Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3346. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«, stran 10396.

  
Na podlagi 163. in 164. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 17. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Dobje pod številko POSZ-37/2022 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom, so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (Uradni list RS, št. 75/18, v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«, oktober 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega enote urejanja prostora EUP DO 60.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.
4. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje vodovoda.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema in druga javna infrastruktura.
5. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
Komunalna oprema na območju OPPN je že zgrajena in predana v upravljanje.
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev Občine Dobje.
(2) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
(3) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih za opremljanje navedeni v drugem odstavku tega člena, so razvidni iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb 
[m2]
bruto tlorisna površina objektov 
[m2]
novo omrežje cest
CESN
25.345
20.276
novo omrežje vodovoda
VODN
25.345
20.276
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidne iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest in priloga 5: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški 
brez DDV 
[€]
obračunski stroški 
brez DDV 
[€]
novo omrežje cest
CESN
420.517,78
249.085,05
novo omrežje vodovoda
VODN
118.272,90
70.056,52
SKUPAJ
538.790,68
319.141,57
9. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
novo omrežje cest
CESN
9,83
12,28
novo omrežje vodovoda
VODN
2,76
3,46
10. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN) KPNOVA =∑KPNOVA(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
CtN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
i
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
KPNOVA(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
12. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Dobje ter v prostorskem informacijskem sistemu.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-007/2022
Dobje, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost