Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3437. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič, stran 10605.

  
Na podlagi določil 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13 in 64/18) in 10.a člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 9/12 in naslednji) je Občinski svet Občine Tržič na 31. redni seji 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Tržič ustanavlja režijski obrat ter določa njegov status, delovno področje ter druga vprašanja povezana z delovanjem režijskega obrata.
(2) Režijski obrat se ustanavlja za nedoločen čas.
2. člen 
(1) Režijski obrat deluje na območju Občine Tržič.
(2) Režijski obrat je organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
3. člen 
(1) Režijski obrat je ustanovljen za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ter je njihovo izvajanje v javnem interesu.
(2) Režijski obrat izvaja dejavnost obratovanja plačljivih parkirnih površin, kar predvsem obsega upravljanje z napravami in sistemi za zagotavljanje plačevanja parkirnin. Javne plačljive parkirne površine so določene z odlokom in podrejenimi akti, ki urejajo cestno prometno ureditev v Občini Tržič.
(3) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku, ki ureja lokalne gospodarske javne službe v občini in drugih predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(4) Režijski obrat lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje osnovnih dejavnosti.
(5) Režijski obrat lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.
(6) Režijski obrat skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) izvaja predvsem naslednjo dejavnost: 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
(1) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren vodji Urada za okolje in prostor.
(2) V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
(3) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
(5) Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat izvaja preko pogodbenih izvajalcev.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen 
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
(2) Režijski obrat se kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe financira:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
6. člen 
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava občine, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Tržič, odloka, ki ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Tržič ter določila veljavnih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
8. člen 
(1) Režijski obrat prične delovati najkasneje v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Občinska uprava občine v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena uskladi veljavne občinske predpise ter akt o sistemizaciji delovnih mest ter izvede ustrezne postopke za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta oziroma ustrezne postopke za nove zaposlitve.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2022
Tržič, dne 21. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Dušan Bodlaj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti