Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

496. Odlok o izdajanju medijev Mestne občine Koper, stran 1325.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o izdajanju medijev Mestne občine Koper 
Št. 091-6/2022
Koper, dne 14. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. januarja 2022 sprejel
O D L O K 
o izdajanju medijev Mestne občine Koper 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Splošna določila) 
(1) S tem odlokom se ureja izdajanje medijev Mestne občine Koper kot informativnih kanalov občine.
(2) Medija Mestne občine Koper sta:
– periodični časopis v tiskani in elektronski obliki (v nadaljevanju: časopis) in
– dnevni spletni portal (v nadaljevanju: portal).
(3) Izdajatelj medijev iz prejšnjega odstavka je Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(Ime medijev) 
Ime časopisa je »KP MOK zaporedna številka«, ime portala pa »eKoperCapodistria«.
3. člen 
(Določila o izdajanju) 
(1) Časopis izhaja praviloma štirikrat letno.
(2) Portal dnevno objavlja novice.
(3) Občina lahko glede na potrebe izda tudi posebno številko časopisa.
(4) Medija objavljata v slovenskem in italijanskem jeziku.
(5) Časopis izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. V tiskani obliki ga brezplačno prejmejo najmanj vsa gospodinjstva na območju občine, v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani občine.
4. člen 
(Podatki, navedeni na časopisu) 
(1) Na vsakem izvodu časopisa morajo biti poleg imena obvezno navedeni najmanj še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– datum natisa časopisa,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
5. člen 
(Podatki, navedeni na portalu) 
Na naslovni strani portala morajo biti poleg imena obvezno navedeni še najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
GLAVNI NAMEN IN CILJ MEDIJEV 
6. člen 
(Vsebine medijev) 
(1) Medija v skladu s svojo vsebinsko in programsko zasnovo primarno obveščata o delu organov občine (občinskega sveta, župana, nadzornega odbora), občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, društev in nevladnih organizacij, ki delujejo na območju občine.
(2) Programske vsebine medijev morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
(3) Programsko zasnovo medijev na predlog župana sprejme občinski svet. S programsko zasnovo medijev se podrobneje določijo namen izdajanja oziroma objavljanja in temeljna vsebinska izhodišča medijev.
ORGANI MEDIJEV 
7. člen 
(1) Organa medijev sta:
– uredniški odbor in
– odgovorni urednik.
(2) Organa zagotavljata izdajanje časopisa in objavljanje na portalu v skladu z veljavnimi predpisi, za kar tudi odgovarjata.
(3) Organizacijsko in administrativno podporo za organa izvaja organizacijska enota občinske uprave, ki je odgovorna za odnose z javnostmi.
8. člen 
(Uredniški odbor) 
(1) Uredniški odbor sestavlja najmanj pet članov, ki jih na predlog župana imenuje občinski svet občine za mandatno dobo štirih let, med katerimi je najmanj en član zaposlen v občinski upravi občine, praviloma zaposleni, ki pokriva področje odnosov z javnostmi.
(2) Predlog za enega izmed članov uredniškega odbora županu posreduje Samoupravna skupnost italijanske narodnosti.
(3) Občinski svet občine lahko na podlagi predloga župana člana oziroma člane uredniškega odbora s sklepom razreši predčasno.
(4) Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.
(5) Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa vsaj enkrat letno, sklicuje in vodi odgovorni urednik.
9. člen 
(Pristojnosti uredniškega odbora) 
Pristojnosti uredniškega odbora so:
– podajanje mnenja k imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika s strani župana,
– skrb in odgovarjanje za uresničevanje programske zasnove medijev,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje, izdajanje in objavljanje vsebin v medijih,
– obravnavanje vseh sprememb v zvezi z izdajanjem oziroma objavljanjem v medijih, periodiko izdajanja in razširjanja vsebin medijev.
10. člen 
(Odgovorni urednik) 
(1) Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja področje medijev.
(2) Odgovornega urednika na podlagi mnenja uredniškega odbora imenuje župan za mandatno dobo štirih let. Prav tako ga župan lahko razreši pred iztekom mandata, in sicer po pridobitvi mnenja uredniškega odbora.
(3) Odgovorni urednik mora vsako leto pripraviti finančno ovrednoten program dela v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev, ki ga, potrjenega s strani uredniškega odbora, posreduje organizacijski enoti občinske uprave, ki pokriva področje odnosov z javnostmi.
11. člen 
(Pristojnosti odgovornega urednika) 
(1) Odgovorni urednik izvaja sprejeto programsko zasnovo in program dela ter je odgovoren za vsebinsko in tehnično realizacijo medijev.
(2) Naloge odgovornega urednika so:
– pripravi program dela,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove in programa dela,
– pripravlja in ureja besedila,
– koordinira grafično in vsebinsko oblikovanje medijev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– sklicuje in vodi seje uredniškega odbora,
– zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v medijih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
– županu predlaga cenik oglasnega prostora v medijih,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in načeli novinarske etike,
– izvaja druge naloge, ki so potrebne za izdajo in distribucijo časopisa ter ažurno objavo vsebin na portalu.
12. člen 
(1) Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka ter člane uredniškega odbora.
(2) Odgovorni urednik je v okviru sprejete programske zasnove in programa dela pri svojem delu samostojen in neodvisen.
OGLAŠEVANJE V MEDIJIH 
13. člen 
(Plačljivo in brezplačno oglaševanje) 
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Objavljajo se samo plačani oglasi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ne plačajo:
– objave obvestil izdajatelja,
– objave aktov in odlokov izdajatelja,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij, glede na odločitev odgovornega urednika,
– najave kulturnih in drugih prireditev na območju občine v pregledu dogodkov, glede na odločitev odgovornega urednika.
(4) Cenik oglasnega prostora na predlog odgovornega urednika določi župan s sklepom.
(5) Župan s sklepom lahko določi tudi dodatne vsebine, ki niso plačljive.
(6) Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot je opredeljeno v programski zasnovi.
OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE 
14. člen 
(Volilna in referendumska propagandna sporočila) 
(1) Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil. Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje.
(2) Podrobnejša pravila za objave v času volilne in referendumske kampanje v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme uredniški odbor na predlog odgovornega urednika. Pravila se objavijo pred kampanjo na spletni strani Mestne občine Koper oziroma portalu.
FINANCIRANJE MEDIJEV 
15. člen 
Medija pridobivata sredstva iz proračuna občine, s prihodki od objavljenih oglasnih in drugih sporočil ter drugih virov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Uredniški odbor in odgovorni urednik morata biti imenovana najkasneje v 60 dneh od začetka veljavnosti odloka.
17. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. majem 2022.
(2) V vmesnem času se izvedejo postopki imenovanja uredniškega odbora in odgovornega urednika, ki bodo svoje naloge začeli opravljati z dnem uporabe tega odloka. Pristojni organi in službe so dolžni izpeljati vse potrebne postopke, da bo s 1. majem 2022 omogočen začetek izvajanja tega odloka.
(3) S 1. majem 2022 preneha veljati Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 52/09).
Št. 091-6/2022
Koper, dne 27. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’attività editoriale del Comune città di Capodistria 
Prot. n. 091-6/2022
Capodistria, 14 febbraio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sui media (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 110/06 – testo consolidato ufficiale, 36/08 – Sigla: ZPOmK-1, 77/10 – Sigla: ZSFCJA, 90/10 – Sentenza della CC, 87/11 – Sigla: ZavMS, 47/12, 47/15 – Sigla: ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – Sentenza della CC, 67/19, – Sentenza della CC e 82/21) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta del 27 gennaio 2022, approva la seguente
D E C R E T O 
sull’attività editoriale del Comune città di Capodistria 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Disposizioni generali) 
(1) Il presente Decreto regola l’attività editoriale del Comune città di Capodistria e i suoi canali informativi.
(2) L’attività editoriale del Comune città di Capodistria comprende:
– il giornale periodico in formato cartaceo ed elettronico (nel testo a seguire: giornale) e
– il portale web quotidiano (nel testo a seguire: portale).
(3) L’editore dei media di cui al comma precedente è il Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria (nel testo a seguire: Comune).
Articolo 2 
(Nome dei media) 
Il nome del giornale è »KP MOK numero progressivo«, il nome del portale è invece »eKoperCapodistria«.
Articolo 3 
(Disposizioni sull’attività editoriale) 
(1) Il giornale esce di regola quattro volte all’anno.
(2) Sul portale si pubblicano le notizie quotidianamente.
(3) Se necessario, il Comune può pubblicare un’edizione speciale del giornale.
(4) Le pubblicazioni dei media sono in lingua slovena e in lingua italiana.
(5) Il giornale si pubblica contemporaneamente in formato cartaceo ed elettronico. Almeno tutti i nuclei familiari dell’area del comune ricevono il giornale in forma cartacea gratuitamente; il giornale si pubblica in formato elettronico sulla pagina web del Comune.
Articolo 4 
(Dati, indicati nel giornale) 
Oltre al nome, ogni copia del giornale deve indicare almeno i seguenti dati:
– nome e sede dell’editore,
– luogo e data dell’edizione e numero del giornale,
– nome e sede dello stabilimento tipografico e tiratura,
– data di stampa del giornale,
– nome e cognome del redattore responsabile e dei membri del collegio di redazione,
– dati sull’iscrizione nel registro dei media.
Articolo 5 
(Dati indicati sul portale) 
Oltre al nome, il portale deve indicare almeno i seguenti dati:
– nome e sede dell’editore,
– nome e cognome del redattore responsabile e dei membri del collegio di redazione,
– dati sull’iscrizione nel registro dei media.
OBIETTIVO PRINCIPALE E FINALITÀ DEI MEDIA
Articolo 6 
(Contenuto dei media) 
(1) L’obiettivo principale dei media è informare il pubblico sull’attività degli organi del Comune (Consiglio comunale, Sindaco, Comitato di controllo), dell’amministrazione comunale, delle comunità locali, degli enti, delle aziende e dei fondi pubblici, cui fondatore o cofondatore è il Comune, delle associazioni e organizzazioni non governative che operano nell’area del comune.
(2) I contenuti programmatici dei mezzi di informazione devono essere basati sulla libertà d’espressione, sull’inviolabilità della personalità e della dignità umana, sulla libera circolazione di informazioni e sull’accettazione di pareri e pensieri diversi, contenuti variegati, autonomia del redattore responsabile e del collegio di redazione, nonché sull’autonomia degli autori nella creazione di contenuti programmatici.
(3) L’ideazione programmatica dei media viene approvata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco. L’ideazione programmatica dei media stabilisce in dettaglio le finalità editoriali ovv. di pubblicazione e i principali obiettivi degli stessi.
ORGANI DEI MEDIA 
Articolo 7 
(1) Sono organi dei media:
– il collegio di redazione e
– il redattore responsabile.
(2) Gli organi garantiscono l’edizione del giornale e la pubblicazione sul portale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e ne rispondono.
(3) L’unità organizzativa dell’amministrazione comunale, competente per le relazioni con il pubblico, supporta gli organi in termini organizzativi e amministrativi.
Articolo 8 
(Collegio di redazione) 
(1) Il collegio di redazione si compone di almeno cinque membri, nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco per il mandato il quattro anni. Almeno uno dei membri del collegio è impiegato nell’amministrazione comunale del Comune, di regola l’impiegato competente alle relazioni con il pubblico.
(2) La Comunità autogestita della nazionalità italiana propone al Sindaco uno dei membri del collegio di redazione.
(3) Il Consiglio comunale può destituire in anticipo uno o più membri del collegio di redazione su proposta del Sindaco e con apposito atto di Delibera.
(4) Nell’ambito dell’ideazione programmatica, i membri del collegio di redazione sono indipendenti e autonomi nella propria attività.
(5) Il collegio di redazione si riunisce alle sedute, convocate dal redattore responsabile se necessario, ma comunque almeno una volta all’anno.
Articolo 9 
(Competenze del collegio di redazione) 
Sono competenze del collegio di redazione:
– presentare il parere alla nomina e alla destituzione del redattore responsabile da parte del Sindaco,
– gestire e rispondere della realizzazione dell’ideazione programmatica dei media,
– esaminare le mozioni, i pareri e le proposte relative alla gestione, edizione e pubblicazione dei contenuti nei media,
– esaminare le modifiche relative all’edizione ovv. alla pubblicazione nei media, la periodicità editoriale e la divulgazione dei contenuti dei media.
Articolo 10 
(Redattore responsabile) 
(1) Il redattore responsabile deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge che regola i media.
(2) Il redattore responsabile viene nominato dal Sindaco previo il parere del collegio di redazione per il mandato di quattro anni. Il Sindaco può altresì destituire il redattore responsabile prima della conclusione del mandato, e cioè a seguito dell’acquisizione del parere del collegio di redazione.
(3) Il redattore responsabile è tenuto a preparare ogni anno la valutazione finanziaria del programma di lavoro nell’ambito dei mezzi di bilancio garantiti, da inoltrare dopo l’approvazione del collegio di redazione all’unità organizzativa dell’amministrazione comunale competente alle relazioni con il pubblico.
Articolo 11 
(Competenze del redattore responsabile) 
(1) Il redattore responsabile realizza l’ideazione programmatica approvata e il programma di lavoro e risponde della realizzazione dei media in termini tecnici e di contenuto.
(2) Sono compiti del redattore responsabile:
– preparare il programma di lavoro,
– rispondere della realizzazione dell’ideazione programmatica e del programma di lavoro,
– preparare e sistemare i testi,
– curare l’immagine grafica dei media,
– curare l’organizzazione razionale del lavoro,
– convocare e presiedere le sedute del collegio di redazione,
– garantire la realizzazione dei diritti di tutti i cittadini, organizzazione e associazioni nel comune, ai fini di poter pubblicare nei media i propri articoli, pareri e punti di vista,
– proporre al Sindaco il tariffario degli spazi pubblicitari nei media,
– rispondere di ogni informazione pubblicata, se non stabilito in altro modo dalla legge,
– curare la pubblicazione ai sensi dell’ideazione programmatica e dei principi dell’etica giornalistica,
– svolgere altri compiti necessari alla redazione e alla distribuzione del giornale e alla pubblicazione aggiornata dei contenuti sul portale.
Articolo 12 
(1) Il redattore responsabile può rifiutare la pubblicazione del singolo articolo se non è conforme all’ideazione programmatica, ma è tenuto a informare l’autore dell’articolo e i membri del collegio di redazione sul rifiuto e sulle motivazioni dello stesso.
(2) Il redattore responsabile è autonomo e indipendente nello svolgimento del proprio lavoro nell’ambito dell’ideazione programmatica approvata.
PUBBLICIZZAZIONE NEI MEDIA 
Articolo 13 
(Pubblicizzazione a pagamento e pubblicizzazione gratuita) 
(1) Ai sensi del presente decreto si considerano contenuti pubblicitari gli annunci pubblicitari e avvisi di altro tipo (nel testo a seguire: pubblicità), la cui pubblicazione è richiesta da una persona giuridica o fisica.
(2) Si pubblicano solamente annunci pubblicitari a pagamento.
(3) A prescindere dal comma precedente, non sono a pagamento:
– le pubblicazioni degli avvisi dell’editore,
– le pubblicazioni degli atti e dei decreti dell’editore,
– le pubblicazioni di manifestazioni culturali ed altre dell’editore e degli enti pubblici, cui fondatore è il Comune,
– le pubblicazioni sulle iniziative umanitarie e di beneficienza, considerando comunque la decisione del redattore responsabile,
– gli annunci di manifestazioni culturali ed altre nell’area del comune nel programma delle manifestazioni, considerando comunque la decisione del redattore responsabile.
(4) Il tariffario dello spazio pubblicitario viene stabilito dal Sindaco su proposta del redattore responsabile con apposito atto di Delibera.
(5) Il Sindaco stabilisce anche i contenuti aggiuntivi gratuiti con apposito atto di Delibera.
(6) È possibile pubblicizzare solamente sulle pagine indicate e nella modalità stabilita dall’ideazione programmatica.
PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE 
Articolo 14 
(Comunicati di propaganda elettorale e referendaria) 
(1) Gli organizzatori della campagna elettorale possono pubblicare comunicati di propaganda elettorale ai sensi della legge che regola la campagna elettorale e referendaria. Lo stesso vale anche per la pubblicazione di comunicati di propaganda referendaria. Il redattore responsabile è tenuto a garantire a tutti gli organizzatori le stesse condizioni di pubblicazione.
(2) Il collegio di redazione approva la normativa sulla pubblicazione durante la campagna elettorale e referendaria su proposta del redattore responsabile e ai sensi della legge che regola la campagna elettorale e referendaria. La normativa viene pubblicata prima della campagna sulla pagina web del Comune città di Capodistria ovv. sul portale web.
FINANZIAMENTO DEI MEDIA 
Articolo 15 
I media acquisiscono i fondi finanziari dal bilancio del Comune, dagli annunci pubblicitari e altri comunicati pubblicati e da fonti pubbliche.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 16 
Il collegio di redazione e il redattore responsabile devono essere nominati entro e non oltre i 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 17 
(1) Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica invece a decorrere dal 1° maggio 2022.
(2) Fino all’entrata in vigore si realizzano i procedimenti di nomina del collegio di redazione e del redattore responsabile che inizieranno a svolgere i propri compiti a decorrere dalla data di applicazione del presente decreto. Gli organi e i servizi competenti sono tenuti a realizzare i procedimenti necessari affinché il 1° maggio 2022 sia possibile l’applicazione del presente decreto.
(3) Il 1° maggio 2022 cessa il vigore al Decreto sulla pubblicazione del periodico del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 52/09).
Prot. n. 091-6/2022
Capodistria, 27 gennaio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost