Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

479. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, stran 1284.

  
Na podlagi določil 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 10. 2. 2022 in Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejela
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 
1. člen 
V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (Uradni list RS, št. 115/21) se v tretjem odstavku dodata dve novi postavki dejavnosti, tako da se:
– med šifri postavk dejavnosti 01.300 in 01.640 doda nova šifra in naziv postavke dejavnosti, ki se glasi: »01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo,«,
– med šifri postavk dejavnosti 52.210 in 68.100 se doda nova šifra in naziv postavke dejavnosti, ki se glasi: »52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu«.
Tretji, četrti in peti odstavek se preštevilčijo tako, da postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-4-2021
Ajdovščina, dne 15. februarja 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-6/2021-1
Vipava, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti