Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

266. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci, stran 642.

  
Na podlagi 119. v povezavi s 110. členom, 117. in 282. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 in 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-2), 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) sta županja Mestne občine Ptuj in župan Občine Markovci sprejela
S K L E P 
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci 
1. 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci (v nadaljevanju: Izhodišča za pripravo SD MLN), ki so jih izdelali OSA arhitekti d.o.o., pod št. projekta 21-349 z datumom november 2021.
2. 
(območje načrtovanja) 
Območje obravnavanih sprememb in dopolnitev podrobnega načrta sovpada z območji enot urejanja prostora, ki so z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – obvezna razlaga, 13/17 – obvezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 107), 14/19 – lokacijska preveritev, 2/20 – lokacijska preveritev, 3/20 – lokacijska preveritev, 6/20 – lokacijska preveritev (pod zaporedno številko uradne objave 40), 6/20 – lokacijska preveritev (pod zaporedno številko uradne objave 41), 9/20 – lokacijska preveritev, 4/21 – lokacijska preveritev, 13/21); – v nadaljevanju: OPN) zajete v enote urejanja prostora (EUP) z oznako: DR02 – Drava 2 – med sotočjem in starim mostom, DR03 – Drava Ptuj 3 – med starim in železniškim mostom, DR04 Ptuj – Drava 4 – med železniškim in Puhovim mostom, DR05 Ptuj – Drava 5 – jezero. Zajema tudi zemljišča, ki so z Občinskim prostorskim načrtom občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17, 41/17 – obv. razl. 5/19 in 46/19, v nadaljevanju; OPN Markovci) zajeta v enoto urejanja prostora PJ01. Za obravnavano območje je bil v letu 2007 izdelan Medobčinski lokacijski načrt za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07 ter Uradni list RS, št. 23/07; v nadaljevanju: MLN), ki je v veljavi.
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci; v nadaljevanju: SD MLN) bo izvedeno na celotnem območju trenutno veljavnega podrobnega načrta. Obravnavana območja sprememb, ki se nahajajo v Mestni občini Ptuj zajemajo površino 223,80 ha, in površino 316,42 ha v Občini Markovci. V celoti sovpadajo z mejami območja enote urejanja prostora iz obeh občinskih prostorskih aktov in mejo veljavnega MLN. Območje SD MLN se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni.
3. 
(predmet načrtovanja) 
Predmet načrtovanja je območje, ki ga zajema obstoječi MLN in sega v dve občini – Mestno občino Ptuj in Občino Markovci.
Ptujsko jezero ima velik gospodarski pomen v regiji, osnovna namembnost vodnega območja od sotočja stare struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje ter celotnega jezera je energetska in vodnogospodarska. Predstavlja vodno akumulacijo za potrebe hidroelektrarne Formin, jezero pa služi še kot retenzijski bazen za zagotavljanje ustrezne protipoplavne varnosti. Hkrati predstavlja vodna masa tudi pomemben vodni vir za bogatenje podtalnice Ptujskega polja in za namakanje kmetijskih površin. Jezero je pomemben energetski objekt za hidroelektrarno Formin, omogoča razvoj navtičnega turizma, oboje pa je potrebno uskladiti z varstvom okolja, saj je jezero uvrščeno v območje »Natura 2000 Drava« s poudarkom varovanja ptic, še zlasti v zimskem času.
V letu 2008 je bila s strani MO Ptuj vložena pobuda za pričetek postopka izdelave SD MLN, obe občini sta tudi sprejeli Sklep o pričetku izdelave SD MLN. Po pridobljenih smernicah pristojnih nosilcev urejanja prostora in v analizi le-teh ugotovljenih nepremostljivih ovirah se je priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta v letu 2014 ustavila.
V letu 2020 sta Mestna občina Ptuj in Občina Markovci s sklepoma potrdili projektno nalogo ''Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera – spremembe in dopolnitve medobčinskega lokacijskega načrta za Ptujsko jezero in del reke Drave''. Sprejeta projektna naloga je osnova za pripravo Izhodišč za pripravo SD MLN in zajema predvsem:
– razvoj turizma, športa in rekreacije na Ptujskem jezeru;
– medsebojno usklajevanje vseh gospodarskih interesov (energetika, vodno gospodarstvo, šport, rekreacija ter turizem), interese varovanja narave ter znanstveno-raziskovalne interese.
Predvidene so predvsem naslednje ureditve:
– Dograditev pristanišča Ranca s fiksnimi pomoli za pristajanje in privez plovil ter izgradnjo pristaniških objektov za potrebe uporabnikov (v letu 2007 je bil delno zgrajen gramoziran nasip pristanišča, ki se bo moral še nekaj let posedati, nato pa bo možno nadaljevati z dograditvijo privezov in pomolov, ureditev nasipa z gabioni).
– Postavitev začasnih premičnih objektov v območju pristanišča.
– Možnost postavitve vodne vlečnice glede na načrtovano izgradnjo pomolov in privezov v pristanišču (predvideti morebitno novo lokacijo), plavajočih ploščadi za gostinsko ponudbo, plavajoče ploščadi z bazenom, ureditev lesenega platoja za plažo na obrežju jezera in raznih drugih ureditev.
– Ureditev območja ob vstopno izstopnem mestu Toplice – (ureditev večnamenskega objekta za potrebe informiranja, turizma in izvajanja plovbnega režima, ureditev stopnic na brežini jezera za bolj varen dostop do vstopno izstopnega mesta in »Gozdne plaže«, podaljšanje obstoječega pomola oziroma dodatni plavajoči pomol za pristajanje večjih ladij in raznih drugih ureditev.
– Umestitev novih vstopno izstopnih mest (predlagane so lokacije ob Dominikanskem samostanu, ob starem kopališču, južno od Term Ptuj, med Puhovim mostom in ornitološko opazovalnico), tekom postopka priprave SD MLN je potrebno natančneje preveriti smiselno število in lokacije novih vstopno-izstopnih mest.
– Ureditev območja ob vstopno izstopnem mestu Zabovci in Regatni center – (razširitev vstopno izstopnega mesta Zabovci in ureditev regatnega centra. Predvidena je razširitev vstopno izstopnega mesta s pomoli in sodniškim stolpom ter ureditev plaže. Regatni center je predviden izven območja MLN, preko potoka Rogoznica, v EUP MA13, ki se ureja z OPN Markovci. Tu so predvideni prostori za športno rekreacijsko dejavnost, klubski prostori in prostori Regatnega centra ter gostinska in druga storitvena ponudba).
– Prestavitev veslaške proge – predvidena prestavitev veslaške proge bližje k levemu bregu Ptujskega jezera, ob vstopno izstopnem mestu Zabovci. Proga bi bila primerna za kajak-sprint, po mednarodnih pravilih ICF. Določiti je treba primerno lokacijo ciljnega stolpa, ki mora biti čim bližje cilju proge. Lokacijo veslaške proge in sodniškega stolpa bo potrebno uskladiti glede na pridobljene smernice in pogoje s strani nosilcev urejanja prostora.
– Območje za turistični ribolov ob levem obrežju jezera v dolžini 1000 m.
– Lokacija za izgradnjo umetnega polotoka za začasno odlaganje sedimentov na levi strani jezera – (za stalno čiščenje zamuljenega dna Ptujskega jezera je predlagana s strani DEM d.o.o. začasna odlagalna površina, kjer se sedimenti delno osušijo in nato odstranijo).
– Ureditev sprehajalnih in rekreacijskih poti po kroni nasipa jezera.
– Izgradnjo potrebne komunalne in prometne infrastrukture za izvajanje športnih, rekreativnih in turističnih dejavnosti na vodi in kopnem (parkirišča in dovozi, ureditev razsvetljave v pristanišču, prostor za oskrbo plovil z gorivom, postavitev dvigala za dvigovanje in spust plovil in drugo).
SD MLN bo podrobno definiral pozidavo oziroma rabo posameznih mikrolokacij območja obdelave, pa tudi velikost in medsebojna razmerja novih zemljiških parcel. V sklopu ureditve gospodarske javne infrastrukture se izvedejo vsi predpisani komunalni in energetski vodi ter naprave, v skladu s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora.
Rešitve v SD MLN bodo izhajale iz potrjenih Izhodišč za pripravo SD MLN in strokovnih podlag, ki se bodo izdelale tekom postopka priprave akta. SD MLN lahko predvidi tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje morebitnih prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave. Morebitni posegi izven območja SD MLN pa niso predmet tega podrobnega načrta.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec SD MLN pridobi geodetski načrt območja urejanja, izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07 – ZPNačrt).
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora.
Ureditev območja bo natančneje določil SD MLN, ki bo tudi določil možnost dopustnih odstopanj.
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev se izdela z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega prostorskega načrta.
SD MLN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski informacijski sistem.
5. 
(vrsta postopka) 
Priprava SD MLN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za SD MLN predpisan v ZUreP-2 v členih 118 in 119 (člen 119 pa napotuje še na člene 110 do 115).
6. 
(roki za pripravo SD MLN in njegovih posameznih faz) 
V postopku priprave SD MLN so predvideni naslednji roki:
– izhodišča za pripravo SD MLN (pri oblikovanju izhodišč vključitev zainteresirane javnosti) in začetek priprave elaborata ekonomike: maj 2021,
– sklep o pripravi SD MLN: januar 2022,
– posredovanje sklepa o pripravi SD MLN in izhodišč za pripravo SD MLN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da dodeli identifikacijsko številko v prostorskem informacijskem sistemu: februar 2022; vpis identifikacijske številke po prejemu le-te,
– javna objava sklepa o pripravi SD MLN skupaj z izhodišči za pripravo SD MLN v prostorskem informacijskem sistemu (objava sklepa o pripravi SD MLN v uradnem glasilu in na spletnih straneh obeh občin, objava izhodišč za pripravo SD ZN na spletnih straneh obeh občin): po prejemu identifikacijske številke ministrstva,
– poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD MLN na okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih smernic): 30 dni od prejema poziva,
– ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči ali je potrebno izvesti CPVO: v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
– priprava osnutka SD MLN (v času priprave osnutka se vključi zainteresirano javnost): 15 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,
– če je za SD MLN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo: okvirni rok izdelave okoljskega poročila je 30 dni,
– objava osnutka SD MLN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletnih straneh obeh občin),
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka SD MLN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),
– ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev): v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
– dopolnitev osnutka SD MLN (in morebitna dopolnitev okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela, če je zahtevan postopek CPVO)): v roku 15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma (če je potreben postopek CPVO) v roku 15 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila,
– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD MLN (in okoljskega poročila, če je izdelano): objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna objava dopolnjenega osnutka SD MLN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno), dopolnjenih po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletnih straneh obeh občin): 30 dni v času trajanja javne razgrnitve,
– izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve: kraj in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu,
– ob javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD MLN se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov (nasprotje interesov glede na predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije),
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka SD MLN na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in Občinskem svetu Občine Markovci (del gradiva za obravnavo je tudi elaborat ekonomike) ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve,
– javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način: 7 dni po sprejemu stališč na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in Občinskem svetu Občine Markovci,
– priprava predloga SD MLN (na podlagi sprejetih stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj in Občinskega sveta Občine Markovci do pripomb in predlogov javnosti): 15 dni po sprejemu stališč na mestnem in občinskem svetu,
– objava predloga SD MLN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletnih straneh obeh občin),
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga SD MLN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek SD ZN): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),
– (če je potrebno izvesti CPVO) vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje, da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga SD MLN na okolje sprejemljivi: 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,
– priprava predloga SD MLN, usklajenega s pridobljenimi mnenji: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora,
– objava predloga SD MLN (usklajenega s pridobljenimi mnenji) in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletnih straneh obeh občin),
– posredovanje ministrstvu v potrditev usklajen predlog SD MLN, ministrstvo preveri in v 30 dneh potrdi predlog SD MLN s sklepom, če so bili izpolnjeni vsi pogoji določeni v 115. členu,
– po potrditvi predloga SD MLN ministrstvo javno objavi predlog SD MLN v prostorskem informacijskem sistemu,
– druga obravnava in sprejem predloga SD MLN mestnem svetu Mestne občine Ptuj in občinskem svetu občine Markovci (del gradiva za obravnavo je tudi elaborat ekonomike): do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu,
– objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka od sprejema predloga na mestnem in občinskem svetu,
– priprava končnega SD MLN: v času do začetka veljavnosti odloka.
Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.
7. 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje urejanja območij infrastrukture, ki je namenjena za potrebe obrambe),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova 5 a, 2250 Ptuj (za področje državne cestne infrastrukture),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje pomorskega in zračnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor (za področje železniškega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– ELES, Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (za področje umeščanja visokonapetostnih transportnih daljnovodov),
– DEM, Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 176, 2000 Maribor (za področje upravljanja z vodno površino),
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),
– Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak),
– Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (za področje oskrbe z vodo in odvajanje odpadnih vod, javne razsvetljave, odvoza komunalnih odpadkov in zimskega vzdrževanja cest),
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (za področje umeščanja prenosnega omrežja zemeljskega plina in upravljanje tega plinovodnega omrežja),
– Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana(za področje oskrbe s plinom),
– Telekom Slovenije d.d.,Sektor za dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije),
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana - Črnuče (za področje kabelsko komunikacijskega sistema),
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana Šmartno (za področje ribištva),
– Ribiška zveza Slovenije, Zveza ribiških družin Ptuj, Ribiška družina Ptuj, Cesta 8. avgusta 11, 2250 Ptuj,
– Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
– Brodarsko društvo Ranca Ptuj, Panonska ulica 4, 2250 Ptuj,
– Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (za področje prometa, za občinske ceste),
– Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (za področje prometa, za občinske ceste),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločitev glede postopka CPVO).
V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.
8. 
(načrt vključevanja javnosti) 
Ob izdelavi Izhodišč za pripravo SD MLN so le-ta bila razgrnjena na spletni strani Mestne občine Ptuj in na spletni strani Občine Markovci. Razgrnjeno gradivo je bilo v času javne razgrnitve zaradi ukrepov preprečitve epidemije COVID-19 dostopno v elektronski obliki. Zainteresirana javnost je imela možnost podati pripombe na izhodišča po pošti v pisni obliki ali na elektronski naslov.
V okviru priprave osnutka SD MLN se ponovno vključuje zainteresirano javnost, usklajujejo se različni interesi v prostoru. Izvede se javno predstavitev osnutka SD MLN, v sklopu katere ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi osnutka SD MLN.
Osnutek SD MLN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO), se javno razgrne. Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na spletni strani Mestne občine Ptuj in na spletni strani Občine Markovci in na krajevno običajen način.
Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani Mestne občine Ptuj in spletni strani Občine Markovci, in sicer se objavi: izhodišča za pripravo SD MLN, sklep o pripravi, osnutek SD MLN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog SD MLN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).
Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.
9. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Naročnik izdelave SD MLN financira pripravo in izdelavo SD MLN, stroške objav, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekonomike in program opremljanja zemljišč.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati pripravljavcu štiri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za naročnika določa pogodba). Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.
10. 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev medobčinskega lokacijskega načrta za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07 ter Uradni list RS, št. 23/07).
11. 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si) in Občine Markovci (http://www.markovci.si), veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2796.
Št. 3505-4/2008
Ptuj, dne 5. januarja 2022
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek 
 
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina