Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

478. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina, stran 1284.

  
Na podlagi določil 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), 3., 7. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 
1. člen 
V 7. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17 in 134/20) se pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi točki 3. in 4., ki se glasita:
»3. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti,
4. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.«.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 35400-2/2022
Ajdovščina, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost