Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3639. Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško, stran 11319.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 36. seji, dne 14. 11. 2022, sprejel
O D L O K 
o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ureja oblika in vsebina grba, zastave in znaka Mestne občine Krško ter njihova uporaba.
(2) Odlok določa tudi prekrške in globe.
2. člen 
Grb, zastava in znak so istovetnostni simboli in predstavljajo ter označujejo pripadnost Mestni občini Krško.
3. člen 
Grb, zastava in znak se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ter na način, ki so določeni v tem odloku in v navodilu za uporabo, ki ga sprejme župan v obliki priročnika celostne grafične podobe (v nadaljevanju: priročnik).
4. člen 
Izvirnike upodobitev grba, zastave in znaka ter matrice za njihovo upodobitev hrani občinska uprava.
5. člen 
(1) Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
(2) Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Mestne občine Krško.
(3) Grba, zastave in znaka ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko ali model.
II. GRB 
6. člen 
(1) Grb Mestne občine Krško je posodobljen grb mesta Krško, ki predstavlja ščit. Na hribu, na dnu ščita stoji na desni strani sv. Janez Evangelist v obleki s kelihom v levici, iz katerega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s stolpi, obzidjem in strehami. Grb je v svoji izvirni obliki srebrne barve.
(2) Grb se lahko uporablja v enobarvni, črno-beli, barvni, črtni ali reliefni upodobitvi in se lahko upodobi v različnih grafičnih tehnikah, kot je to določeno v priročniku.
(3) Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
7. člen 
(1) Grb se uporablja:
– v prostorih in na poslopju sedeža Mestne občine Krško;
– v žigih, štampiljkah in v vseh oznakah občinskih organov in krajevnih skupnosti ter mestnih četrti na območju mestne občine Krško;
– na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti oziroma mestne četrti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
– na spletnih straneh Mestne občine Krško in krajevnih skupnosti ter mestnih četrti na področju mestne občine Krško;
– na zastavi Mestne občine Krško;
– na obvestilnih tablah Mestne občine Krško;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje mestne občine Krško;
– na javnih glasilih Mestne občine Krško in krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti na območju mestne občine Krško;
– na obvestilnih tablah oziroma vitrinah krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju mestne občine Krško;
– na županski verigi;
– na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Krško;
– na sprejemih župana ob podelitvi priznanj občine za dosežke na različnih področjih;
– ob sprejemanju visokih domačih in tujih predstavnikov, ki se kot častni gosti vpisujejo v Knjigo pomembnih gostov Mestne občine Krško;
– na sejah občinskega sveta;
– v drugih primerih, pod pogoji tega odloka.
(2) Osnovne značilnosti grba, način uporabe grba ter odnos med grbom, zastavo in znakom Mestne občine Krško so natančneje urejena v priročniku, ki ga sprejme župan in ima pravno naravo navodila.
8. člen 
Grb se lahko uporablja:
– ob predstavljanju mestne občine Krško v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se mestna občina Krško predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Mestna občina Krško, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Mestne občine Krško;
– v drugih primerih in pod pogoji, ki jih določa odlok.
9. člen 
Občina Krško s pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta zaveže prejemnika sredstev Mestne občine Krško, da pri objavah in predstavitvah rezultatov programa ali projekta pri vseh oblikah javnega nastopanja in izdajanja informativnega gradiva v zvezi z njim navede, da je njegovo izvajanje sofinancirala Mestna občina Krško, pri čemer uporabi grb Mestne občine Krško.
10. člen 
(1) Za uporabo grba Mestne občine Krško se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki določa način uporabe grba Republike Slovenije.
(2) Ko se grb Mestne občine Krško uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, veljajo za njegovo uporabo določbe predpisa, ki določa način uporabe grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA 
11. člen 
(1) Zastava Mestne občine Krško je zelene barve z občinskim grbom v srebrni barvi v sredini in napisom Mestna občina Krško pod njim. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2.
(2) Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
(3) Osnovne značilnosti zastave so razvidne iz priročnika.
12. člen 
Zastava je stalno izobešena:
– pred ali na stavbi, kjer ima Mestna občina Krško svoj sedež,
– na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Krško,
– na zgradbah, kjer ima sedež krajevna skupnost oziroma mestna četrt, v kolikor je sedež v zgradbi oziroma prostorih, ki so v lasti ali upravljanju krajevne skupnosti oziroma mestne četrti ali jih ima krajevna skupnost oziroma mestna četrt v najemu.
13. člen 
(1) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih organizacij,
– v drugih primerih, ko župan to oceni za potrebno.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
(3) Izvajalec – upravljalec javne razsvetljave je v primerih iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena zadolžen za izobešanje in odstranjevanje zastav na posebej določenih mestih v krajih, kjer so sedeži krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti.
(4) Zastave je potrebno odstraniti v 24 urah po poteku razloga za izobešanje oziroma najkasneje prvi delovni dan po poteku razloga za izobešanje.
14. člen 
Župan lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih zastava izobesi tudi na drugih zgradbah, mestih ali krajih.
15. člen 
Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije, se izobesi na način, ki ga določa veljavna zakonodaja.
16. člen 
V primeru razglasitve žalovanja v Republiki Sloveniji se izobesi zastavo na pol droga.
IV. ZNAK 
17. člen 
(1) Znak Mestne občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost mestne občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »občina krško«.
(2) Osnovne značilnosti znaka so razvidne iz priročnika.
18. člen 
Znak se uporablja:
– kot povezovalni element v celostni grafični podobi Mestne občine Krško, kot to določa priročnik.
– kot občinsko priznanje, ki ga podeljuje Mestna občina Krško v skladu z odlokom, ki ureja priznanja Mestne občine Krško.
V. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE MESTNE OBČINE KRŠKO 
19. člen 
(1) Grb in zastavo mestne občine Krško se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
– Mestna občina Krško ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Mestna občina Krško ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– Mestna občina Krško prireditev finančno ali na drug način podprla.
(2) Grb in zastavo Mestne občine Krško se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
20. člen 
Uporaba grba Mestne občine Krško se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju mestne občine Krško, in sicer:
– v znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljuje;
– na spominskih darilih in značkah;
– v publikacijah;
– v obliki spominskih daril in značk;
– v drugih primerih za komercialne namene, v skladu z določili tega odloka.
21. člen 
(1) Za uporabo grba Mestne občine Krško v primerih iz 20. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
(2) Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba Mestne občine Krško mora prosilec iz 20. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba Mestne občine Krško ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba Mestne občine Krško.
(3) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Mestne občine Krško, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(4) O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
22. člen 
(1) Dovoljenje o uporabi grba Mestne občine Krško preneha veljati:
– če se odvzame;
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba Mestne občine Krško.
(2) Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba Mestne občine Krško ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju in v tem odloku.
23. člen 
Občinska uprava vodi evidenco izdanih odločb ter daje potrebna pojasnila v zvezi z uporabo simbolov.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če simbolov ne uporablja, ne izobesi oziroma ne odstrani, pa bi jih na podlagi tega odloka moral.
(3) Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz tega člena izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
25. člen 
V primeru kršitve 12. ali 13. člena tega odloka lahko Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica na kraju samem odredi odstranitev simbolov občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Župan sprejme prenovljen priročnik, ki ima pravno naravo navodila, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Priročnik vsebuje slikovni prikaz grba, zastave in znaka Mestne občine Krško.
27. člen 
Grb mestne občine Krško, določen s tem odlokom, se začne uporabljati najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu, znaku in zastavi Občine Krško (Uradni list RS, št. 27/14).
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2022-0301
Krško, dne 14. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost