Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3424. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine, stran 10573.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine 
Št. 160-10/2021
Koper, dne 21. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in s soglasjem Ministrstva za zdravje št. 0142-438/2021/2 z dne 8. 10. 2021 ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-1/2022-DI/37 z dne 12. 10. 2022 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 6. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Koper (v nadaljevanju: občina) določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na področju družinske medicine.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije na področju zdravstvene dejavnosti družinske medicine na območju Mestne občine Koper v predvidenem obsegu 0,50 tima za obdobje petnajstih let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zdravstvene dejavnosti družinske medicine v ambulanti na Škofijah v obsegu 0,50 tima zaradi pomanjkanja kadrovskih možnosti. Prav tako se javni zavod Zdravstveni dom Koper ne more odpovedati 0,50 programa družinske medicine. V primeru dodelitve 0,50 programa družinske medicine bo Mestna občina Koper nemudoma pristopila k izvedbi javnega razpisa za podelitev koncesije na podlagi tega odloka.
4. člen 
Javno službo v zdravstveni dejavnosti družinske medicine lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju družinske medicine na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost zdravstvene dejavnosti na področju družinske medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost zdravstvene dejavnosti na področju družinske medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
V primeru, ko je koncedent lokalna skupnost, koncesijo podeli pristojni urad občinske uprave za področje zdravstva s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja urad občinske uprave, pristojen za zdravstvo.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-10/2021
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul conferimento della concessione per l’attuazione del servizio sanitario a livello primario nel settore della medicina generale 
Prot. n. 160-10/2021
Capodistria, 21 ottobre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 44/a della Legge sull’attività sanitaria (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 23/05 – testo consolidato ufficiale, 15/08 – Sigla: ZpacP, 23/08, 58/08 – Sigla: ZZdrS-E, 77/08 – Sigla: ZDZdr, 40/12 – Sigla: ZUJF 14/13, 88/16 – Sigla: ZdZPZD, 64/17, 1/19 – Sentenza della CC, 73/19, 82/20, 152/20 – Sigla ZZUOOP, 203/20 – Sigla: ZIUPOPDVE e 112/21 – Sigla: ZNUPZ, 196/21 – Sigla: ZDOsk e 100/22 – Sigla: ZNUZSZS), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e con consenso del Ministero per la salute n. 0142-438/2021/2 dell’8 ottobre 2021 e dell’Ente per l’assicurazione sanitaria della Slovenia prot. n. 0141-1/2022-DI/37 del 12 ottobre 2022, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 6 ottobre 2022, approva il seguente
D E C R E T O 
sul conferimento della concessione per l’attuazione del servizio sanitario a livello primario nel settore della medicina generale 
Articolo 1 
Il presente decreto rappresenta l’atto di concessione, con il quale il Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: comune) determina il tipo, il territorio e l’estensione prevista dell’attività oggetto della concessione, la durata della stessa e la possibilità di proroga del rapporto di concessione per l’attuazione del servizio sanitario pubblico nel settore della medicina generale.
Con il presente atto di concessione si determina i motivi per il conferimento della concessione in conformità alla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 2 
Il presente decreto regola il conferimento della concessione nel settore dell’attività sanitaria di medicina generale nell’area del Comune città di Capodistria nell’estensione prevista di 0,50 squadra di lavoro per il periodo di quindici anni dal primo giorno di attuazione dell’attività oggetto della concessione con possibilità di proroga alle modalità e condizioni, come stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 3 
La concessione si conferisce poiché l’ente sanitario non riesce a garantire l’attuazione dell’attività sanitaria nell’estensione stabilita con la rete del servizio sanitario pubblico e non riesce a garantire l’accessibilità richiesta ai servizi sanitari nel settore dell’attività sanitaria di medicina generale presso l’ambulatorio di Škofije nell’estensione di 0,50 squadra di lavoro per motivi di mancanza di personale. Inoltre, l’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria non può rinunciare a 0,50 del programma di medicina generale. In caso di assegnazione di 0,50 programma di medicina generale, il Comune città di Capodistria provvederà immediatamente ad attuare il bando di concorso pubblico per l’assegnazione della concessione ai sensi del presente decreto.
Articolo 4 
Possono svolgere il servizio pubblico nell’ambito dell’attività sanitaria di medicina generale, in base alla concessione, soggetti giuridici e fisici, sloveni e stranieri, se soddisfano le condizioni, stabilite dalla legge, dagli atti normativi, dal decreto e da altre disposizioni che regolano la modalità di attuazione del servizio pubblico.
Articolo 5 
La concessione rappresenta l’autorizzazione conferita al soggetto fisico o giuridico per l’attuazione del servizio sanitario pubblico.
Il concessionario svolge l’attività sanitaria nel settore della medicina generale in base alla concessione a nome e per conto proprio in base all’autorizzazione del Comune.
Articolo 6 
La concessione si conferisce in base al bando di gara pubblico, pubblicato sulla pagina web del Comune e sul portale degli appalti pubblici.
Il bando di gara deve contenere, oltre ai dati relativi alla particolarità dell’attività sanitaria nel settore della medicina generale, anche i dati richiesti dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 7 
La documentazione del bando dev’essere conforme alla legge e al presente decreto. In caso di discordanza, si applicano le disposizioni del presente decreto.
La documentazione del bando si pubblica, contemporaneamente al bando di gara pubblico, sulle pagine web del Comune o sul portale degli appalti pubblici e deve contenere almeno i contenuti previsti dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 8 
Per l’acquisizione e l’attuazione della concessione, l’offerente deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria e le altre condizioni, specificate nella documentazione del bando.
Nella selezione del concessionario, il Comune considera le misure stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria, le altre circostanze e le misure relative alla particolarità dell’attività sanitaria nel settore della medicina generale, come stabilite nella documentazione del bando.
Articolo 9 
Nel caso in cui il concedente sia la comunità locale, conferisce la concessione l’ufficio dell’amministrazione comunale, competente per il settore sanitario, previo consenso del ministero, competente alla salute, con determina sulla selezione del concessionario.
Il Comune e il concessionario regolano i rapporti reciproci relativi all’attuazione della concessione tramite il contratto di concessione; il contratto viene stipulato dal Sindaco in nome del Comune.
Articolo 10 
L’ufficio dell’amministrazione comunale, competente alla sanità, svolge il controllo sull’attuazione della determina e del contratto di concessione nella parte che concerne il rapporto tra il Comune e il concessionario ovv. i diritti e obblighi reciproci degli stessi.
Articolo 11 
Il contratto di concessione cessa alla modalità e alle condizioni, stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 12 
Il Comune toglie al concessionario la concessione con apposita determina, alla modalità e alle condizioni, stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 13 
La concessione non è oggetto di eredità, vendita, trasferimento o altro tipo di negozio giuridico. Il negozio giuridico in contrasto con la frase precedente è nullo.
Articolo 14 
Per le concessioni, inclusa la regolazione della tutela giudiziaria, si applica la legge che regola il conferimento delle concessioni, se la legge che regola l’attività sanitaria non regola la questione in oggetto.
Articolo 15 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 160-10/2021
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti