Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

515. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami, stran 1363.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 39. in 75. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 121/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami 
1. člen 
S tem odlokom se določijo pogoji za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami.
2. člen 
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti Občine Sodražica je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno.
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Sodražica je odplačna, razen, če z zakonom ali s tem odlokom ni drugače določeno.
3. člen 
Občina Sodražica mora poskrbeti, da se opravi cenitev v primerih, ko se na stvarnem premoženju ustanavlja služnostna pravica in bi višina nadomestila zanjo v enem letu izkustveno presegla 5.000,00 EUR. Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z namenom cenitve ter drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost.
Naročnik cenitve je upravljavec stvarnega premoženja. Stroški postopka ugotavljanja višine nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena bremenijo upravljavca.
Vrednost nadomestila za ustanovitev posamezne služnostne pravice, za katero višina nadomestila ne presega 5.000,00 EUR letno, se izračuna glede na lego stavbnega zemljišča oziroma glede na katastrsko kulturo kmetijskega zemljišča, skladno s cenikom nadomestil.
4. člen 
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Sodražica se ustanovi s pogodbo. Na dan sklenitve pravnega posla cenitev stvarnega premoženja iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki je predmet takega posla, ne sme biti starejša od devet mesecev.
5. člen 
Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti Občine Sodražica poleg osnovnih podatkov priložiti:
1. Projektno ali drugo dokumentacijo z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica, in površino posega za posamezno zemljišče, izraženo v m2, pri čemer je potrebno pri določitvi površine posega poleg dolžine trase upoštevati tudi širino varovalnih pasov, določenih v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) in Tehničnih pravilnikih.
2. Podatki o površini, obremenjeni s služnostno pravico, se povzamejo iz projektne in druge dokumentacije o nameravani služnosti. Širina trase (varovalni pas) za zemeljski infrastrukturni vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa ne manj od 1 m, oboje računano od zunanjega roba instalacije na vsako stran.
3. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačno ustanovitev služnostne pravice iz 6. člena tega odloka v smislu predložitve ustrezne izjave projektanta o dimenzioniranju kapacitet predvidene gospodarske javne infrastrukture glede na sprejete izvedbene prostorske akte občine.
6. člen 
Brezplačno se ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Sodražica ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:
1. v primeru kadar javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Sodražica, potrebujejo ustanovitev stvarne služnosti zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture;
2. v primeru novogradnje gospodarske javne infrastrukture, ki je v interesu občine;
3. v primeru novogradnje gospodarske javne infrastrukture, določene v izvedbenih prostorskih aktih občine, ki je v interesu občine;
4. v primeru, kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe služnosti.
7. člen 
Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice na stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: SZ) glede na lego zemljišča znaša:
1. območje 
2. območje 
3. območje
SZ 
SZ 
SZ
6,00 EUR/m2
5,00 EUR/m2
4,00 EUR/m2
1. območje SZ zajema ureditveno območje naselja Sodražica.
2. območje SZ zajema ureditvena območja naselij: Globel, Jelovec, Lipovšica, Male Vinice, Podklanec, Ravni Dol, Vinice, Zamostec, Zapotok, Žimarice.
3. območje SZ zajema ureditvena območja naselij: Betonovo, Brlog del, Janeži, Kotel, Kržeti, Kračali, Nova Štifta, Novi Pot, Petrinci, Preska, Sinovica, Travna Gora.
Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice na kmetijskih, gozdnih in ostalih zemljiščih:
Katastrska kultura 
Nadomestilo EUR/m2
vrt
2,50
njiva
2,50
travnik
1,50
barjanski travnik
0,50
pašnik
0,50
sadovnjak
2,50
vinograd
2,50
trstičje
0,50
gozd
0,50
8. člen 
Nadomestilo se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi pogodbe. Izpolnitev tega pogoja mora biti bistvena sestavina pogodbe.
Navedena nadomestila se revalorizirajo z ustreznimi indeksi rasti cen, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, enkrat letno.
Stroški postopka podelitve služnostne pravice bremenijo zavezanca za nadomestilo. Stroške mora zavezanec plačati, preden se mu izroči vknjižbeno dovoljenje.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/21
Sodražica, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost