Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans, stran 1406.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 23. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21 in 184/21) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA / PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2022 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.995.470,95
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.248.990,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
10.864.090,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
9.018.670,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.554.920,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
290.500,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.384.900,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
863.100,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
50.800,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
104.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
93.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.273.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
656.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
650.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
53.000,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
53.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741)
2.637.277,14
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.984.894,43
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
652.382,71
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
IN IZ DRUGIH DRŽAV
400.203,81
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
396.963,81
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
3.240,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.090.499,59
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.666.458,95
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
815.921,87
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
127.020,00
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
2.470.918,01
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
37.349,44
409
REZERVE
215.249,63
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.073.293,58
410
SUBVENCIJE
73.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.804.432,13
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
674.250,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.521.611,45
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
13.865.505,54
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
13.865.505,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
485.241,52
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
261.407,52
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
223.834,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–7.095.028,64
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
4.012.791,38
50
ZADOLŽEVANJE 
4.012.791,38
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.012.791,38
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
543.397,52
55
ODPLAČILA DOLGA 
543.397,52
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
543.397,52
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–3.625.634,78
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
3.469.393,86
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX. = –III.)
7.095.028,64
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
9009 Splošni sklad za drugo
3.625.634,78
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
(zadolževanje) 
V 22. členu se v prvem odstavku znesek »800.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »4.012.791,38 EUR«.
3. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-162/2020-64
Trebnje, dne 23. februarja 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost