Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3640. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško, stran 11321.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 36. seji, dne 14. 11. 2022, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Mestna občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Zavod za mladino in šport Krško (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet Mestne občine Krško, v kolikor s tem odlokom ni drugače določeno.
2. člen 
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
(1) Ime zavoda je: Zavod za mladino in šport Krško. Skrajšano ime zavoda je: ZMŠ Krško.
(2) Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško.
(3) Zavod lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na drugih naslovih, v soglasju z ustanoviteljem.
(4) Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta odlok.
(5) Zavod se vpiše v sodni register.
2. Žig zavoda
4. člen
(1) Zavod ima in uporablja okrogli žig premera 30 mm, na zunanjem obodu pa je izpisano: ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT KRŠKO.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
5. člen 
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe za področje programov v mladinskem sektorju in mladinskega dela ter za področje športa in rekreacije na območju mestne občine Krško.
6. člen 
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja z obveščanjem o svojem delu, z informacijami ter s poročili o dejavnosti in opravljenem delu.
7. člen 
S svojo organiziranostjo in delom se zavod povezuje z drugimi zavodi s svojega področja v državi in mednarodnimi organizacijami, z ostalimi javnimi zavodi na področju družbenih dejavnosti ter z ostalimi izvajalci mladinskih programov in projektov in z izvajalci na področju športa, na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen
(1) Osnovna dejavnost zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje dela na področju mladine in športa, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko opravlja tudi tržne in druge dejavnosti.
(2) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če zagotovi pokritje vseh odhodkov, povezanih s to dejavnostjo.
9. člen 
(1) Zavod opravlja predvsem naslednje dejavnosti v javnem interesu:
– skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
– skrbi za mladinsko infrastrukturo;
– zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
– nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
– razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja mladih;
– sodeluje pri prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni;
– daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju,
– organizira in izvaja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja za otroke in mladino;
– organizira in izvaja interesne dejavnosti za otroke in mladino (računalniške, informacijske, komunikacijske in druge interesne dejavnosti);
– organizira, svetuje in posreduje informacije o počitniških dejavnostih za mladino,
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje;
– nudi organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino;
– nudi vsestransko pomoč mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli,
– vodi mladinske dejavnosti;
– izvaja socialno varstvene programe in storitve za mlade;
– koordinira Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti;
– zagotavlja mladinska prenočišča za potrebe programskih dejavnosti za mlade,
– sistematično razvija mobilnost mladih ter razvija in izvaja programe mladinskega turizma;
– izvaja mednarodno mladinsko delo;
– organizira in izvaja aktivnosti za mlade in otroke tudi na sedežu zavoda in v ožjih delih lokalne skupnosti Mestne občine Krško;
– raziskuje in redno prepoznava potrebe in interese mladih in otrok ter skladno s temi oblikuje in izvaja programe, aktivnosti in projekte;
– raziskuje javno mnenje za namen ugotavljanja stanja na področjih, ki zadevajo mlade in otroke ter pripravlja oziroma predlaga ukrepe za reševanje težav in izboljšanje položaja mladih na območju občine;
– organizira in izvaja dejavnosti, ki spodbujajo aktivno udeležbo mladih in otrok v družbi, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti;
– izvaja preventivne programe za mlade in otroke ter spodbuja zdrav življenjski slog;
– svetuje mladim in otrokom v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, v sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi mladih in otrok s posebnim poudarkom na področju preprečevanja zasvojenosti in socialne patologije, zmanjševanja socialne izključenosti ter izobraževanja in vključevanja na trg dela, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za razreševanje problemov;
– pripravlja dokumentacijo za prijavo na razpise in dokumentacijo za vodenje projektov ter sodeluje v projektih za lastne potrebe in za potrebe organizacij, ki izvajajo mladinsko dejavnost na območju občine;
– upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice;
– skrbi in zagotavlja tekoče vzdrževanje objektov, ki jih upravlja, pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje;
– upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– sodeluje pri načrtovanju, obnovi in izgradnji javnih športnih objektov v občini;
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami, lokalno športno zvezo in drugimi;
– organizira in izvaja programe športne vzgoje, športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno- športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino oziroma nalogah, ki jih podrobneje opredeljuje Zakon o športu;
– izvaja kopališko dejavnost;
– oddaja prostore, opremo in vozila v občasno uporabo drugim.
(2) Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu, opravlja dejavnosti prodaje blaga in storitev in druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem programov in projektov;
– izvaja gostinske storitve;
– izvaja programe mladinskega turizma;
– organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme in druge prireditve komercialne narave;
– oddaja prostore v najem drugim;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
– opravlja druge naloge glede na potrebe ustanoviteljice.
10. člen 
Obseg izvajanja dejavnosti v javnem interesu, ki so določene v prejšnjem členu, je zavod dolžan vsako leto uskladiti z ustanoviteljem in pri tem upoštevati materialne in finančne možnosti ustanovitelja, in sicer je dolžan pripraviti finančni načrt skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
11. člen 
(1) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka
G/47.190 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
I/55.100 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I/56.102 
Okrepčevalnica in podobni obrati
I/56.300 
Strežba pijač
J/58.110 
Izdajanje knjig
J/59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.990 
Drugo informiranje
L/68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.200 
Oddajanje prostorov v najem
L/68.320 
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
M/73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
N/77.110 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.290 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q/88.990 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R/90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.110 
Obratovanje športnih objektov
R/93.190 
Druge športne dejavnosti
R/93.299 
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(2) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme zavod opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti v pravnem prometu.
V. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Zavod ima naslednje organe:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Direktor
13. člen
Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Je poslovni in programski direktor. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
14. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa.
(2) Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem in najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih ali športnih dejavnosti,
– vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih s podobno odgovornostjo,
– aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.
16. člen 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor.
17. člen 
(1) Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delo zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– skrbi za trženje storitev in sprejema cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu z zakonodajo in predpisi,
– izvaja naloge s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– seznanja ustanovitelja z namero prijave na javne razpise ali pozive,
– opravlja naloge po sklepu ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 9. in 11. alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, občinska uprava pa daje soglasje k aktom iz 2., 5., 6. in 9. alinee.
(3) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
18. člen 
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami.
19. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklene z njim pogodbo o zaposlitvi.
20. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom roka, za katerega je imenovan. K razrešitvi direktorja daje soglasje ustanovitelj.
(2) Svet zavoda razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno mesto po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi, seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
21. člen 
(1) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz 20. člena.
(2) Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
22. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
23. člen
Zavod upravlja svet, ki ima pet članov. Svet sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Mestne občine Krško,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo mladinske in športne organizacije, ki imajo sedež v mestni občini Krško.
24. člen 
(1) Prvo konstitutivno sejo skliče dosedanji predsednik sveta v roku 30 dni po imenovanju članov in izvolitvi predstavnika delavcev.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(4) Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(6) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
25. člen 
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda trikrat zaporedoma,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata sveta imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, razreši ustanovitelj sam ali na predlog direktorja ali sveta. Člana sveta, predstavnika delavcev, razrešijo delavci samoiniciativno ali na predlog direktorja ali sveta. V primeru druge alinee prvega odstavka, je predsednik sveta dolžan obvestiti ustanovitelja oziroma delavce.
26. člen 
(1) Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki niso navedeni v 17. členu,
– daje soglasje k programu dela in razvoju zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– daje soglasje k finančnem načrtu in zaključnem računu zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k cenam storitev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
(2) Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Mestne občine Krško.
(3) Način dela sveta določa poslovnik o delu sveta, ki ga na predlog direktorja sprejme svet.
3. Strokovni svet
27. člen
(1) Strokovni organ zavoda je strokovni svet. Sestavlja ga pet članov, ki jih imenuje svet zavoda v sestavi treh strokovnih delavcev zavoda in dveh zunanjih strokovnjakov s področja mladine in športa.
(2) Strokovni svet ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda.
(3) Mandat strokovnega sveta traja štiri leta.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
28. člen 
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja in so kot del javne mladinske in športne infrastrukture dane v upravljanje zavodu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen:
– objekt Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, Krško;
– del objekta na naslovu Titova 106, Senovo;
– zemljišče Stadiona Matije Gubca s pripadajočimi objekti, nogometnimi igrišči, speedway stezo in zelenicami;
– ostala infrastruktura, dana v upravljanje s pogodbo o upravljanju.
(2) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod upravlja tudi z opremo in premičninami, ki pripadajo nepremičninam, določenim v prvem odstavku tega člena ter jih vodi kot osnovna sredstva v svojih poslovnih knjigah in so sestavni del vsakoletnega inventurnega popisa ter predstavljajo javno infrastrukturo na področju mladine in športa.
(4) Zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne infrastrukture, s katero upravlja. Pri oddajanju prostih zmogljivosti imajo prednost izvajalci dejavnosti, ki imajo sedež na območju Mestne občine Krško.
29. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih javnih virov:
– proračun ustanovitelja,
– državni proračun,
– sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov.
(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja javne službe:
– vstopnine,
– povračila stroškov uporabe javne infrastrukture za namene izvajanja mladinskih in športnih programov oziroma projektov – za nudenje prostorskih pogojev ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem dejavnosti,
– kotizacije za seminarje, strokovna srečanja, delavnice,
– kopiranje arhivskega gradiva,
– donacije, darila, sponzorstva za javno službo,
– oddaja prostorov in opreme v občasno uporabo drugim,
– drugi prihodki za opravljanje javne službe.
(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:
– oddaja prostorov, opreme in vozil v najem,
– gostinske storitve,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– drugi zakoniti viri.
30. člen 
(1) Zavod lahko oddaja nepremično premoženje v najem ali v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih, v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Najemnina je prihodek proračuna ustanovitelja.
(3) Višino uporabnine za oddajo nepremičnega premoženja na predlog direktorja zavoda s cenikom določi svet zavoda, na katerega soglasje poda župan. Z uporabnino se pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del.
31. člen 
(1) Za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu oziroma drugih dejavnosti in za sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov, mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
(2) Razmejitev odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnosti, zavod ugotavlja na podlagi ustreznih sodil. Sodila sprejme svet zavoda po predhodni pridobitvi mnenja župana.
32. člen 
(1) Oblikovanje cene dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je v pristojnosti javnega zavoda.
(2) Cena mora pokrivati stroške gospodarske oziroma tržne dejavnosti in sorazmerni delež splošnih stroškov, vključno s stroškom amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA 
33. člen 
(1) O presežku prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča župan na predlog direktorja.
(2) Primanjkljaj javnega zavoda krije ustanovitelj, če ta nastane pri opravljanju dejavnosti javne službe, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
34. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
35. člen 
Organi zavoda v okviru svojih pristojnosti odgovarjajo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika za poslovanje in upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja in so dana zavodu v upravljanje.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
36. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavlja iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
37. člen 
Ustanovitelj nadzoruje delo zavoda. Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju predlog programov in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje ter poročilo o izvedenih programih in finančno poročilo, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ustanovitelja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka in preimenovanjem javnega zavoda Mladinski center Krško v javni zavod Zavod za mladino in šport Krško v sodnem registru, mandat članom sveta javnega zavoda Mladinski center Krško ne preneha.
(2) Svet se v skladu s tem odlokom izvoli in konstituira ob poteku mandata. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti.
(3) Direktor javnega zavoda Mladinski center Krško nadaljuje z opravljanjem funkcije direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško do izteka svojega mandata.
(4) Zaposleni v javnem zavodu Mladinski center Krško nadaljujejo z delom v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Krško s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pred uveljavitvijo tega odloka.
39. člen 
Zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti statut in druge splošne akte zavoda najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 8/20 in 125/21).
41. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 007-10/2022-O708
Krško, dne 14. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost