Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

501. Odlok o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe v Občini Medvode, stran 1334.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1 in 23/19, 189/20 – ZFRO), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14, 17/18, 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 16. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
Ta odlok ureja vsebino, obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe, namen za katerega se zagotavljajo sredstva za financiranje opravljanja javne gasilske službe in način nadzora nad izvajanjem javne gasilske službe.
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Javna gasilska služba se izvaja skladno z določili tega odloka in z veljavnimi predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom.
2. člen 
Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvajajo gasilske enote ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če z zakoni ni določeno drugače.
II. VSEBINA, OBSEG IN NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE GASILSKE SLUŽBE 
3. člen 
Gasilske enote opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve.
4. člen 
Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, Operativnim gasilskim načrtom Občine Medvode ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
5. člen 
Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.
6. člen 
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem odlokom, vsak na svojem požarnem območju, razen če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja požarnih straž bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.
III. ORGANIZACIJA JAVNE GASILSKE SLUŽBE 
7. člen 
Občina zagotavlja opravljanje javne gasilske službe preko teritorialnih prostovoljnih gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev v Občini Medvode, včlanjenih v Gasilsko zvezo Medvode in Gasilsko zvezo Slovenije.
V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se lahko, na podlagi odločitve župana in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska gasilska enota, če gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu z Merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot, ki so kot priloga določena v vsakokrat veljavni Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
8. člen 
Za opravljanje javne gasilske službe morajo prostovoljna gasilska društva (PGD) in Gasilska zveza Medvode, z Občino Medvode skleniti letno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini sopodpisujejo Občina Medvode, Gasilska zveza Medvode in posamezno prostovoljno gasilsko društvo.
9. člen 
Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo, določeno z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter lastno orodišče.
Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih v občini vodijo Gasilska zveza Slovenije, prostovoljna gasilska društva za svoje potrebe ter Občina Medvode; občinska evidenca mora biti usklajena z evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje.
10. člen 
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu z veljavno zakonodajo in s tem odlokom, župan o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo ter Gasilsko zvezo Medvode in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
Za ugotavljanje kršitev opravljanja javne gasilske službe je pristojna komisija, sestavljena iz podpisnikov pogodbe javne gasilske službe v občini, pri čemer vsak podpisnik prispeva po enega člana v komisijo.
11. člen 
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini je ustanovljena Gasilska zveza Medvode, ki združuje prostovoljna gasilska društva na območju Občine Medvode.
Gasilska zveza Medvode (GZM) imenuje poveljnika Gasilske zveze Medvode, ki vodi poveljstvo javne gasilske službe Občine Medvode, opravlja naloge gasilskega poveljnika občine in poveljnika Gasilske zveze Medvode ter je član občinskega štaba Civilne zaščite.
Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev in gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.
Poveljstvo Gasilske zveze Medvode sestavljajo poveljnik Gasilske zveze Medvode, namestnik in podpoveljniki Gasilske zveze Medvode in poveljniki prostovoljnih gasilskih enot na območju občine ter pomočniki poveljnika GZ.
12. člen 
Občina Medvode zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot;
– gasilsko osebno ter skupno zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
– povračilo osebnega dohodka operativnih gasilcev v primeru sodelovanja na intervenciji ali sodelovanja v procesu izobraževanj oziroma usposabljanj operativnih gasilcev;
– investicije, gradnje in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
13. člen 
Gasilska zveza Medvode bo opravljala naslednje organizacijske in strokovne naloge:
– formirala poveljstvo javne gasilske službe in imenovala poveljnika javne gasilske službe;
– pripravljala in izvajala strategijo razvoja gasilstva v sodelovanju z Občino Medvode;
– pripravljala in delovala na podlagi Operativnega gasilskega načrta ter delovala na podlagi načrtov zaščite in reševanja v Občini Medvode;
– izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju Občine Medvode (izvedba izobraževanj na nivoju GZM in izdajanje potrdil o opravljenih izobraževanjih, potrjevanje napotenih kandidatov na izobraževanje na nivoju regije oziroma GZS, ocenjevanje izvedbe meddruštvenih in občinskih vaj, ocenjevanje izvedbe preizkusa radijskih zvez ...);
– skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost in usposobljenost prostovoljnih gasilskih enot Občine Medvode, skladno s predpisanimi merili iz Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– nudila pomoč pri operativnem in upravnem delovanju prostovoljnih gasilskih enot in društev in izvajala nadzor nad operativno usposobljenostjo gasilskih enot po predhodno usklajenem in sprejetem pravilniku Gasilske zveze Medvode;
– zagotavljala izvajanja zdravstvenih pregledov v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev;
– zagotavljala nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, premoženja in opreme društev;
– spremljala in evidentirala aktivnost prostovoljnih operativnih gasilskih enot in društev;
– zagotavljala zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu za operativne gasilce gasilskih enot v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
– zagotavljala pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu v primerih organizirane aktivnosti, za operativne člane društev v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– zagotavljala vzdrževanje gasilske opreme, registracijo gasilskih vozil ter periodične preglede zaščitne in reševalne opreme, ki je v lasti ali upravljanju Gasilske zveze Medvode;
– zagotavljala sofinanciranje projektov društev (usposabljanje, preventiva, mladina …);
– sodelovala pri postopkih javnih naročil gasilskih vozil in lastne gasilske zaščitne in reševalne opreme ter naročala to opremo v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– skrbela za načrtno in usklajeno delovanje prostovoljnih gasilskih enot v Občini Medvode;
– skrbela za povezavo med prostovoljnimi gasilskimi enotami GZM in Civilno zaščito Občine Medvode;
– pripravljala in pošiljala Občini Medvode poročila o intervencijah, letna poročila o porabi pridobljenih proračunskih sredstev Občine Medvode za GZM in PGD na način in v obliki, ki jo določi Občina Medvode ter poročala o kadrovskem in materialnem stanju gasilskih enot.
14. člen 
Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
Lokalno javno gasilsko službo na območju Občine Medvode opravljajo:
– Poveljnik, namestnik poveljnika in poveljstvo Gasilske zveze Medvode na celotnem območju Občine Medvode.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Preska-Medvode na območju naselij Golo Brdo, Goričane, Medvode, Seničica, Studenčice, Vaše, Žlebe. Prostovoljna gasilska enota PGD Preska-Medvode je osrednja gasilska enota v Občini Medvode.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Smlednik na območju naselij Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Valburga.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Sora na območju naselij Belo, Brezovica, Dol, Ladja, Osolnik, Rakovnik, Setnica (del), Sora, Spodnja Senica, Tehovec, Topol, Trnovec, Zgornja Senica.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh na območju naselij Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Zbilje na območju naselja Zbilje.
– Prostovoljna gasilska enota PGD Zgornje Pirniče na območju naselij Verje in Zgornje Pirniče.
Vse prostovoljne gasilske enote v Občini Medvode lahko opravljajo, v skladu z veljavnim Operativnim gasilskim načrtom, javno gasilsko službo na področju Občine Medvode tudi izven svojih primarno določenih območij, v kolikor so aktivirane s strani pristojnih gasilskih poveljnikov in pristojnega regijskega centra za obveščanje na podlagi operativnega gasilskega načrta Občine Medvode.
Ob večjih intervencijah lahko, na podlagi zaprosila vodje intervencije, sodelujejo tudi druge gasilske enote, ki razpolagajo s posebno oziroma specialno opremo za posredovanja ob določenih vrstah nesreč.
15. člen 
Prostovoljne gasilske enote bodo opravljale naslednje naloge:
– naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Medvode, skladno z načrti za zaščito in reševanje Občine Medvode ter skladno z izvajanjem letnega programa dela za doseganje letnih izvedbenih ciljev na področju zaščite in reševanja Občine Medvode;
– preventivne naloge varstva pred požarom na območju delovanja prostovoljnih gasilskih društev;
– načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društev – skrb za temeljne, dopolnilne in permanentne oblike usposabljanja članov;
– skrb za tehnično brezhibno stanje gasilskih vozil, plovil in vse opreme ter za pravočasne registracije gasilskih vozil in plovil ter periodične preglede opreme za katero so le-ti določeni in predpisani s strani proizvajalca opreme ali v okviru zakona, ki pokriva področje varstva pri delu;
– sodelovanje pri postopkih javnih naročil gasilskih vozil in lastne gasilske zaščitne in reševalne opreme ter naročanje opreme v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, če je le-ta financirana ali sofinancirana z javnimi sredstvi občine ali države;
– redno vzdrževanje prostorov, potrebnih za delo gasilske enote;
– druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva (promocija gasilstva, informatika …);
– prevoz pitne vode v Občini Medvode v primeru naravnih in drugih nesreč z lastnimi gasilskimi vozili, skladno s Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Medvode;
– pripravljanje in pošiljanje poročil o intervencijah, letna poročila o porabi pridobljenih proračunskih sredstev Občine Medvode in poročila o kadrovskem in materialnem stanju gasilske enote na Gasilsko zvezo Medvode.
16. člen 
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec), je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– je ustrezne starosti v skladu z zakonom o gasilstvu.
IV. IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE 
17. člen 
V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z Operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela Gasilska zveza Medvode, potrdi pa ga župan. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan, se mora predložiti Civilni zaščiti Medvode in Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
Kadar izvozi gasilska enota na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni Regijski center za obveščanje.
Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.
Aktiviranje gasilskih enot iz večih občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno drugače. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
Gasilske enote uporabljajo radijske in druge zveze v sistemu zaščite in reševanja.
18. člen 
Gasilske enote javne gasilske službe Občine Medvode izvajajo aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na območju občine skladno z Operativnim gasilskim načrtom in občinskim načrtom zaščite in reševanja ob požarih ter vsemi drugimi občinskimi načrti zaščite in reševanja.
Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
19. člen 
Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela, v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih, operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot in je evidentirani operativni gasilec gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo.
Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske enote oziroma poveljnik Gasilske zveze Medvode ali poveljnik Civilne zaščite občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma državni organ v skladu s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
20. člen 
Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane.
Prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
21. člen 
Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča (vodja intervencije) v skladu z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec, posebej usposobljen za vodenje določenih intervencij, oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik gasilske enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik oziroma v skladu s prejšnjim odstavkom vodja intervencije iz gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu mu slednji preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena.
Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu, ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe.
V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami občinskega štaba za Civilno zaščito.
22. člen 
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela;
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. O nastali škodi se pripravi zapisnik, ki mora biti usklajen tako s strani vodje intervencije, občine in lastnika.
Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino, na območju katere je nastal požar ali druga nesreča.
V. STROŠKI INTERVENCIJ 
23. člen 
Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom, krije občina. Ne glede na navedeno določilo, stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti;
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi;
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi;
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja pristojni organ občine.
Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite.
Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije občina na območju katere je prišlo do intervencije, razen če je drugače določeno s posebno pogodbo sklenjeno med občinama.
Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije občina iz katere je gasilska enota, če je ta sama ponudila pomoč prizadeti občini, razen če je drugače določeno s posebno pogodbo sklenjeno med občinama.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 845-4/2021-4
Medvode, dne 16. februarja 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost