Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

694. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica, stran 1838.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 17. redni seji dne 17. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zagotovitev prometne varnosti na občinskih cestah in drugih javnih površinah na območju Občine Žirovnica, postopek, pogoji in način odstranjevanja in hrambe nepravilno parkiranih vozil, postopek, pogoji in način odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil, obveznosti občinskih upravnih organov, pristojnih za urejanje cestnega prometa, pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(pomen izrazov v odloku) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP), Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) in Zakonu o motornih vozilih (v nadaljevanju ZMV-1).
(2) Javne prometne površine v Občini Žirovnica so kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste, javne poti, pločniki, javne poti za kolesarje, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
(4) Pristojni organi so delavci občinske uprave pristojni za promet in organiziranje nalog, ki jih določa ta odlok.
(5) Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro.
(6) Javne parkirne površine so površine za parkiranje v upravljanju Občine Žirovnica.
(7) Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča.
(8) Parkomat je naprava za plačevanje nadomestila za uporabo javne parkirne površine.
(9) Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.
(10) Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila.
(11) Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja. Parkirna ura mora biti nameščena na prednjem delu parkiranega vozila, da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila.
(12) Bivalno vozilo je motorno vozilo, ki se uporablja za bivanje.
(13) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče zanj ne skrbi.
3. člen 
(elaborat prometne ureditve) 
(1) Na podlagi tega odloka je potrebno izdelati »Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica«, ki bo podrobneje opredelil pravila javnega cestnega prometa ter pogoje za udeležbo v tem prometu v skladu s tem odlokom.
(2) Elaborat prometne ureditve je elaborat, s katerimi so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu.
(3) Elaborat je na vpogled pri organu občinske uprave pristojnem za promet.
4. člen 
(pristojnost za urejanje prometa) 
Pristojni občinski organ za promet sam ali po predlogih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinskega redarstva in policije:
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb;
– odreja vrsto ukrepov za umirjanje hitrosti;
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naseljih;
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih;
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
II. UMIRJANJE, OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA 
5. člen 
(določitev prednostnih in stranskih cest) 
Določitev statusa cest glede prednosti v prometu je obravnavana v elaboratu iz prvega odstavka 3. člena tega odloka. O začasnih spremembah odloča pristojni organ, ki izda ustrezno odločbo. Za določitev statusa prednostne ceste pri novogradnjah se upoštevajo določila prostorskih aktov in na podlagi njih izdanih soglasij oziroma dovoljenj.
6. člen 
(omejitev prometa motornih vozil) 
V naseljih Občine Žirovnica sta vožnja in parkiranje dovoljena samo na za to namenjenih površinah.
Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
7. člen 
(lokalni promet) 
Promet koles in koles s pomožnim motorjem v naseljih je smiselno izenačen z ostalim prometom vozil.
8. člen 
(splošne omejitve vožnje s tovornimi vozili) 
Občinske ceste, na katerih je omejena nosilnost tovornih vozil na določeno maso glede na zmogljivost (nosilnost) ceste, določa Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica.
9. člen 
(začasna preusmeritev, omejitev ali prepoved prometa) 
(1) Organizator javne prireditve na cesti ali ob cesti, zaradi katere je potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora pridobiti dovoljenje za začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved prometa v skladu z določili Odloka o občinskih cestah v Občini Žirovnica. Če morajo zaradi zagotavljanja varnosti prireditve sodelovati nadzorni organi, mora organizator občini povrniti stroške, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo zavarovanja prireditve.
(2) Dovoljenje za začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved prometa mora pridobiti tudi izvajalec del na cesti, kadar dela zahtevajo omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa na javni prometni površini.
(3) Imetnik dovoljenja mora vsako omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica pravočasno objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
(4) Z globo v višini 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
III. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA 
10. člen 
(parkirne površine) 
(1) Na območju Občine Žirovnica so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine.
(2) Prometna signalizacija mora biti nameščena tako, da opozarja voznike na javne parkirne površine, določene za osebna vozila, tovorna vozila, priklopnike in avtobuse.
(3) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, priklopnih vozil in bivalnih vozil, razen na parkirnih površinah, ki jih za ta namen določi župan.
(4) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo v višini 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
11. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin in znotraj talnih označb.
(2) Rezervirane parkirne površine so tiste, ki so namenjene za potrebe različnih organizacij, skupnosti in fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Parkirne površine so označene s talno označbo »R«.
(3) Na rezerviranih parkirnih površinah s talno označbo »R« je dovoljeno parkiranje na podlagi ustrezne dovolilnice iz 15. člena tega odloka.
(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo javnega parkirišča in gozdne ceste, čas, v katerem se plačuje, višino nadomestila, kategorije uporabnikov in druge pravice ter obveznosti, povezane s plačilom nadomestila, s sklepom določi občinski svet na predlog župana.
(5) Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem členom.
(6) Za vsa vozila intervencijskih služb v času izvajanja dejavnosti ne veljajo določila prvega odstavka tega člena.
(7) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.
12. člen 
(plačilo parkirnine) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo nadomestila za uporabo, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačano. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije, obvestilne table ali obvestila na parkirnem avtomatu.
(3) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
13. člen 
(dokazilo o plačilu parkirnine) 
(1) Dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine mora biti nameščeno v parkiranem vozilu, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.
(2) Kjer je dovoljeno časovno omejeno parkiranje, mora voznik čas prihoda označiti s parkirno uro.
(3) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
14. člen 
(nadomestilo za uporabo gozdne ceste) 
(1) Uporabniki gozdnih cest, razen lastnikov nepremičnin oziroma imetnikov ustrezne dovolilnice iz 15. člena tega odloka, morajo za uporabo ceste plačati nadomestilo.
(2) Nadomestilo za uporabo gozdne ceste se plačuje vse dni v letu, če razmere na cesti omogočajo vožnjo.
(3) Nadomestila za uporabo gozdne ceste ne plačajo:
– lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– lastniki in najemniki planinskih koč in gostinskih lokalov na območjih gozdnih cest,
– pastirji,
– intervencijske službe,
– pripadniki policije in vojske,
– upravljavci gozdov,
– inšpekcijske službe in občinsko redarstvo,
– člani Lovske družine Stol,
– občinske službe,
– protokolarni obiski in
– drugi upravičenci, ki jih določi župan.
(4) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
15. člen 
(dovolilnica) 
(1) Parkiranje z dovolilnico je dovoljeno le na lokaciji, ki je navedena na dovolilnici in v času, za katerega je dovolilnica izdana.
(2) Za dovolilnico zaprosi pravna ali fizična oseba na podlagi vloge, ki jo prejme pri pristojnem organu Občine Žirovnica in jo izpolnjeno s potrebnimi dokazili vrne prej omenjenemu organu.
(3) Čas veljavnosti je napisan v dovolilnici. Najmanj 15 dni pred začetkom uporabe oziroma pred potekom veljavnosti dovolilnice je potrebno vložiti vlogo za izdajo oziroma podaljšanje dovolilnice. Dovolilnica se izda v roku 15 dni od prejema vloge.
(4) Obliko, oznako in vsebino dovolilnic določi župan na predlog občinske uprave.
(5) Upravičene in neupravičene osebe, ceno, dolžnosti uporabnika, in ostale pravice ter obveznosti, ki so vezane na dovolilnice s sklepom določi občinski svet na predlog župana.
(6) Dovolilnice so neprenosljive.
(7) Evidenco izdanih dovolilnic vodi občinska uprava.
(8) Z globo v višini 100 EUR se kaznuje za prekršek lastnika in uporabnika dovolilnice, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
16. člen 
(upravljanje in najem javnih parkirnih površin) 
(1) Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Žirovnica. Seznam javnih parkirnih površin, s katerimi upravlja občina, je sestavni del Katastra javnih površin Občine Žirovnica.
(2) Upravljavec javnih parkirnih površin lahko pogodbeno odda upravljanje parkirišč, naprave za plačilo parkirnine ali nadomestila za uporabo gozdnih cest zunanjemu izvajalcu.
(3) Višino najemnine za parkirišča, oddana v najem, določi župan na predlog občinske uprave.
17. člen 
(ustavitev in parkiranje) 
(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Nadzorni organ in izvajalec odvoza vozil smeta za nujno potreben čas parkirati ali ustaviti, na območju, kjer je to prepovedano, pri opravljanju svojih nalog, vendar morata pri tem uporabljati rumeno utripajočo luč na vozilu.
IV. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
18. člen 
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih) 
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo ustavljati samo na dogovorjenih oziroma označenih postajališčih v skladu z voznim redom. Na postajališčih smejo stati največ toliko časa, da potniki vstopijo in izstopijo iz avtobusa.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu in prevoz za lastne potrebe.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo v višini 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH 
19. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) V času odvoza odpadkov so vozniki dolžni umakniti vozila iz prostora določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov.
(3) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju drugim odstavkom tega člena.
20. člen 
(čiščenje prometnih površin) 
(1) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni na poziv izvajalca umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega.
(2) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
21. člen 
(omejitev nakladanja in razkladanja tovora) 
(1) Omejitev nakladanja in razkladanja tovora se izvaja pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste, na katerih omeji čas dostave in odvoza ter največjo skupno maso vozil, s katerimi je dovoljena dostava in odvoz.
VI. ODVOZ VOZIL 
22. člen 
(odvoz nepravilno parkiranega vozila) 
(1) Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila na stroške lastnika z javne površine, razen z državne ceste zunaj naselja, če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred prehodom. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano označbo na vozišču;
2. da je vozilo parkirano na pločniku, pešpoti, kolesarski poti ali na tirnicah;
3. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;
4. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo;
5. da parkirano vozilo ovira normalen promet vozil na prometnem pasu, v predoru, podvozu, galeriji, na mostu, viaduktu, nadvozu ali v križišču;
6. da je vozilo parkirano na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopanja ali izstopanja potnikov je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
7. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
8. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
9. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak;
10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste v ali zunaj naselja;
11. da je vozilo parkirano na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce ipd.) oziroma prometu tovrstnih vozil;
12. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu označen s predpisanim prometnim znakom, če pa so na vozišču pri vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo na vozišču;
13. da je vozilo parkirano na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz četrtega odstavka 69. člena ZPrCP;
14. da je vozilo parkirano na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;
15. da vozilo ovira dostop do priključka na vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo;
16. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;
17. da je vozilo parkirano na kraju, kjer je to prepovedano s pravilnikom o prometni signalizaciji;
18. da parkirano vozilo ovira dostop do transformatorske postaje;
19. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
20. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja prometne opreme in signalizacije, javnih prireditev in podobno;
21. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroškem ali drugem igrišču oziroma na javni prometni površini, ki ni namenjena prometu vozil (otok za pešce, pas za pešce in podobno).
(2) Vse stroške zavarovanja in odvoza nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če je ovira vozilo in ni mogoče ugotoviti, kdo ga je pustil, mora stroške poravnati lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto.
23. člen 
(pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila) 
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali na zemljišču ob njej, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
Če vozilo povzroča oviro na cesti, se mora odstraniti takoj, z drugih delov cest ali ob cesti pa najkasneje v 12 urah.
(2) Če lastnik ne odstrani vozila v času iz prejšnjega odstavka, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po poteku treh mesecev od odvoza vozila se vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. Če lastnik vozila stroškov noče poravnati, se stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Žirovnica.
24. člen 
(zapuščena vozila) 
(1) Na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini je prepovedano puščati, parkirati in odlagati zapuščena vozila.
(2) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, namesti na zapuščeno vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
(4) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Nadzorni organ odredi odvoz vozila na stroške proračuna Občine Žirovnica. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
(5) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma strugi vodotoka ali drugih površinah, če po presoji nadzornega organa predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(6) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.
25. člen 
(postopek odvoza vozila) 
(1) Nadzorni organ ali izvajalec odvoza vozil mora vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.
(2) Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na transportno vozilo oziroma je to oddaljeno manj kot 5 m od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati na transportno vozilo, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(4) Ko je vozilo naloženo na transportno vozilo (s pnevmatikami se dotakne prostora za nakladanje na transportnem vozilu ali dvignjena gred), se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozil.
(5) Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška z gotovino, če gotovine nima, pa po poslani položnici v roku 7 dni od prejema. Izvajalec odvoza ima pravico pridržati vozilo, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler niso plačani stroški storitve.
(6) Če storilec prekrška storitev odvoza na kraju prekrška poravna z gotovino, mu mora izvajalec odvoza vozilo vrniti tudi v primeru, če je bilo vozilo že vkleščeno ali naloženo na transportno vozilo.
26. člen 
(odvoz vozila) 
(1) Odvoz in hrambo vozil izvaja javno komunalno podjetje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti in jo za izvajanje odvoza oziroma hrambe na podlagi javnega razpisa, razen izrednega prevoza večjih vozil, pooblasti župan.
(2) Ceno za odvoz vozil določi na predlog izvajalca župan z odredbo, razen za ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odvozov vozil.
(3) Z globo v višini 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
27. člen 
(hramba in vrnitev vozil) 
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od odvoza vozila, pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku, pooblaščenem za odvoz vozil. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski organa nadzora.
(2) Upravljalec prostora, na katerem se hrani zapuščena vozila, je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
(3) Pooblaščeni izvajalec odstranjevanja oziroma upravljalec varovanega prostora zapuščenih vozil morata voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila, zapisnik o prevzemu vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom.
(4) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Žirovnica, ki vozilo lahko proda, če je še v voznem stanju, iz kupnine pa se poravnajo stroški odvoza in hrambe vozila. Če vozilo ni v voznem stanju, se po poteku roka hrambe ekološko uniči po predpisih, ki veljajo za to območje oziroma odda s strani države določenemu koncesionarju za odvoz takih vozil. Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
(5) Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan.
VII. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU 
28. člen 
(gonjenje in vodenje živine ter drugih živali) 
(1) Domače živali, ki lahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
(2) Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom. En vodič lahko vodi največ tri vprežne ali jezdne živali v navezi.
(3) Jahanje po občinskih cestah je dovoljeno, razen, če to s prometno signalizacijo ni drugače določeno.
(4) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo čredo. Živali je treba voditi ali goniti tako, da drugi udeleženci v prometu niso ogroženi ali ovirani. Spremljati jih mora primerno število goničev ali vodičev. Živali je treba goniti ali voditi čim bliže desnemu robu vozišča, če je le mogoče, po robu vozišča ali po bankini.
(5) Jahanje, gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in kolesarskih poteh oziroma kolesarskih pasovih je prepovedano.
(6) Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko cesto.
(7) Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo žival ali čreda ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj in zadaj, čreda pa še ob strani, z lučmi ali svetlobnimi odsevniki. Označbe morajo biti nameščene tako, da jih drugi udeleženci v prometu, katerim so namenjene, pravočasno opazijo.
(8) Jahač, gonič ali vodič živali mora poskrbeti, da bodo prometne površine po gonjenju, vodenju ali jezdenju živali ostale čiste vseh nesnag in da se ne povzroča škoda na površinah, spremljajočih objektih ali rastlinskih kulturah. Če živali onesnažijo javne prometne površine z iztrebki, jih mora gonič, vodič ali jahač takoj očistiti.
(9) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek lastnika živali ali jahača, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
29. člen 
(promet vprežnih vozil) 
(1) Promet vprežnih vozil je prepovedan na tistih površinah, kjer je to posebej označeno s prometnimi znaki.
(2) Vožnjo z vprego sme opravljati en voznik z največ dvema paroma vprežne živine na zaprego.
(3) Voznik vprežnega vozila mora poskrbeti, da se vprežna žival opremi tako, da ne onesnažuje prometnih površin. Če vprežna žival onesnaži javno površino, mora voznik poskrbeti za takojšnje očiščenje površine.
(4) Z globo v višini 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika živali, če ravna v nasprotju določbami tega člena.
VIII. VARSTVO UDELEŽENCEV V PROMETU 
30. člen 
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 
Za načrtovanje in uveljavljanje nalog na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žirovnica (v nadaljevanju: SPV).
IX. DRUGI VARNOSTNI UKREPI 
31. člen 
(polje preglednosti) 
(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto, hišnim dovozom ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje, visoke poljske kulture, grmičevja, postavljati predmete ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti zaradi prometne varnosti odstraniti ovire.
(3) Ograja ali živa meja v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto, hišnim dovozom ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) je lahko visoka največ 0,6 m in odmaknjena od roba ceste (bankine) najmanj 0,5 m.
(4) Občinski redar oziroma inšpektor lahko odredi znižanje ograj ali živih mej, obrez dreves in znižanje in zožitev drugih ovir, če tak ukrep narekuje nepreglednost ceste, križišča ali varnost prometa. Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ovire ne odstrani, jo na njegove stroške odstrani izvajalec vzdrževanja občinskih cest.
(5) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni organ v skladu z zakonom. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega organa o varovalnem pasu ceste.
(6) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, če ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo v višini 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
X. NADZOR 
32. člen 
(opravljanje nadzora) 
Nadzor določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(izdelava katastra javnih površin) 
Kataster javnih površin Občine Žirovnica mora biti v sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin izdelan v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
34. člen 
(določitev parkirnih površin in vzpostavitev sistema plačljivega parkiranja) 
Površine za parkiranje in sistem plačljivega parkiranja se vzpostavijo do 1. 7. 2022.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 101/06 in 74/15).
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 17. februarja 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti