Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, stran 7586.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17), 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 95/19), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so
– Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. redni seji dne 21. 2. 2022,
– Občinski svet Občine Cirkulane na 23. redni seji dne 16. 3. 2022,
– Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Dornava na 22. redni seji dne 17. 3. 2022,
– Občinski svet Občine Gorišnica na 18. redni seji dne 14. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Hajdina na 20. redni seji dne 22. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Juršinci na 23. redni seji dne 4. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Kidričevo na 22. redni seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Majšperk na 27. redni seji dne 30. 3. 2022,
– Občinski svet Občine Markovci na 18. redni seji dne 13. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Podlehnik na 18. redni seji dne 20. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 18. redni seji dne 14. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Trnovska vas na 27. redni seji dne 19. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Videm na 22. redni seji dne 5. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Zavrč na 17. redni seji dne 26. 4. 2022 in
– Občinski svet Občine Žetale na 15. redni seji dne 16. 3. 2022
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj (Uradni list RS, št. 81/21; v nadaljevanju: odlok) se v 9. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavod opravlja svoje dejavnosti na poslovnem naslovu in na lokacijah organizacijskih enot, ki so organizirane in delujejo v okviru zavoda ter so opredeljene v prvem odstavku tega člena. Posamezne vzgojno-izobraževalne in druge programe ter dejavnosti, lahko v skladu s predpisi izvaja v sodelovanju z drugimi zavodi in drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji.«.
2. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja ter domskega varstva otrok s posebnimi potrebami, ki se izvaja po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami ter za izvajanje dopolnilnih dejavnosti za njihovo kakovostno vzgojo in izobraževanje, usposabljanje z namenom vključevanja v širšo družbeno skupnost.
(2) Zavod v okviru javne službe opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom:
– prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami),
– posebni program vzgoje in izobraževanja (posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom),
– prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
– vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; po javno veljavnih vzgojnih programih izvaja domsko vzgojo in varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki obsega namestitev s celodnevno oskrbo, vzgojo, varstvo, nego ter pomoč pri izobraževanju,
– organizira in izvaja dodatno strokovno pomoč v zavodu in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju Mestne občine Ptuj in okolici, v katere so z odločbo pristojnega organa usmerjeni otroci oziroma učenci s posebnimi potrebami (mobilna specialno pedagoška služba),
– izvaja zdravstveno dejavnost zaradi zagotovitve celovite oskrbe učencev s fizioterapijo, delovno terapijo in logopedijo, upoštevajoč specifične potrebe učencev,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za učence in starše,
– organizira in izvaja seminarje za starše,
– organizira in izvaja dejavnosti, ki prispevajo h kakovostni vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov in njihovemu vključevanju v širšo družbeno skupnost,
– izvaja počitniške aktivnosti in varstvo otrok,
– izvaja usposabljanje mladostnikov, ki po osnovni šoli niso sposobni za vključitev v redno delo,
– upravlja s stvarnim premoženjem (nepremičninskim premoženjem – objekti in zemljišči, ter s premičnim premoženjem), ki mu so mu ga v upravljanje za izvajanje dejavnosti dale ustanoviteljice.
(3) Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz predhodnega člena tega odloka lahko zavod opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki podpirajo oziroma so povezane z izvajanjem osnovne dejavnosti (javne službe), in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in posvetovanj,
– organizira in izvaja razstave, sejme in srečanja,
– opravlja raziskovalno in razvojno dejavnostna področju družboslovja in humanistike,
– izvaja dejavnost za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami (svetovanje),
– izvaja dejavnost pralnic,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov učencev in varovancev,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izvaja dejavnost razmnoževanja posnetih nosilcev zapisa in s tiskanjem povezanih opravil,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– opravlja računalniško programiranje in svetovanje o računalniških napravah in programih ter dejavnosti povezane z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami,
– opravlja dejavnosti iz stikov z javnostjo, raziskovanja trga in javnega mnenja,
– izvaja pisarniške dejavnosti, kot so fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti,
– izvaja dejavnost knjižnic in arhivov,
– izvaja dejavnost za prosti čas.«.
3. člen 
(1) V 14. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«.
(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 2 predstavnika delavcev izmed strokovnih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
4. člen 
V 22. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Svet staršev se oblikuje v organizacijskih enotah, in sicer:
– Svet staršev enote Osnovna šola,
– Svet staršev enote Vzgojne skupine,
– Svet staršev enote Predšolska vzgoje.
V svet staršev posamezne enote je lahko izvoljen starš, ki ima otroka, ki obiskuje vzgojno-izobraževalni program.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se ustrezno preštevilči.
5. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(1) V zavodu se za izvajanje dejavnosti zavoda oblikujejo naslednje notranje organizacijske enote:
– Predšolska vzgoja,
– Osnovna šola,
– Dodatna strokovna pomoč v osnovnih šolah in vrtcih in
– Vzgojna skupina.
(2) Organizacijski enoti Osnovna šola in Dodatna strokovna pomoč v osnovnih šolah in vrtcih, ki izvajata prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole in program dodatne strokovne pomoči, delujeta na lokaciji Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj. Organizacijska enota Vzgojna skupina domov za otroke s posebnimi potrebami, deluje na lokaciji Dijaškega doma Ptuj, Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj. Organizacijska enota Predšolska vzgoja izvaja prilagojen program za predšolske otroke v dislociranem razvojnem oddelku na lokaciji Vrtec Ptuj, Enota Marjetica, Med vrti 11, 2250 Ptuj.«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2016-71
Ptuj, dne 28. junija 2022
Št. 007-23/2016
Ptuj, dne 21. februarja 2022
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek
Št. 007-10/2022
Cirkulane, dne 16. marca 2022
Županja 
Občine Cirkulane 
Antonija Žumbar 
Št. 900-5/2022-20R-7/9
Destrnik, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič
Št. 900-4/2022-13
Dornava, dne 17. marca 2022
Župan 
Občine Dornava 
Janko Merc
Št. 900-1/2018-18
Gorišnica, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Gorišnica 
Jožef Kokot 
Št. 014-3/2022
Hajdina, dne 22. aprila 2022
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanko Glažar 
Št. 007-0012/2016-14
Juršinci, dne 4. maja 2022
Župan 
Občine Juršinci 
Alojz Kaučič 
Št. 007-4/2016-15
Kidričevo, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 600-1/2016-14
Majšperk, dne 30. marca 2022
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 007-0001/2016
Markovci, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 900-4/2022-2
Podlehnik, dne 20. junija 2022
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 
Št. 007-3/2022-8
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 14. aprila 2022
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler Berlak 
Št. 032-0/27-4/2022-5s
Trnovska vas, dne 19. aprila 2022
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko 
Št. 900-03/2022-14
Videm, dne 5. aprila 2022
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
Št. 900-4/2018-031
Zavrč, dne 26. aprila 2022
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-15/2018
Žetale, dne 16. marca 2022
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 

AAA Zlata odličnost