Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

518. Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta, stran 1364.

  
Na podlagi enajste alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 121/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se v Občini Sodražica ureja določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta (v nadaljevanju: odškodnina).
Občina Sodražica zasleduje namen izločitve subjektivnega pristopa k določanju odškodnine.
Pravilnik se ne uporabi v primeru določitve višine odškodnine, kjer višina odškodnine, izračunana po merilih, kot jih določa pravilnik, presega vrednost 10.000 EUR za posamezno nepremičnino. V tem primeru se odškodnina določi na podlagi individualne ocene vrednosti v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.
Kot upravičenec do odškodnine se šteje lastnik tistega zemljišča v zasebni lasti na območju Občine Sodražica, ki leži pod kategoriziranimi občinskimi cestami in za katerega se v korist javnega interesa zahteva prenos lastninske pravice na zemljišču na samoupravno lokalno skupnost.
Pravilnik se uporablja le za določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice na zemljiščih, na katerih je bila zgrajena kategorizirana cesta pred ustanovitvijo občine, to je pred 1. 1. 1999.
II. PREDMET ODŠKODNINE 
2. člen 
Odškodnina se odmeri za odkup tistih zemljišč, ki so v zasebni lasti na območju Občine Sodražica, ki ležijo pod kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, in, ki so predvidene z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Sodražica.
Lastniško neurejena zemljišča po tem pravilniku so zemljišča, kjer ni zaznambe javnega dobra oziroma ni lastnik Občina Sodražica ali Republika Slovenija.
V letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Sodražica se določijo tista zemljišča, ki ležijo pod kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, za katere je ureditev lastninske pravice v korist občine nujna. Obseg prenosov lastninske pravice in odmerjene odškodnine mora upoštevati obseg rezerviranih denarnih sredstev iz letnega načrta.
III. DOLOČITEV VIŠINE ODŠKODNINE 
3. člen 
Višina odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišče, na katerem je kategorizirana občinska cesta, se določi z upoštevanjem povprečne (posplošene) tržne vrednosti in nadomestila, ki vključuje škodo za odvzem in morebitne stroške.
Občina prvenstveno določi za posamezno območje urejanja lastninske pravice izhodiščno višino odškodnine, ki jo lahko prilagodi posameznemu primeru, a le znotraj cenovnih okvirjev, ki so določeni s tem pravilnikom.
4. člen 
Izhodiščna višina odškodnine se določi glede na naslednja območja občine:
I. območje: naselje Sodražica;
II. območje: Globel, Jelovec, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Podklanec, Ravni Dol, Vinice, Zapotok, Zamostec in Žimarice;
III. območje: Betonovo, Brlog – del, Janeži, Kotel, Kračali, Kržeti, Petrinci, Preska, Sinovica, Travna gora, Novi Pot.
Za vsako območje določen razred točk za:
1. Stavbna zemljišča:
– za I. območje med 20 in 26 točk;
– za II. območje med 16 in 22 točk;
– za III. območje med 12 in 18 točk.
2. Kmetijska zemljišča:
– za I. in II. območje med 1,5 in 3 točk;
– za III. območje med 1 in 2 točkama.
3. Gozd:
– za vsa območja med 1 in 2 točki.
5. člen 
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka določi s sklepom župan. Izhodiščna vrednost točke je 1 evro/m2.
Vrednost točke se letno valorizira z indeksom rasti vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji.
6. člen 
Kot namembnost zemljišča iz drugega odstavka tega člena, ki leži pod kategorizirano občinsko cesto, se šteje:
– stavbno zemljišče za gradnjo prometne infrastrukture, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) stavbnega zemljišča;
– kmetijsko zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) kmetijskega zemljišča;
– gozdno zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) gozd ali drugo namensko rabo.
Namembnost se ugotovi s potrdilom o namenski rabi prostora skladno s predpisi o urejanju prostora in prostorskem načrtovanju.
7. člen 
Za posamezni prenos lastninske pravice se odmeri odškodnina, ki temelji na izhodiščni odškodnini, natančneje znotraj njenih vrednosti za posamezno območje, in z upoštevanjem posebnosti kot je lokacija predmetnega zemljišča in morebitna oškodovanost upravičencev zaradi posega.
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prejšnjega odstavka se pri lokaciji upoštevajo razlike med vrednostjo zemljišč na posameznem območju in druge okoliščine, pri čemer načeloma velja, da za jedro naselja velja višja vrednost od obrobja.
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se pri oškodovanosti upošteva morebitna škoda, ki jo je s posegom (izgradnjo ceste) utrpelo izhodiščno zemljišče v smislu funkcionalnosti in obsegom posega.
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se upošteva tudi pomembnost kategorizirane občinske ceste za upravičenca (ali se preko nje omogoča edina dostopnost).
Občina lahko za prenos lastninske pravice na več zemljiščih iste ceste določi enotno vrednost odškodnine.
IV. POSTOPEK ODKUPA ZEMLJIŠČ 
8. člen 
Postopek odkupa zemljišč začne Občina Sodražica, pobudo pa lahko podajo tudi upravičenci.
9. člen 
Občina Sodražica pošlje upravičencem predlog pogodbe s ponujeno odškodnino, odmerjeno skladno s tem pravilnikom. Upravičenec lahko v roku 30 dni poda pripombe.
10. člen 
Po poteku roka za podajo pripomb in sprejeti odločitvi o morebitnih pripombah ali po izjavi upravičenca, da se strinja s ponujeno odškodnino, skleneta upravičenec kot lastnik in Občina Sodražica pravni posel za prenos lastninske pravice na zemljišču na Občino Sodražica proti plačilu odškodnine v višini, kot jo določa ta pravilnik.
11. člen 
Upravičenec, ki se ne strinja s ponujeno vrednostjo odškodnine tudi po sprejeti odločitvi glede njegovih pripomb, lahko glede ponujene vrednosti odškodnine, poda ugovor na komisijo, ki je pristojna za odločanje o ravnanju s stvarnim premoženjem občine.
Upravičenec, ki ugovarja odmeri odškodnine, mora ugovor utemeljiti in dokazati npr. z ustrezno cenitvijo oziroma izvedenskim mnenjem.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-3/22
Sodražica, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost