenem prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma izrečeni prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, podatek o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma odložitvi izvršitve prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, podatek o izvršitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma izvršitvi prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, vse po zakonu, ki ureja prekrške;
11. podatek o prepovedi vožnje motornega vozila in odvzemu vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, in podatek o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja za čas trajanja kazenskega postopka in podatek o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja kazenski postopek;«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »promet« doda vejica in besedilo »v obliki informatizirane zbirke« ter v drugem stavku za besedo »zakona« doda vejica in besedilo »ali drugih zakonov v zvezi z vozniškimi dovoljenji«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Evidenca o vozniških dovoljenjih se za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o usposobljenosti voznikov za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu iz 16. točke prvega odstavka tega člena informacijsko poveže z evidenco voznikov, določeno v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, kjer se kot povezovalni znak uporablja EMŠO.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, in upravna enota lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o skupnem številu izrečenih in vpisanih kazenskih točk kandidata za voznika in spremljevalca, pri izvajanju nalog iz 2. točke prvega in drugega odstavka 57. člena tega zakona, pridobita podatke za ta namen tudi iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in sicer z računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen izvajanja te naloge ter možnostjo neposrednega elektronskega dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.
(6) Zaradi zagotovitve varnosti cestnega prometa so na državnem portalu eUprava dostopni podatki o vozniških dovoljenjih, in sicer:
– ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja,
– datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja,
– status vozniškega dovoljenja in kategorij.«.
28. člen 
V 72. členu se v tretjem odstavku v drugem stavku za besedilom »zaključili teoretični del usposabljanja« doda besedilo »ali so se samostojno usposobili iz teoretičnega dela usposabljanja«.
29. člen 
V 74. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »Za vodenje predpisane izpitne dokumentacije se lahko pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita uporabljajo tudi tehnična sredstva, ki omogočajo samodejno pridobivanje in zapisovanje podatkov o njegovem poteku, kot so podatki o relaciji praktičnega dela vozniškega izpita, času začetka in konca vozniškega izpita ter kraju in času dogodkov, ki jih na vozniškem izpitu beleži ocenjevalec na vozniškem izpitu.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedilom »opravljanja vozniškega izpita« doda besedilo »pri javni agenciji zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo in« ter na koncu odstavka doda besedilo »Kandidat za voznika do dokončne odločitve o ugovoru ne sme ponovno opravljati vozniškega izpita.«.
30. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(ocenjevalci na vozniškem izpitu) 
(1) Kandidata za voznika, ki opravlja praktični del vozniškega izpita za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ali F, ocenjuje najmanj en ocenjevalec na vozniškem izpitu, za kategorije D1, D1E, D ali DE pa ga ocenjujeta najmanj dva ocenjevalca na vozniškem izpitu.
(2) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.
(3) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B je lahko oseba, ki:
1. ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let;
2. je stara najmanj 26 let;
3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.
(4) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorije A, C, CE, D in DE je lahko oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike, ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo;
2. je bila najmanj tri leta ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B ali ima najmanj šest let vozniških izkušenj za kategorijo, za katero opravlja preizkus usposobljenosti, ali ima teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo, za katero opravlja preizkus usposobljenosti;
3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.
(5) Ocenjevalec na vozniškem izpitu ne sme biti oseba, ki usposablja kandidate za voznike.
(6) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B,
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje.
(7) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:
1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tretjega odstavka tega člena;
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje;
3. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije B.
(8) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije B velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij B1 in G ter kategorije F, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje te kategorije.
(9) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije, za katero opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
2. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B,
3. ima najmanj eno leto izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje za kategorijo, za katero opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ali je najmanj eno leto opravljala delo ocenjevalca na vozniškem izpitu za kategorijo B.
(10) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja oseba, ki:
1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke četrtega odstavka tega člena;
2. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij A, C, CE, D in DE.
(11) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije:
– A velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij AM, A1 in A2;
– C velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije C1;
– CE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij BE in C1E;
– D velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1;
– DE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1E.
(12) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 3. točke tretjega odstavka in 3. točke četrtega odstavka tega člena se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.
(13) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. Vsak ocenjevalec na vozniškem izpitu mora biti nadzorovan najmanj enkrat letno, najmanj vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri vodenju vozniških izpitov.
(14) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatno usposabljanje ocenjevalcev na vozniškem izpitu izvaja javna agencija.
(15) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo v obdobju dveh let opraviti najmanj štiridnevno redno dodatno usposabljanje za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in obnavljanje znanja in ocenjevalnih spretnosti, v petih letih pa najmanj petdnevno usposabljanje za razvijanje in ohranjanje potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.
(16) Ocenjevalec na vozniškem izpitu, ki v dveh letih ni ocenjeval vozniških izpitov za posamezno kategorijo, mora pred ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo obnoviti ocenjevalne spretnosti.
(17) Ocenjevalca na vozniškem izpitu, za katerega je bilo pri opravljanju dela ugotovljeno, da dela resne strokovne napake, na predlog komisije iz dvanajstega odstavka tega člena javna agencija napoti na ponovno usposabljanje in preizkus usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se šteje ocenjevanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(18) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih usposabljanjih za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
5. datum opravljenega usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
6. številko potrdila o opravljenem usposabljanju za ocenjevanje na vozniškem izpitu.
(19) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus usposobljenosti,
5. datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
6. številko potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti.«.
31. člen 
V 82. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil zdravstvenega pregleda s svetovanjem, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem, iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer se mu izbrišejo zadnje štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke. Navedeno ne velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel mejne vrednosti, določene v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena.
(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če mu ni bilo izrečenih in izvršenih več kot 17 kazenskih točk oziroma vozniku začetniku več kot šest kazenskih točk. Kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi opravljenega programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega odstavka 50. člena tega zakona ali zaradi udeležbe v ustreznem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona.«.
32. člen 
V 88. členu se v drugem odstavku število »30« nadomesti s številom »60«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena sme kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja predčasno opraviti ponovni zdravstveni pregled več kot 60 dni pred potekom obdobja omejitve le v primeru izbrisa kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov.
(5) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
33. člen 
V 89. členu se v drugem odstavku število »30« nadomesti s številom »60«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred posebno zdravstveno komisijo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 2023 do 2030) 
Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena zakona se naslednji nacionalni program varnosti cestnega prometa določi za obdobje od leta 2023 do 2030.
35. člen 
(rok za vzpostavitev informacijske povezave za elektronski dostop do podatkov o številu kazenskih točk iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu) 
Vzpostavitev informacijskega povezovanja za elektronski dostop evidence o vozniških dovoljenjih do skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu iz novega petega odstavka 70. člena zakona se zagotovi v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen 
(podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja imetnikom vozniškega dovoljenja, ki so opravili zdravstveni pregled za izbris omejitev zaradi zdravstvenih razlogov) 
Imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pred uveljavitvijo tega zakona opravil zdravstveni pregled za izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, iz katerega izhaja, da je imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije brez omejitev, lahko prvo naslednje podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravi brez predložitve zdravniškega spričevala o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije, če veljavnost vozniškega dovoljenja, na podlagi zdravniškega spričevala o opravljenem zdravstvenem pregledu za izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, še ni bila podaljšana.
37. člen 
(dokončanje postopkov) 
Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom.
38. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbi spremenjene 1. točke prvega odstavka 30. člena in spremenjene 1. točke drugega odstavka 37. člena zakona v zvezi z usposabljanjem na daljavo se začneta uporabljati eno leto od uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe spremenjenih četrtega in šestega odstavka 39. člena, novega četrtega odstavka 60. člena, novega enaindvajsetega odstavka 62. člena in novega četrtega odstavka 67. člena zakona se začnejo uporabljati 1. junija 2022, določba spremenjenega tretjega odstavka 74. člena zakona pa 1. januarja 2023.
(3) Do začetka uporabe spremenjenih določb zakona iz prvega in drugega odstavka tega člena, se uporablja dosedanja ureditev.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/21-63/15
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2386-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost