Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

481. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2022, stran 1287.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 8/20 in 64/21) in Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 22. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Ankaran za leto 2022 
1. člen
(vsebina) 
Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Ankaran za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ 2022) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2022.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO), 
– celoletni pripravljalni programi za otroke (ŠV-PRI). 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športno-rekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– obratovanje športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– ŠRP Sv. Katarina: obratovanje in upravljanje,
– ŠRP Sv. Katarina:
– nakup plavajočega pomola, 
– LED osvetlitev nogometnih igrišč, 
– postavitev fitnesa na prostem. 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in
– delovanje športne zveze – KLIF
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– športne prireditve posebnega pomena (maratoni in drugo),
– druge lokalno pomembne športne prireditve.
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21), in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p. p.
2022
sredstva
v  %
v  % (abs.)
ŠV-PRO
celoletni prostočasni programi otrok in mladine
3189
18.500,00 €
13,70 %
5,20 %
ŠV-PRI
celoletni pripravljalni programi otrok
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
58.000,00 €
42,96 %
16,29 %
ŠV-USM
dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR
celoletni tekmovalni programi odraslih
dodatni programi kategoriziranih športnikov DR
dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR
RE
celoletni športnorekreativni programi odraslih
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi starejših
OBJEKTI 
uporaba plačljivih športnih objektov
18.000,00 €
13,33 %
5,06 %
OBJEKTI
obratovalni stroški športnih objektov
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
ORG
delovanje športnih društev
11.000,00 €
8,15 %
3,09 %
ORG
delovanje občinske športne zveze
8.500,00 €
6,30 %
2,39 %
PRIR
druge lokalno pomembne športne prireditve 
8.000,00 €
5,93 %
2,25 %
PRIR
športne prireditve posebnega pomena
1084
10.000,00 €
7,41 %
2,81 %
SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS
135.000,00 €
100,00 %
37,92 %
RAZVOJ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
3189
2.400,00 €
1,09 %
0,67 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina - nakup plavajočega pomola
1083
48.800,00 €
22,08 %
13,71 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina - LED osvetlitev nogometnih igrišč 
30.000,00 €
13,58 %
8,43 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina - fitnes na prostem
3113
34.298,00 €
15,52 %
9,63 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina - upravljanje
3118
105.480,00 €
47,73 %
29,63 %
SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA
220.978,00 €
100,00 %
62,08 %
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
355.978,00 €
100,00 %
4. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
– z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci (p. p.: 3189, 1084),
– na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 3189),
– na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083, 3113),
– na osnovi sredstev načrtovanih na postavki za upravljanje ŠRP Sv. Katarina (p. p.: 3118).
5. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Ankaran za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne dokumentacije.
6. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (3189) prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2022.
8. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Ankaran za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.223/2022
Ankaran, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg e 82/20) e lo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 22° seduta del 10 febbraio 2022, ha approvato il
P R O G R A M M A   A N N U A L E     D E L L O   S P O R T 
nel Comune di Ancarano per l’anno 2022 
Articolo 1 
(contenuti) 
Il Comune di Ancarano (di seguito: comune) in conformità con i piani di sviluppo del comune e i fondi di bilancio disponibili, il personale e le strutture sportive con il Programma annuale dello sport nel comune di Ancarano per l’anno 2022 (di seguito: PAS 2022) determina:
– il tipo e il volume dei programmi e dei settori sportivi, che nel 2022 vengono cofinanziati dai fondi del bilancio comunale,
– l’importo degli stanziamenti per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2022.
Articolo 2 
(programmi e settori sportivi) 
Con i fondi di bilancio del comune, nel 2022 vengono cofinanziati i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– Educazione sportiva per il tempo libero per bambini e giovani:
– programmi annuali per il tempo libero per bambini e giovani (ŠV-PRO), 
– programmi preparatori annuali per bambini (ŠV-PRI), 
– Educazione sportiva per bambini e giovani focalizzata sullo sport di qualità e lo sport di alto livello (ŠV-USM):
– programmi agonistici annuali per bambini e giovani, 
– programmi supplementari atleti categorizzati livello giovanile (MLR) e livello promettente (PR). 
– Sport di qualità (KŠ) e sport di alto livello (VŠ):
– programmi agonistici annuali per adulti, 
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello nazionale (DR), 
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello internazionale (MR), mondiale (RS) e olimpico (OR). 
– Ricreazione sportiva (RE) e sport per anziani (ŠSTA):
– programmi sportivo-ricreativi annuali per adulti e anziani. 
STRUTTURE SPORTIVE E AREE DEDICATE ALLO SPORT ALL’APERTO:
– utilizzo delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– esercizio delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– PSR Santa Caterina: esercizio e gestione,
– PSR Santa Caterina: investimento.
SVILUPPO:
– qualifica del personale professionale nel settore dello sport.
ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT:
– attività delle associazioni e dell’ unione sportiva Klif.
EVENTI SPORTIVI
– eventi sportivi di rilevanza locale (maratone, torcia olimpica e altri eventi sportivi).
Articolo 3 
(importo del finanziamento elargito) 
I fondi per la realizzazione del PAS sono garantiti in base al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), come segue:
PROGRAMMI E SETTORI SPORTIVI
v. b.
2021
fondi
In %
In % (abs.)
ŠV-PRO
programmi annuali per il tempo libero 
per bambini e giovani
3189
18.500,00 €
13,70 %
5,20 %
ŠV-PRI
programmi preparatori annuali 
per bambini
ŠV-USM
programmi agonistici annuali per bambini e giovani
58.000,00 €
42,96 %
16,29 %
ŠV-USM
programmi supplementari per atleti categorizzati MLR, PR
programmi agonistici annuali 
programmi supplementari per atleti categorizzati DR
programmi supplementari per atleti categorizzati MR, SR, OR
RE
programmi sportivo-ricreativi annuali 
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
ŠSTA
programmi sportivo-ricreativi annuali 
STRUTTURE 
utilizzo di strutture sportive a pagamento
18.000,00 €
13,33 %
5,06 %
STRUTTURE
costi d’esercizio delle strutture sportive
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
SVILUPPO
qualifica del personale professionale per lo sport
1.000,00 €
0,74 %
0,28 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività delle associazioni sportive 
11.000,00 €
8,15 %
3,09 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività dell’unione sportiva comunale
8.500,00 €
6,30 %
2,39 %
EVENTI
altri eventi sportivi di rilevanza 
8.000,00 €
5,93 %
2,25 %
EVENTI
eventi sportivi di particolare rilievo
1084
10.000,00 €
7,41 %
2,81 %
FONDI PAS PER IL BANDO PUBBLICO
135.000,00 €
100,00 %
37,92 %
SVILUPPO
supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive 
3189
2.400,00 €
1,09 %
0,67 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – acquisto del molo galleggiante
1083
48.800,00 €
22,08 %
13,71 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – LED illuminazione dei campi da calcio
30.000,00 €
13,58 %
8,43 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – fitness all’aperto
3113
34.298,00 €
15,52 %
9,63 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – gestione
3118
105.480,00 €
47,73 %
29,63 %
FONDI PAS PER ALTRI SETTORI SPORTIVI
220.978,00 €
100,00 %
62,08 %
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT
355.978,00 €
100,00 %
Articolo 4 
(metodi di erogazione dei fondi) 
Il comune garantirà i fondi per l’attuazione del PAS:
– eseguendo un bando pubblico e la firma dei contratti da parte del sindaco con gli esecutori selezionati (v.b.: 3189, 1084),
– in base alla firma dei contratti il supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive (v.b.: 3189),
– in base al programma di investimenti nelle infrastrutture sportive approvato (v.b.: 1083, 3113),
– in base dei fondi previsti sulla voce per la gestione del PSR Santa Caterina (v.b.: 3118).
Articolo 5 
(bando pubblico) 
In base al PAS approvato dal comune per l’anno 2022, l’amministrazione comunale eseguirà le procedure per il bando pubblico per il cofinanziamento del PAS nel comune di Ancarano per l’anno 2022. La valutazione delle domande pervenute al bando pubblico viene effettuata in base alle condizioni e ai criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che sono parte integrante del decreto e allegati alla documentazione del bando.
Articolo 6 
(riallocazione dei fondi del PAS e del BP) 
Se la Commissione per il bando pubblico durante il procedimento del BP riscontra che il numero di domande pervenute per i singoli settori è inferiore a quanto previsto, può riassegnare i fondi all’interno delle voci di bilancio (3189) su quei settori del bando in cui il numero di domande pervenute è superiore al previsto.
Articolo 7 
(modifica PAS) 
La modifica del bilancio comunale nella sezione dedicata allo sport significa di conseguenza anche il cambiamento del PAS 2022.
Articolo 8 
(validità PAS) 
Il PAS nel Comune di Ancarano per l’anno 2022 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.223/2022
Ancarano 10. febbraio 2022
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost