Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 1380.

  
Na podlagi 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 9. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 6/21).
2. člen 
V 2. členu se črta podvojena beseda »se odmerja«.
3. člen 
(1) V prvem odstavku 11. člena se pika nadomesti z vejico in doda alineja:
»– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe med občino in zavezancem.«
(2) Drugi odstavek 11. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prve alineje prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja ali imajo pridobljeno dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno. Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev (aerofoto posnetek, fotografije, izjave prič, lastnika ipd.). Dokazati je potrebno tudi na katero komunalno opremo je bil objekt priključen oziroma jo uporablja. Obstoj in status odstranjenega objekta se ugotavlja v posebnem upravnem postopku. Breme dokazovanja je na strani investitorja.«.
(3) V 11. členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Zavezanec, ki je vlagal v javno komunalno opremo, ki bo služila objektu in je predmet odmere komunalnega prispevka, lahko uveljavlja vlaganja v izgradnjo javne komunalne opreme, če pri vlogi dokaže, da je v obdobju od 1. 1. 2000 dalje finančno sodeloval pri izgradnji javne komunalne opreme in predhodno sklenil pogodbo z občino. S tem namenom mora vlogi priložiti pogodbo in dokazila o plačilu (blagajniški prejemki, položnice, bančna potrdila), ki se morajo glasiti na investitorja in se upoštevajo v nerevalorizirani vrednosti s preračunom plačanih tolarskih zneskov v evre na podlagi tečaja, ki ga vodi Banka Slovenije, največ do višine odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
(4) Če gre pri tem za fizično osebo, so dokazila prenosljiva samo med dediči prvega dednega reda in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.
(5) Vlaganja zavezanca v gradnjo nove posamezne vrste javne komunalne opreme se upoštevajo v primeru sklenjene pogodbe z občino in predaje te opreme občini. Vlaganja se upoštevajo do višine komunalnega prispevka za posamezno vrsto.«.
4. člen 
Prvi odstavek 12. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.), se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Enako se izračuna tudi za ostale navedene primere. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.«.
5. člen 
V drugem odstavku 17. člena se pika nadomesti z vejico in doda alineja:
»– industrijskih stavb in skladišč (CC-SI: 125) v višini 30 %.«.
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zavezanca, ki pri oprostitvi komunalnega prispevka zapade pod pravilo »de minimis«, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva tudi predpis, ki ureja pomoč po pravilu de minimis.«.
6. člen 
(prehodne določbe) 
Postopki začeti pred sprejetjem tega odloka se dokončajo na način, ki je za zavezanca ugodnejši.
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2020-11
Šmartno pri Litiji, dne 9. februarja 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost