Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2499. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, stran 7599.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 
Št. 410-114/2020
Koper, dne 21. julija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. julija 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 204/21), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna se sredstva razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
88.540.274
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
67.861.462
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
45.664.479
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
30.565.479
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
13.468.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.631.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
22.196.983
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
15.210.793
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
60.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
300.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
162.790
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.463.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
3.656.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
850.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
2.806.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
200.200
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
200.200
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
16.522.612
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
9.621.816
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
6.900.796
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
300.000
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
300.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
104.007.652
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
14.346.927
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
5.951.242
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
968.736
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
6.434.704
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
292.245
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
700.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
37.020.628
410
SUBVENCIJE
2.776.130
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.761.713
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
3.083.085
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
18.399.700
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
49.761.796
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
49.761.796
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.878.301
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
969.160
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.909.141
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–15.467.378
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
5.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
15.000
4413
SKUPNA VLAGANJA
15.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–10.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
10.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.962.622
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.962.622
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–8.440.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
7.037.378
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
15.467.378
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
14.290.040
« 
2. člen 
V 19. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 204/21) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ljudska univerza Koper se lahko, skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin, v letu 2022 zadolži do višine 90.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 21. julija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
Prot. n. 410-114/2020
Capodistria, 21 luglio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18), dell’articolo 40 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – Sentenza della CC, 203/20 – Sigla: ZIUPOPDVE, 174/20 – Sigla: ZIPRS2122, 15/21 – Sigla: ZDUOP) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 21 luglio 2022, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
Articolo 1 
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 3/21 e 204/21) si modifica l’articolo 2 che recita ora come segue:
«Nella parte generale dell’assestamento del bilancio di previsione i fondi sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori ammontano a:
in EURO
A BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
88.540.274
ENTRATE CORRENTI (70+71)
67.861.462
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
45.664.479
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
30.565.479
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
13.468.000
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.631.000
706
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
22.196.983
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE E ENTRATE PATRIMONIALI 
15.210.793
711
TASSE E CONTRIBUTI
60.000
712
MULTE E PENE PECUNIARIE 
300.000
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
162.790
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
6.463.400
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
3.656.000
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
850.000
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
2.806.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
200.200
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
200.200
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
16.522.612
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
9.621.816
741
TRASFERIMENTI ERARIALI PROVENIENTI DA BILANCIO STATALE E DA FONTI DEL BILANCIO STATALE DAL BILANCIO DELL’UE 
6.900.796
78
ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
300.000
786
ALTRE ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
0
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
300.000
II
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
104.007.652
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
14.346.927
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
5.951.242
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
968.736
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
6.434.704
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
292.245
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
700.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
37.020.628
410
SOVVENZIONI
2.776.130
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
12.761.713
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON PROFIT
3.083.085
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
18.399.700
42
SPESE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
49.761.796
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
49.761.796
43
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI 
2.878.301
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
969.160
432
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI FRUITORI DEL BILANCIO
1.909.141
III
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I-II)
–15.467.378
B CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
5.000
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
5.000
44
V
CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
15.000
4413
SKUPNA INVESTIMENTI
15.000
VI
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV-V)
–10.000
C CONTO FINANZIARIO
50
VII
INDEBITAMENTO (500)
10.000.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
10.000.000
55
VIII
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.962.622
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE 
2.962.622
IX
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I+IV+VII-II-V-VIII)**
–8.440.000
X
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII-VIII) 
7.037.378
XI
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI+VII+VIII-IX) = III*
15.467.378
XII
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE
14.290.040
» 
Articolo 2 
Nell’articolo 19 del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 3/21 e 204/21), si aggiunge un nuovo, secondo comma, che recita come segue:
«In conformità all’articolo 10/g della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito all’Università popolare di Capodistria nell’anno 2022 è pari a 90.000,00 EURO.»
Articolo 3 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 410-114/2020
Capodistria, 21 luglio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost